> Dialektologické oddělení
Zobrazit menu

Dialektologické oddělení

Čím se v oddělení zabýváme:

Dialektologické oddělení je jediným akademickým pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá zkoumáním nespisovných útvarů českého národního jazyka; vedle problematiky tradičních teritoriálních dialektů a formování interdialektů zkoumá zvláštnosti běžné mluvy, a to i v oblastech s různou mírou migrace obyvatelstva, tj.  ve městech a v pohraničních oblastech. Současná bádání se soustřeďují na výzkum nářečního lexika v apelativní i propriální sféře. 

Na čem pracujeme:

Slovník nářečí českého jazyka

Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.; PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (2020–)
Slovník nářečí českého jazyka (SNČJ) zpracovává jako první a jediný slovník u nás nářeční slovní zásobu z celého území českého národního jazyka. Zpracovává lexikální zásobu nářečí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibližně za posledních 150 let, a to v relativní úplnosti. Obsáhlý materiál pro tento slovník je uložen v Archivu lidového jazyka, je však průběžně doplňován excerpty z rukopisných a tištěných zdrojů a materiálem z přímého terénního výzkumu. Elektronická verze SNČJ je zpřístupňována od r. 2016.

Český jazykový atlas (ČJA 1, Praha 1992 (dotisk 2004); ČJA 2, Praha 1997; ČJA 3, Praha 1999; ČJA 4, Praha 2002; ČJA 5, Praha 2005; ČJA. Dodatky, Praha 2011)

Vedoucí úkolu: PhDr. Jan Balhar, CSc. (do 2011); PhDr. Libuše Čižmárová, CSc. (2012–; elektronická podoba)

Stěžejní dílo české bohemistiky včleňující dialekty do kontextu českého národního jazyka v pohledu diachronním a synchronním. ČJA 1–5 se umístil na 2. místě v soutěži Slovník roku 2008, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, a získal 1. cenu poroty za výkladový slovník.

V roce 2016 bylo dokončeno 2. elektronické, opravené a doplněné vydání ČJA (ve formátu PDF). V současnosti se pracuje na vytvoření HTML verze; dosud byly veřejnosti zpřístupněny svazky ČJA 1–4. Vedoucí úkolu: PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (SPJMS) zpracovává rozsáhlý a reprezentativní materiál pomístních jmen z historické Moravy a české části Slezska. Průběžně je budována digitální databáze pomístních jmen (shromážděných v letech 1965–1986; 225 000 kartotéčních záznamů. Hesla SPJMS jsou zpřístupňována od r. 2014 v elektronické verzi: SPJMS (cas.cz).

Všechny tři elektronické projekty (ČJA, SNČJ, SPJMS) jsou vytvořeny na stejné programové bázi (též design webových stránek je totožný), proto je bude možné v budoucnu propojit a vytvořit jedinečné a rozsáhlé interaktivní médium, první svého druhu nejen v Evropě, ale i ve světě, které nabídne všestranný pohled na českou nářeční slovní zásobu, a to jak v apelativní, tak v propriální sféře.

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit
Vedoucí úkolu: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., řešitelka projektu Ministerstva kultury (NAKI II) č. DG20P02OVV029 (2020–2022)
Cílem tohoto projektu je vytvořit nářeční geoportál, interaktivní prostředí, které výrazně usnadní orientaci a navigaci v mnoharozměrných gramatických datech. Základem jsou dialektologické mapy, které bude možné vzájemně porovnávat, měnit jejich topopodklad atd. Obsahově vycházejí z výzkumů pro Český jazykový atlas, budou však zpracovány graficky náročněji a přesněji a bude do nich přidáno množství dat z více než tisíce zdrojů, které vlastní v této úplnosti pouze dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR. Součástí projektu jsou i práce na nových heslech Slovníku nářečí českého jazyka, terénní výzkum, publikace odborné knihy, několika studií a map a uspořádání výstavy (včetně kritického katalogu, tj. další odborné knihy).

Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас – OLA)
Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů Evropy. Dosud bylo vydáno sedmnáct fonetických a lexikálních svazků. Svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt (2019) k vydání připravily PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., a Mgr. Petra Přadková, které jsou do projektu zapojeny za českou stranu.

Evropský jazykový atlas (Atlas Linguarum Europae – ALE)

Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Milena Šipková, CSc.

Jazykovězeměpisné dílo zpracovávané v rámci rozsáhlé spolupráce akademických a univerzitních pracovišť evropských zemí a pod patronací UNESCO. Činnost na ALE byla započata r. 1970 prvním oficiálním setkáním evropských dialektologů v Nizozemsku. Doposud bylo v devíti svazcích publikováno 84 položek. Za českou stranu se projektu účastní PhDr. Milena Šipková, CSc., a PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.; do 9. svazku zpracovaly položku „játra“ (mapa I.102), pro 10. svazek připravily položky „zub“ a „včela“.

Archiv lidového jazyka

Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.

Archiv lidového jazyka (ALJ) je budován od r. 1952; shromažďuje nářeční materiál zachycený ve starších slovnících a jiných pracích, tištěných nebo rukopisných (cca milion záznamů), jednak materiál získaný pomocí dopisovatelů. ALJ slouží jako jeden ze zdrojů Slovníku nářečí českého jazyka; byl digitalizován a je průběžně doplňován excerpty z disertací a dalších prací a z přímého terénního výzkumu.

Archiv zvukových záznamů nářečních promluv

Vedoucí úkolu: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

Pokračuje se v budování archivu. Nahrávky nářečních promluv, pořízené během výzkumu pro Český jazykový atlas i později a uchovávané na magnetofonových páskách, byly ve spolupráci s Českým rozhlasem převedeny do digitální podoby, v současnosti jsou popisovány a zálohovány. Jejich část byla využita v šestém díle Českého jazykového atlasu v Dodatcích (tiskem 2011). Archiv je průběžně doplňován o nové zvukové záznamy nářečních promluv z terénních výzkumů.

Odraz života našich předků v mizejících slovech

(ukončený projekt)
Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., řešitelka grantu GA ČR č. 16–046485S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)

Předmětem výzkumu byla specifika spojená s procesem ústupu a zanikání nářeční slovní zásoby, s existencí regionalismů vymezených dřívějšími historicko-správními hranicemi a s navrstvením slov různého (jinojazyčného) původu v témž regionu. Společným materiálovým zdrojem pro uvedená témata byla databáze Slovníku nářečí českého jazyka. Jedním z výsledků projektu je kniha Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí.

Pracovníci:

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
vedoucí

PhDr. Zina Komárková    

Mgr. Tereza Kozlová  

Bc. Tadeáš Krch  

Mgr. Filip Kubeček  

Mgr. Petra Přadková   

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.    

Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.   

Helena Svobodová

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.    

PhDr. Milena Šipková, CSc.    

Mgr. Šimon Temer