> Oddělení jazykové kultury
Zobrazit menu

Oddělení jazykové kultury

Kontakt:

Letenská 123/4
118 00 Praha 1

Čím se v oddělení zabýváme:

Oddělení jazykové kultury (OJK) se dlouhodobě zabývá teorií a  praxí jazykové kultury a jazykovým poradenstvím. Ve své práci vychází z konceptu teorie jazykové kultury a teorie spisovného jazyka, jak je vymezila Pražská škola. Ze zásad teorie jazykové kultury odvozuje i činnost praktickou, která zahrnuje popularizaci jazyka, jazykové poradenství a kodifikační činnost. Členové oddělení publikují odborné texty týkající se otázek jazykové normy, kodifikace apod. Jako jediné oddělení ÚJČ se OJK na rovině teoretické i praktické systematicky věnuje pravopisné problematice.

Jazyková poradna ÚJČ, která spadá pod OJK, poskytuje uživatelům jazyka soustavné jazykové poradenství včetně odborných jazykových expertiz. Díky této činnosti získává OJK lingvistické a sociolingvistické informace o aktuálních vyjadřovacích potřebách laických i odborných uživatelů jazyka, které následně slouží jednak pro výzkum v oblasti teorie jazykové kultury, jednak pro úplnější a přesnější popis jazyka při tvorbě jazykových příruček. Po vybudování rozsáhlé poradenské počítačové databáze byly uvedeny do provozu internetové stránky reagující na podněty tazatelů. Vedle rubriky Zajímavé dotazy je veřejnosti k dispozici od r. 2009 Internetová jazyková příručka. Tato příručka je první jazykovou pomůckou svého druhu. Skládá se z části slovníkové, která obsahuje přes 109 000 hesel, a z části výkladové, do níž byly zařazeny výklady o jazykových jevech, na které se tazatelé jazykové poradny opakovaně ptají. V roce 2009 byla Internetová jazyková příručka oceněna Medailí MŠMT 1. stupně „za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol“.

V rámci popularizační činnosti členové OJK spolupracují s řadou deníků a periodik, přednášejí pro laickou i odbornou veřejnost a lektorují kurzy pro úřady státní správy a další instituce. Dále pracovníci OJK spolupracují s organizací Cermat na přípravě státních maturit z českého jazyka.

Oddělení jazykové kultury zaštiťuje redakci recenzovaného odborného časopisu Naše řeč. Tento časopis je věnován zvláště otázkám jazykové kultury a rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. HTML archiv časopisu naleznete zde: http://nase-rec.ujc.cas.cz/.

Na čem pracujeme:

Teorie a praxe jazykové kultury

Vedoucí úkolu: PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

Oddělení jazykové kultury se zabývá teorií a praxí jazykové kultury. Hlavní náplní oddělení je činnost vědecká a výzkumná. Jako jediné bohemistické pracoviště v České republice poskytuje soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelským skupinám a permanentně tak získává informace o fungování jazyka a o aktuálních vyjadřovacích potřebách příslušníků našeho jazykového společenství. Tyto informace jsou cenným zdrojem lingvistických a sociolingvistických dat a vhodným východiskem pro teoretické studium jazyka v oblasti jazykové kultury.

Redakce časopisu Naše řeč

Naše řeč je recenzovaný vědecký časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Vychází od roku 1916. Přináší česky, anglicky a výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. Vychází pětkrát do roka.

Vedoucí redaktor: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

Výkonná redaktorka: PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.
Redaktoři: Mgr. Jakub Sláma, PhDr. Ivana Svobodová

Pracovníci: 

PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
vedoucí

Mgr. Martin Beneš, Ph.D.  

PhDr. Anna Černá   

Mgr. Klára Dvořáková  

Mgr. Barbora Martinkovičová

PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.

Mgr. Kristýna Nováková

Bc. Eva Pospíšilová

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA   

Mgr. Jitka Rosenbaumová 

PhDr. Ivana Svobodová   

Mgr. Anna Vrbová (dočasně nepřítomná)