> Akademický slovník současné češtiny

Akademický slovník současné češtiny

Vyhledávání v Akademickém slovníku současné češtiny

Nový výkladový slovník současné češtiny vzniká v oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ od roku 2012. Jde o slovník středního rozsahu s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho cílem je popsat slovní zásobu současné češtiny (tj. od roku 1945), a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Slovník se rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu lexikálních jednotek, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití lexikálních jednotek, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností lexikálních jednotek a s popisem příznakovosti lexikálních jednotek z hlediska stylového, časového, prostorového, frekvenčního a pragmatického (tj. postojově-hodnotícího).


Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích.

Redakční kruh Akademického slovníku současné češtiny
Redakční kruh ASSČ vznikl roku 2018. Jeho posláním je konzultovat s redaktory slovníku úpravy koncepčních zásad i řešení obtížných otázek při zpracovávání konkrétních hesel, inspirovat k novým lexikografickým řešením a celkově přispívat ke kvalitě zpracování Akademického slovníku současné češtiny.

Složení:
Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

následující kategorie
Bibliografie české lingvistiky