> Michalcová Anna, Mgr.

Michalcová Anna, Mgr.

Kontakty
a.michalcova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 459

Academia.edu: https://cuni.academia.edu/AnnaMichalcov%C3%A1
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Michalcova

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie, historická lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání

od 2021 doktorské studium, obor Český jazyk, FF UK, téma disertační práce Pravopisná a hláskoslovná analýza Bible cisterciácké (1456)

2018–2021 navazující magisterské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma diplomové práce Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou
2019–2020 Master Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien (semestrální pobyt v rámci projektu Erasmus)
2015–2018 bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma bakalářské práce Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století

 

Dosažená praxe
od 2021 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikace

Monografie a kolektivní publikace:
Voleková, Kateřina; Svobodová, Andrea; Kreisingerová, Hana; Michalcová, Anna: První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu, Praha: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-046-8.

 

Články:

Michalcová, Anna: Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu, in: VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.– 5. 11. 2021). Eds. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 215–224. ISBN 978-80-971690-8-4. Dostupné z: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf.
Michalcová, Anna: Mystické pojetí Písně písní v zrcadle rubrik staročeských biblí, Clavibus Unitis 9, č. 2, 2020, s. 7–16. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_michalcova.pdf.

 

Vědecké edice textů:

Michalcová, A.; Hlaváčová Svobodová, A.; Voleková, K.: Bible padeřovská, Lukášovo evangelium, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/%7Bb38a629d-0902-485f-b028-e9825ecdbf6b%7D/.

Michalcová, A.: Bible padeřovská, Kniha žalmů, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2022 [cit. 19. 12. 2022]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{f297f8e5-151d-49b3-b8fd-cae97fc54d43},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible drážďanská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{76f568e0-8375-42a5-81aa-fb9709c164f6},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible mlynářčina, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{ddbed73c-63ca-4e74-9637-39d31b34e24b},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible olomoucká, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{f9906d29-86b9-4a28-ae3c-75d9c00a6791},/

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible padeřovská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 202. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{41320393-61a2-495b-87b8-d56d1403693b},/.

Michalcová, A.; Voleková, K.: Bible pražská, Píseň písní, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2021. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/{629bdd34-e21d-4c21-b747-48af061d01e2},/.

 

Granty a projekty

2023–2025: Historie češtiny v korpusovém kontinuu, TA ČR č. TQ01000072, členka řešitelského týmu.
2023–2025: Textová variabilita třetí redakce staročeského biblického překladu, GA UK. č. 174223, hlavní řešitelka.
2022: Pravopisná a hláskoslovná analýza Bible cisterciácké (1456), SVV: „Středověká studia ve studentské perspektivě“, FF UK.
2018–2021: Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské, GA ČR 18-07309S, členka řešitelského týmu.

2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu.
2019–2020: Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou, Studentské vědecké stipendium, FF UK.

 

Konferenční výstupy

2023: Konference „Historický text a jeho interpretace“, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, referát Žalmy v třetí redakci staročeského biblického překladu.
2023: Konference „24. mezinárodní setkání mladých lingvistů“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, referát Zaznamenaná kvantita u posesiv „náš“ a „váš“ v Bibli cisterciácké (1456).
2023: Konference „Medieval Studies in the Digital World“, University of Bergen, referát Diabible (Czech Bible Translation in Diachrony: A Database of Late Medieval Biblical Texts).
2022: Konference „XXIX. setkání doktorandů a mladých badatelů“, Centrum medievistických studií FLU CAS, referát Pravopis a hláskosloví Bible cisterciácké (1456).
2022: Konference „Technical Readings. Text Editing, Critique of Editions“, Rumunská akademie věd, referát Digital Editions of the Old Czech Bibles: Obstacles and Problems.
2022: Konference „Historický text a jeho interpretace“, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR , workshop Transkribus & Pero OCR: Miniúvod k HTR a OCR technologiím.

2022: Konference „Diachronic Slavonic Syntax 5: Function Words in the Diachrony of Slavic Languages (DSSL 5)“, Ústav českého jazyka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno) a Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, referát Reflexive Possessives in the Third Redaction of the Old Czech Bible Translation.

2021: Konference „XXX. kolokvium mladých jazykovedcov“, Jazykovedny ústav Ľ. Štúra SAV, referát Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu.
2021: Diachronní setkání „Historický text a jeho interpretace“, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, referát Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu.
2021: Konference „22. mezinárodní setkání mladých lingvistů“, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, referát (s Mgr. Kateřinou Volekovou, Ph.D.) Revize třetího překladu žaltáře v biblích třetí redakce.
2021: Konference „Junge Slavistik im Dialog“, Ústav slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Kristiána Albrechta v Kielu, referát A Language Analysis of Czech Translations of the Song of Songs before the Kralice Bible.

2020: Konference „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis. Konfrontace. Překlad“, Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, referát Mystické pojetí Písně písní v staročeské bibli.
2020: Kolokvium „Bible západoslovanská: jazyk a styl“, referát Mystické pojetí Písně písní v staročeské bibli.
2020: Den mladé vědy, poster Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou.

 

Výuka
Workshop staré češtiny v rámci zimní školy „Winter School – Introduction into HTR: Handwritten Text Recognition“ pořádané Rakouskou akademií věd (ZS 2023/2024).
Workshop staré češtiny v rámci zimní školy „Winter School – Introduction into HTR: Handwritten Text Recognition“ pořádané Rakouskou akademií věd (ZS 2022/2023).
Seminář Dějiny češtiny (LS 2022/2023), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.

 

Popularizace

2023: Obecní úřad Lubenec, přednáška Jak se dostala staročeská bible do New Yorku?
2023: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, přednáška Taje staré češtiny.

2019: Studentský workshop Žďárek, referát Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století.