> Český jazykový atlas

Český jazykový atlas

Elektronická podoba Českého jazykového atlasu obsahuje první tři díly ČJA (z plánovaných šesti), které jsou zaměřeny na nářeční slovní zásobu. HTML verze umožňuje pokročilé vyhledávání v hesláři a v rejstříku podle zadané položky nebo jazykového dokladu. K nahlédnutí jsou mapy pravidelných regionálních obměn a výklad o historii dialektologického výzkumu a metodologii zpracování nářečního materiálu v ČJA.

Starší PDF verze, která odráží podobu knižního vydání ČJA

Český jazykový atlas v šesti svazcích zpřístupňuje výsledky rozsáhlého přímého výzkumu českých nářečí a běžné mluvy, provedeného pracovníky dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně. Tímto dílem se završuje badatelské úsilí české dialektologie, jež se jako vědní obor začala u nás rozvíjet už od šedesátých let minulého století, a zároveň se jím významně obohacuje naše poznání národního jazyka o dimenzi prostorovou. Atlas totiž dokumentárně znázorňuje vnitřní zeměpisné rozrůznění mluveného nespisovného jazyka na území Čech, Moravy a příslušné části Slezska, a to jak v rovině hláskoslovné a tvaroslovné, tak i slovotvorné, lexikální a syntaktické.

předchozí kategorie
Bibliografické ročenky
následující kategorie
Databáze jazykových dotazů