> Oddělení gramatiky
Zobrazit menu

Oddělení gramatiky

Kontakt:

Letenská 123/4
118 00 Praha 1
 

Čím se v oddělení zabýváme: 

Činnost oddělení gramatiky se zaměřuje především na tyto oblasti:

  • komplexní popis gramatického systému češtiny,
  • analýza slovesné sémantiky,
  • výzkum gramatických kategorií,
  • metodologie gramatického popisu jazyka,
  • nepevnost současné gramatické normy.

Materiálovou základnou výzkumu jsou synchronní korpusy Českého národního korpusu. Korpusová data interpretujeme z hlediska kvalitativního (významového) i kvantitativního (frekvenčního).

Na čem pracujeme:

Velká akademická gramatika spisovné češtiny

V oddělení gramatiky vzniká čtyřsvazková Velká akademická gramatika spisovné češtiny, jejímž editorem je F. Štícha. Vzniká ve spolupráci pracovníků oddělení gramatiky a odborníků z domácích i zahraničních univerzitních pracovišť. Dílo je rozvrženo takto:


I. Morfologie. Část 1. Slovní druhy / Tvoření slov (kniha vyšla v r. 2018 v nakladatelství Academia)
II. Morfologie. Část 2. Morfologické kategorie / Flexe (kniha vyšla v r. 2022 v nakladatelství Academia)
III. Syntax. Část 1. Syntagma / Věta / Souvětí
IV. Syntax. Část 2. Text / Modalita (na obou syntaktických dílech se momentálně pracuje)

Výzkum slovesné sémantiky a vidu
 

Výzkum je zaměřen především na tyto jevy: slovesný vid, presupozice, negace, modalita, reflexivita a reciprocita, a to samostatně i v jejich vzájemném působení, z hlediska teoretického i empirického (jedno od druhého nelze odtrhovat). Výsledky výzkumu postupně publikujeme v časopiseckých studiích a monografiích.
V roce 2020 byla jako hlavní výstup grantového projektu Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GA ČR, reg. č. 16-19561S) publikována monografie Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině (editor L. Veselý), kterou připravili pracovníci oddělení gramatiky společně s kolegy z jiných pracovišť.
 

Pracovníci:

PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.
vedoucí

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D.

Mgr. Aksana Schillova

Mgr. Jakub Sláma

doc. PhDr. František Štícha, CSc.

Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.   

doc. PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.