> Oddělení stylistiky a sociolingvistiky
Zobrazit menu

Oddělení stylistiky a sociolingvistiky

Kontakt:

Letenská 123/4
118 00 Praha 1

Čím se v oddělení zabýváme:

Jaká je dnešní čeština, jaké funkce plní a jaké jsou její normy?

  • Zabýváme se tím, jak lidé mluví a píší v různých komunikačních situacích, jednak tradičních, jednak nově vznikajících: zajímá nás tedy nejen např. styl klasického dopisu, ale i styl e-mailů, esemesek, tweetů...
  • Zkoumáme češtinu, jakou užívají lidé při běžném dorozumívání, třeba v soukromí rodiny nebo na pracovišti, ale i češtinu, jakou mluvíme na veřejnosti, např. na úřadech, ve škole, v rozhlase, v televizi...
  • Zajímá nás styl, jaký užívají spisovatelé, ale i vědci, lékaři, politici, publicisté, moderátoři, reklamní tvůrci... Zkoumáme, jak mluví učitelé a žáci, jak mluví ti starší a jak mladší, jak mluví muži a ženy...
  • Zkoumáme, jak lidé spolu vedou rozhovory, jak si navzájem rozumějí, případně nerozumějí, jak kooperují, případně nekooperují, jak se střídají v řeči, jakou roli hrají v rozhovoru tělesné postoje, gestikulace, mimika, pohledy...
  • Zabýváme se českou jazykovou situací, zajímá nás, jaké další jazyky lidé v Česku používají, jaké postoje k nim zaujímají a jak přítomnost dalších jazyků v Česku ovlivňuje samotnou češtinu.

V oddělení stylistiky a sociolingvistiky jsou uchovávány a doplňovány dvě sbírky mluvených projevů:

  • nahrávky a přepisy institucionálních a neformálních rozhovorů: rozhovory na úřadu, rozhovory lékaře s pacientem, komunikace při soudním přelíčení, výzkumná interview, pracovní porady, schůze, tiskové konference, přednášky, slavnostní projevy, školní komunikace, rodinné rozhovory, rozhovory přátel, telefonní rozhovory, komunikace na návštěvách, rozhovory v domovech důchodců, komunikace dospělých s dětmi, komunikace při nákupech, při podomním prodeji aj.; původní magnetofonové nahrávky pořizované od 80. let 20. stol. jsou postupně digitalizovány; nové nahrávky vznikají s využitím digitálních videokamer;
  • nahrávky a přepisy mediálních rozhovorů: rozhlasové a televizní pořady (politické diskuse, interview, talk-show aj.); sbírka nahrávek a přepisů televizních diskusních pořadů se stala základem pro korpus DIALOG.

Na čem pracujeme:

Lingvistika textu a diskurzu, stylistika psané a mluvené češtiny

Vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Oddělení stylistiky a sociolingvistiky se orientuje na základní výzkum v oblasti analýzy diskurzu a podrobuje soustavné analýze současné české vyjadřování psané i mluvené, privátní i veřejné, včetně mediálního. Teoretický aparát navazuje na metodologii pražské funkční lingvistiky a stylistiky a zároveň rozvíjí teoretické impulzy mezinárodní vědy, zejména v oblasti etnometodologie, konverzační analýzy a dalších sociolingvisticky a pragmaticky zaměřených disciplín. Oddělení se zaměřuje na sběr aktuálních dat, vytváření specializovaných korpusů a kvalifikovaný popis současné jazykové situace, např. na hodnocení koexistence různých variet češtiny, spisovné i nespisovných, a také mediálně podmíněných (např. internetová komunikace aj.).   

Budování a zpřístupňování korpusu DIALOG

Vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Korpus DIALOG je speciální multimediální korpus mluvené češtiny, který je budován a spravován na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Shromažďuje veřejné jazykové projevy dialogického typu – nahrávky a přepisy diskusních pořadů českých televizí. Slouží výzkumu mediální komunikace a výzkumu mluvené češtiny v její veřejné podobě. Korpus je dostupný na internetu.

Redakce časopisu Slovo a slovesnost
Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií literatury, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.

Vedoucí redaktor: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Redaktorka anglických textů: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

Výkonní redaktoři: Mgr. Eva Havlová, Mgr. Jakub Kopecký, Ph.D.

Pracovníci:

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
vedoucí

Mgr. Martin Havlík, Ph.D.   

Mgr. Eva Havlová  

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.   

doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc. 

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.

Mgr. Jakub Kopecký, Ph.D. 

Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.

Mgr. Helena Özörencik  

Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.