> Oddělení vývoje jazyka
Zobrazit menu

Oddělení vývoje jazyka

Kontakt:

Valentinská 1
116 46  Praha 1
E-mail: vyvoj at ujc.cas.cz

Čím se v oddělení zabýváme:

Oddělení vývoje jazyka se věnuje výzkumu historie českého jazyka ve dvou hlavních úkolech: lexikologicko-lexikografickém a textologicko-edičním.
Lexikologicko-lexikografický úkol je zaměřen na studium a popis české slovní zásoby doby staré (od historických počátků do konce 15. století) a střední (od 16. století do národního obrození); jeho hlavními výstupy jsou v současné době Elektronický slovník staré češtiny a Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny.
Textologicko-ediční úkol se zabývá komplexní filologickou analýzou historických textů, jeho výstupem jsou především edice staročeských, humanistických a barokních literárních památek, a to jak ve formě knižních edic, tak ve formě edic elektronických.
Členové oddělení seznamují odbornou i laickou veřejnost se svou vědeckou prací v knižních i elektronických publikacích, v odborných i popularizačních článcích, na odborných přednáškách a konferencích, v mediálních prezentacích a také během výuky na vysokých školách.
Oddělení je také tvůrcem a provozovatelem internetových stránek Vokabulář webový, na nichž jsou publikovány nejen výsledky práce oddělení vývoje jazyka, ale i další zdroje k poznání starších fází vývoje češtiny.

Na čem pracujeme:

Elektronický slovník staré češtiny

vedoucí úkolu: Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.

Projekt Elektronický slovník staré češtiny byl zahájen v roce 2005 a je zpracováván v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. Zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Vychází z materiálu, který je shromážděn v lexikálních archivech oddělení vývoje jazyka ÚJČ.

Zpřístupnění rukopisů a starých tisků

vedoucí úkolu: PhDr. Alena Černá, Ph.D. 

Diachronní textologie se v oddělení vývoje jazyka rozvíjí v několika směrech. Především v rámci grantových projektů se připravily či připravují kritické edice několika reprezentativních památek staročeské literatury.

Vedle tištěných edic vznikají v oddělení také edice elektronické; předmětem zájmu pracovníků jsou kromě rukopisných středověkých památek také tisky z období 15. až 18. století. Elektronické edice slouží jako materiálová báze pro lingvistický výzkum a jsou začleněny do edičního modulu Vokabuláře webového. Vybrané elektronické edice jsou rovněž dostupné ve formě elektronických knih. Transkribované texty památek, které v rámci tohoto úkolu v oddělení vznikly, jsou dále využívány pro vytváření textových bank (korpusů) historické češtiny zveřejněných rovněž v rámci Vokabuláře webového.

Vokabulář webový 

vedoucí úkolu: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.

Vokabulář webový je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny, nástroje a pomůcky pro editaci historických textů nebo jejich analýzu.

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny

vedoucí úkolu: Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.

Projekt Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny byl zahájen v roce 2005 jako reakce na volání po soustavném zpracování středněčeské slovní zásoby (z let cca 1500–1780). Základ databáze byl vytvořen digitalizací lístkové kartotéky uložené v oddělení vývoje jazyka; nyní se databáze průběžně rozšiřuje výběrovou excerpcí. Všechny záznamy jsou opatřeny několika počítačově čitelnými údaji o excerpované lexikální jednotce a jejím prameni, takže v databázi je možno vyhledávat i listovat.

Databáze má povahu materiálové sbírky, která ve výsledné podobě poslouží jako základ pro tvorbu zamýšleného slovníku humanistické a barokní češtiny, protože toto období nebylo posud lexikograficky zpracováno. Již nyní vznikají při budování databáze dílčí lexikologicky orientované studie, které autoři zveřejňují v odborných periodikách, sbornících či kolektivních monografiích. Své poznatky rovněž využívají jak při vysokoškolské výuce, tak při popularizační činnosti.

Aktuální verze je pro registrované uživatele k dispozici zde.

Pracovníci:

Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.
vedoucí

Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.  
zástupce vedoucí

PhDr. Alena Černá, Ph.D.  

Mgr. Jan Dušek  

Mgr. Jitka Filipová 

Mgr. Irena Fuková  

Mgr. Tereza Hejdová 

Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D.

PhDr. Milada Homolková, Ph.D.

Mgr. Martina Jamborová

PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D.

Mgr. Hana Kreisingerová. Ph.D.

Mgr. Anna Michalcová

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.

PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.

Mgr. Barbora Řezníčková, Ph.D. (dočasně nepřítomná)

Mgr. Ondřej Svoboda

Mgr. Dmitrij Timofejev, Ph.D.

PhDr. Miloslava Vajdlová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

Mgr. Jana Zdeňková 

Bc. Karolína Chejnová Žampachová