> Michalcová Anna, Mgr.

Michalcová Anna, Mgr.

Kontakty
a.michalcova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 459

Academia.edu: https://cuni.academia.edu/AnnaMichalcov%C3%A1
ResearchGate: https://www.researchgate.net/e/Anna_Michalcova

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie

 

Vzdělání

od 2021 doktorské studium, obor Český jazyk, FF UK, téma disertační práce Pravopisná a hláskoslovná analýza Bible cisterciácké (1456)

2018–2021 navazující magisterské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma diplomové práce Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou
2019–2020 Master Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien (semestrální pobyt v rámci projektu Erasmus)
2015–2018 bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma bakalářské práce Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století

 

Dosažená praxe
od 2021 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikace

Monografie a kolektivní publikace:
Voleková, Kateřina; Svobodová, Andrea; Kreisingerová, Hana; Michalcová, Anna: První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu, Praha: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-046-8.

 

Články:

Michalcová, Anna: Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu, in: VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.– 5. 11. 2021). Eds. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 215–224. ISBN 978-80-971690-8-4. Dostupné z: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf.
Michalcová, Anna: Mystické pojetí Písně písní v zrcadle rubrik staročeských biblí, Clavibus Unitis 9, č. 2, 2020, s. 7–16. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_michalcova.pdf.

 

Vědecké edice textů:

Michalcová, A.: Bible padeřovská, Kniha žalmů, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{f297f8e5-151d-49b3-b8fd-cae97fc54d43},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible drážďanská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{76f568e0-8375-42a5-81aa-fb9709c164f6},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible mlynářčina, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{ddbed73c-63ca-4e74-9637-39d31b34e24b},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible olomoucká, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{f9906d29-86b9-4a28-ae3c-75d9c00a6791},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible padeřovská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 202. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{41320393-61a2-495b-87b8-d56d1403693b},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible pražská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{629bdd34-e21d-4c21-b747-48af061d01e2},/.

 

Projekty a granty
2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu.
2019–2020: Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou, Studentské vědecké stipendium, FF UK.

 

Konferenční výstupy

2022: Konference „Diachronic Slavonic Syntax 5: Function Words in the Diachrony of Slavic Languages (DSSL 5)“, Ústav českého jazyka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno) a Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, referát Reflexive Possessives in the Third Redaction of the Old Czech Bible Translation.

2021: Konference "XXX. kolokvium mladých jazykovedcov", Jazykovedny ústav Ľ. Štúra SAV, referát Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu.
2021: Diachronní setkání "Historický text a jeho interpretace", oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, referát Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu.
2021: Konference "22. mezinárodní setkání mladých lingvistů", Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, referát (s Mgr. Kateřinou Volekovou, Ph.D.) Revize třetího překladu žaltáře v biblích třetí redakce.
2021: Konference "Junge Slavistik im Dialog", Ústav slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Kristiána Albrechta v Kielu, referát A Language Analysis of Czech Translations of the Song of Songs before the Kralice Bible.

2020: Konference „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis. Konfrontace. Překlad“, Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, referát Mystické pojetí Písně písní v staročeské bibli.
2020: Kolokvium „Bible západoslovanská: jazyk a styl“, referát Mystické pojetí Písně písní v staročeské bibli.
2020: Den mladé vědy, poster Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou.

 

Popularizace
2019: Studentský workshop Žďárek, referát Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století.