Časopisy

Slovo a slovesnost Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií […]

Praktické informace k evidenci zaměstnaneckých děl podle směrnice č. 17

(kompletní znění směrnice č. 17, Pravidla pro nakládání s výsledky duševní činnosti, je k dispozici ve OneDrivu ÚJČ) 1) Všechna vědecká díla (např. monografie, kapitoly v knihách či sbornících, odborné články či recenze, souborná díla, jako jsou např. slovníky, počítačové programy, elektronické dokumenty, databáze, specializované mapy atd.), která zaměstnanec ÚJČ vytvoří v rámci svého pracovního úvazku, jsou díly zaměstnaneckými a ÚJČ je má podle platné legislativy povinnost evidovat.2) […]

Ukončené projekty

S počátkem řešení od roku 2020 Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti výzkumná aktivita v rámci programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identitaAnotace Řešitel: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČRKoordinátor programu: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.Koordinační pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.Doba řešení: 2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího […]

Výzva k účasti na výzkumu

Ústav pro jazyk český, v. v. i., hledá respondenty/respondentky pro projekt Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice (Grantová agentura České republiky, 2021–2023). Tento projekt zkoumá názory cizinců/cizinek ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice na jazykovou zkoušku pro účely trvalého pobytu. Zabývá se zvláště tím, co […]

Řešené projekty

„Dokonáno. Nalij vína paní Anno“. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonechGrantová agentura ČR AnotaceRegistrační číslo: 24-10628SHlavní řešitelka: prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UKSpoluřešitelka: Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČRDoba řešení: 2024–2026 Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech Ministerstvo kultury – program NAKI III AnotaceIdentifikační kód: […]

Ústavní úkoly

Teorie a praxe jazykové kultury včetně jazykového poradenstvívedoucí úkolu: PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D. Lingvistika textu a diskurzu, stylistika psané a mluvené češtinyvedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. Diachronní lexikografie a textologievedoucí úkolu: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D. Lexikografie a lexikologievedoucí úkolu: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. Mluvnice současné češtinyvedoucí úkolu: PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D. Etymologický výzkum českého a slovanského lexika v indoevropském kontextuvedoucí úkolu: doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc. Výzkum nespisovných útvarů […]