> Šimek Štěpán, Mgr., Ph.D.

Šimek Štěpán, Mgr., Ph.D.

 

 

Kontakty
e-mail: simek@ujc.cas.cz
tel.:
+420 225 391 456

 

Odborné zaměření
vývoj jazyka, diachronní lexikologie a lexikografie, ediční činnost

 

Vzdělání
2011–2019: Ph.D. – obor Filologie – český jazyk (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze), téma disertační práce Kronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic
1998–2005: Mgr. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Český jazyk a literatura, diplomní práce Dedikace jako komunikační a literární žánr. Sonda do literární produkce v českých zemích 1650–1800

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2016–2019: vedoucí oddělení
2005–dosud: odborný pracovník

 

Publikační činnost
slovníky a on-line databáze:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; člen autorského kolektivu, vedoucí autorského kolektivu (od roku 2019)
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

monografie a kapitoly v monografiích:

s P. Nejedlým a M. Vajdlovou. Интернет-проекты Института чешского языка АН ЧP, посвященные исторической лексикографии. In: Чернышева, М.И. (eд.), Современное развитие славянской лексикологии и лексикографии. Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2022, c. 308–324. ISBN 978-5-7164-1239-2. Dostupné z: https://www.ruslang.ru/book/sovremennoe-razvitie-slavyanskoy-leksikologii-i-leksikografii.

Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek, Andrea Svobodová – Štěpán Šimek (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2022. ISBN: 978-80-88211-19-8. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/essc/essc-soupis-pramenu-a-zkratek.pdf.

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; člen autorského kolektivu.
s V. Bromem, M. Dragounem, J. Hrdinou. Staročeská kronika Martimiani. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019. ISBN 80-88013-77-8.

Deverbativní substantiva se sufixem -éř/-íř/-ýř ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína. In: Gębka-Wolak, M. – Kaproń-Charzyńska, I. – Kamper-Warejko, J. eds. Języky słowiańskie w kontextach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018, s. 183–196. ISBN 978-83-231-4148-8.

Staročeské přiekora, přiekořizn, přiekořizna – rekonstrukce formální a významové stránky. In: Uličný, O., ed. Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 89–97. ISBN 978-80-7494-365-2.

články:

s I. Fukovou: Old Czech adjectives přěsný/přiesný and přísný, in: Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages, I. Janyšková – H. Karlíková – V. Boček (eds.). Praha: NLN 2021, s. 205–216. ISBN 978-80-7422-780-6. Dostupné z: https://www.academia.edu/72950259/2021_Old_Church_Slavonic_Heritage_in_Slavonic_and_Other_Languages_Ed_I_Jany%C5%A1kov%C3%A1_H_Karl%C3%ADkov%C3%A1_and_V_Bo%C4%8Dek_NLN_Praha_2021_340_pp.

s I. Fukovou a P. Nejedlým. K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny. Naše řeč. 2019, 102 (1–2), s. 76–87. ISSN 0027-8203.
K otázce stanovení objektivních kritérií pro klasifikaci a lexikografické zachycení slovnědruhového přechodu. Na příkladu staročeského „kde“. In: Bednaříková, B., Stůjová, P. eds. Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 47–59. ISBN 978-80-244-5394-1.

Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu slovotvorného vývoje. In: Bednaříková, B., Jensenová, D., Stůjová, P., eds. Jazyková euromozaika. Diachronní lingvistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 61–72. ISBN 978-80-244-5282-1.
Slovotvorný vývoj substantiv s příponou -ež ve staré a střední češtině. Bohemica Olomucensia. 2016, 8 (2), s. 8–17. ISSN 1803-876X.
Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař. Naše řeč. 2017, 100 (5), s. 312–321. ISSN 0027-8203.
K dialogu mezi středověkými (a raně novověkými) kronikáři – na příkladu staročeské kroniky Martimiani. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, 20 (1), s. 207–226. ISSN 0862-979X.
Ze staročeského slovníku: rekonstrukce stč. responze latinského neomon v Klaretově Glosáři. Listy filologické. 2015, 138 (1/2), s. 155–160. ISSN 0024-4457.
s M. Homolkovou. Prilagateľnyje s suffiksom *-k? v staroslavjanskom i drevnečešskom jazykach. In: Janyšková, I., Karlíková, H., eds. Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 367–384. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic. In: Barnová, K., Chomová, O., eds. Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 501–509. ISBN 978-80-557-0879-9. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf.
s A. M. Černou, B. Lehečkou, P. Nejedlým, M. Vajdlovou. Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J., ed. Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 52–59. ISBN 978-80-904571-9-5. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf.
K recepci Starých pamětí kutnohorských Jana Kořínka v 19. století. Acta universitatis Carolinae. Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, s. 191–201. ISSN 0567-8269.
„Alkoran“ a „Machomet“ ve staročeské literatuře mezi Husem a Kabátníkem. Historie – Otázky – Problémy 6/2, 2014, s. 125–137. ISSN 2336-6672.
Staročeské femininum „jatka“ – nástin jeho dalšího formálního a sémantického vývoje a lexikografické zpracovaní. In: Dudová, K., ed. Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014, s. 405–412. ISBN 978-80-558-0565-8. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf.
Několik poznámek k dataci vzniku překladu staročeské kroniky Martimiani. In: Bednaříková, B., Hernandezová, P., eds. Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 18–29. ISBN 978-80-244-3960-0.
Glosa k vybranému neologismu ve staročeském překladu Výkladu na Matoušovo evangelium Mikuláše Lyry. In: Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorík, P., eds. Rara Avis 10. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 158–163. ISBN 978-80-8105-528-7.
Lexikální analýza a intertextovost. Na příkladu pramenů Kroniky české Václava Hájka z Libočan. In: Varia XIII. Zborník plných príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV – Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2020, s. 380
–389. Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/23/Varia23.pdf.
Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav). In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 285–287. ISBN 978-80-246-2121-0.
Staročeské slovo hont. In: Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorík, P., eds. Rara Avis 9. 1. diel – jazykoveda. Zborník z 9. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012, s. 229–236. ISBN 978-80-8105-403-7.
K intertextovým vztahům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka: prameny Zprávy, Zpráva jako pramen. In: Múcsková, G., ed. Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012, s. 540–546. ISBN 978-80-970561-3-1.
Brada svaté Kateřiny. In: Nejedlý, P., Vajdlová, M., eds. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, s. 225–234. ISBN 978-80-86496-62-7.
s M. Homolkovou. Rekonstrukcija formaľnogo vida staročešskich slov kak etimologičeskaja problema. In: Janyšková, I., Karlíková, H., eds. Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 37–49. Studia etymologica Brunensia, 15. ISBN 978-80-7422-185-9.
K diskontinuitě slovní zásoby – na příkladu slova stinný. Jazykovědné aktuality. 2011, 48 (1/2), s. 44–50. ISSN 1212-5326.
Četl Jan Neruda Staré paměti kutnohorské Jana Kořínka? In: Menšíková, Z., ed. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Část 2 – literárněvědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, s. 188–192. ISBN 978-80-7414-362-5.
K pravopisné podobě proprií cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488). In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J., eds. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010, s. 135–151. ISBN 978-80-7294-508-5.
K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka. In: Hladký, J., Rendár, Ľ., eds. Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010, s. 366–371. ISBN 978-80-970561-1-7.
K otázce poměru češtiny a slovenštiny ve Zprávě písma slovenského Tobiáše Masníka. In: Kováčová, V., ed. Varia 17. Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, s. 443–450. ISBN 978-80-8084-550-6.
Kterak Huňové a Bohové byli aneb ke dvěma staročeským etnonymům. Naše řeč. 2010, 93 (1), s. 53–55. ISSN 0027-8203.
K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie. In: Gianitsová-Ološtiaková, L., Ivanová, M., Ološtiak, M., eds. Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009, s. 661–666. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html.

edice:
s T. Bergerem, A. M. Černou, O. Koupilem, P. Nejedlým, M. Vajdlovou, P. Valentou, J. Zdeňkovou. Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. [databáze]. Praha: Ústav pro jazyk český, 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Jamborovou, M. Janosikem-Bielským,  M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury (školní vydání). Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-86496-93-1. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Jamborovou, M. Janosikem-Bielským,  M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné vydání. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-86496-74-0. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-druhe-doplnene-vydani-1.html.
Beneš z Hořovic, Překlad kroniky Twingerovy, text B. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2012. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Život svatého Václava. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-86496-56-6. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/zivot-svateho-vaclava.html.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Jamborovou, M. Janosikem-Bielským,  M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-86496-50-4. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury.html.
Prozaická povídka o Alexandru Velikém; text D. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.

Cestopis tzv. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Tobias Masnicius, Spráwa písma slovenského. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Beneš z Hořovic, Překlad kroniky Twingerovy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.
Život svatého Václava.
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/.

editorská činnost:
s K. Kubínovou, K. Benešovskou, V. Čermákem, T. Slavickým, D. Soukupem. Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha: Artefactum, 2017. ISBN 978-80-86890-92-0.

recenze:
Boldan K. Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku, Národní knihovna ČR, Praha 2010, 66 s., ISBN 978-80-7050-580-9. Studia mediaevalia Bohemica 4/2, 2012.
Storchová, L. (ed.).: Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Praha, 2005. 448 s. Listy filologické. 2006, 129 (1/2), s. 220–222. ISSN 0024-4457.

Projekty, granty

20212023: Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století; GA ČR reg. číslo: 21-04973S; řešitel  PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; člen týmu. 2016–2017: Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína; GA ČR reg. číslo: 15-01298S; řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová; člen týmu .
2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině; GA ČR reg. číslo: 15-00987S; řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; člen týmu.
2012–2018: Centrum excelence Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období; GA ČR reg. číslo: P405/12/G148; spoluřešitelka:  PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.; člen týmu.
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází); GA ČR reg. číslo: P406/10/1140; řešitelka: PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.; člen týmu.
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování; GA ČR reg. číslo: P406/10/1153; řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová; člen týmu.
2005–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) LC 546; člen týmu. 

 

Výuka

FF UK, ÚČJTK, LS 2014/2014, LS 2015/2016: Diachronní lexikologie a lexikografie (s P. Nejedlým a M. Vajdlovou); přednášky pro studenty bakalářského cyklu

 

 

Popularizace

(s P. Nejedlým): Staročeský slovník: Pomník české lingvistiky; Planetárium 27. 10. 2018, ČRo Sever

Martiniani aneb Římská kronika ve staročeském překladu Beneše z Hořovic; Kruh přátel českého jazyka 4. 5. 2011

Tobiáše Masníka Správa písma slovenského, jak se má dobře psáti, čísti i tisknouti; Kruh přátel českého jazyka 4. 5. 2011