> Etymologické oddělení
Zobrazit menu

Etymologické oddělení

Kontakt:

Veveří 97
602 00 Brno

E-mail: etymologie at ujc.cas.cz

Čím se v oddělení zabýváme: 

Činnost etymologického oddělení jako jediného pracoviště v České republice, které se programově zabývá etymologií, je zaměřena na všestranný historickosrovnávací výzkum slovanského lexika od nejstarších období po rozpadu indoevropského jazykového společenství přes fázi formování jednotlivých slovanských jazyků až po současný stav. Zvláštní důraz je přitom kladen na nejstarší doložený slovanský jazyk, staroslověnštinu, a na češtinu ve všech jejích vývojových fázích. Zabývá se též aktuálními otázkami jazykových kontaktů, typologie a obecné jazykovědy.

Na čem pracujeme:

Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Stěžejním úkolem oddělení je příprava Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, jediného etymologického slovníku tohoto nejstaršího slovanského spisovného jazyka.

Etymologické symposion Brno

Od roku 1999 pořádá oddělení každé tři roky mezinárodní etymologická symposia a jejich organizátorky dr. Ilona Janyšková a dr. Helena Karlíková vydávají sborníky příspěvků z těchto konferencí.

Studia etymologica Brunensia

Oddělení vydává vlastní etymologickou řadu Studia etymologica Brunensia (eds. Ilona Janyšková a Helena Karlíková), která zahrnuje jak sborníky z mezinárodních etymologických konferencí organizovaných oddělením, tak monografie na různá témata, autorsky připravené členy oddělení (vychází v Nakladatelství Lidové noviny).
Jednotlivé svazky viz publikace.

Prameny české etymologie
Svazky řady Prameny české etymologie (ed. Bohumil Vykypěl a Vít Boček) přinášejí výbory z díla a bibliografie zajímavých postav české etymologie. Smyslem řady je osvěžení dnešní etymologické práce z pramenů práce minulé. Jednotlivé svazky viz publikace.

Travaux linguistiques de Brno

V oddělení se připravuje rovněž obecněji zaměřená řada Travaux linguistiques de Brno (ed. Bohumil Vykypěl ve spolupráci s Vítem Bočkem), vychází v nakladatelství Lincom v Mnichově.

Studie osobností brněnské lingvistiky

V oddělení se připravovala též edice Studie osobností brněnské lingvistiky (eds. Petr Malčík a Jan Dvořák), jejímž záměrem bylo zpřístupnit širší veřejnosti význačné texty lingvistů spojených s Brnem (vycházela ve vydavatelství Host). Jednotlivé svazky viz zde.

 

Sbírky a materiály:

Etymologické oddělení má bohatě vybavenou příruční knihovnu. Knižní fond se neustále doplňuje a aktualizuje, výrazně k jeho rozšiřování přispívají výměny publikací s řadou obdobně zaměřených slavistických pracovišť zahraničních, s nimiž má oddělení úzké pracovní kontakty. Díky tomu disponuje množstvím publikací etymologických, slavistických i indoevropeistických a řadou výkladových slovníků a encyklopedií. Mnohé z těchto knih vlastní jako jediné v ČR.

Od 50. let 20. století, tedy od počátků jeho existence, se v oddělení buduje (tehdy z iniciativy Václava Machka) excerpční fond. Jde především o abecedně řazenou kartotéku praslovanských lemmat, jejímž obsahem je soustavně doplňovaný soupis etymologických výkladů z časopisů, odborných publikací a slovníků ke každému z těchto lemmat a značný lexikální materiál ze všech slovanských jazyků. Průběžně zaplňovány jsou i další dvě kartotéky, a to kartotéka věcná a kartotéka cizích slov, jejíž jádro tvoří excerpce z pozůstalosti slovenského badatele J. M. Kořínka.

Materiály ke stažení:
Seznam literatury k Etymologickému slovníku jazyka staroslověnského – kompletní a revidovaný seznam literatury citované v ESJS (aktualizováno ke dni 18. 1. 2019).
Publikace oddělení v elektronické podobě

  

Pracovníci: 

doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc. 
vedoucí

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.

PhDr. Helena Karlíková, CSc.

Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D.    

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. 

Mgr. Lucie Štěrbová

doc. Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.    

Marie Chybová
knihovna