> Ukončené projekty
Zobrazit menu

Ukončené projekty

S počátkem řešení od roku 2020

Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových dat
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 21-13807S
Řešitel: PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2021–2024

Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní
Technologická agentura ČR
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL05000309
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitelé: Mgr. Michal Křen, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Doba řešení: 2021–2023

Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 21-03092S
Řešitelka: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2021–2023

Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 21-04973S
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel: PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2021–2023

Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language
Arts and Humanities Research Council (AHRC)
Číslo: AH/T002859/1
Anotace
Hlavní řešitel: Prof. Dr. Neil Bermel, University of Sheffield
Spoluřešitelé z České republiky: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., Mgr. Martin Beneš, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D., Ústav Českého národního korpusu FF UK. Další spoluřešitelské instituce: York University, University of Brighton (Velká Británie), University of Zagreb (Chorvatsko), Institute for the Croatian Language and Linguistics (Chorvatsko), University of Tartu (Estonsko)
Doba řešení: 2020–2023

Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti
výzkumná aktivita v rámci programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita
Anotace
Řešitel: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Koordinátor programu: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.
Koordinační pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: 2022

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit
Ministerstvo kultury, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Identifikační kód projektu: DG20P02OVV029
Anotace
Řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky
Doba řešení: 2020–2022

První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice)
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 20-06229S
Řešitelka: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2020–2022

S počátkem řešení v letech 2010–2019

Lexikálně-sémantická databáze češtiny
Technologická agentura ČR
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000041
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Aleš Klégr, Filozofická fakulta UK, Praha
Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D., oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR
Aplikační garanti: Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s.; Jednota tlumočníků a překladatelů; Obec překladatelů; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Doba řešení: 2019–2022

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk
Technologická agentura ČR
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000146
Hlavní řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno
Spoluřešitel 1: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel 2: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Aplikační garant: Seznam.cz, a. s.
Doba řešení: 2019–2022

Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-21523S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

Čeština Daniela Adama z Veleslavína
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-05654S
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Technologická agentura ČR
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL01000274
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018-2021

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 18-08651S
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Doba řešení: 2018–2020

Staroslověnské dědictví v staré češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 18-02702S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018–2020

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi
Ministerstvo kultury; grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Anotace
Registrační číslo: DG16P02B009
Řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
Doba řešení: 2016–2019

LINDAT/CLARIN – Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie – rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

LINDAT/CLARIN – Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Registrační číslo: LM2015071 (pokračování infrastrukturního projektu MŠMT)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR (do října 2016), PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR (od října 2016)
Doba řešení: 2016–2019

Fonologie českých anglicismů
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 16-06012S
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Anotace
Registrační číslo: LM2015081
Akronym: RIDICS
Hlavní řešitel: Dalibor Lehečka, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
Spoluřešitel: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Doba řešení: 2016–2019

Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 16-00598S
Řešitel: PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2016–2018

Odraz života našich předků v mizejících slovech
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 16-04648S
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2016–2018


Příčiny vidové nepárovosti v češtině

Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 16-19561S
Řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období
Grantová agentura ČR; projekt na podporu excelence v základním výzkumu
Anotace
Registrační číslo: P405/12/G148
Řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
2. spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Doba řešení: 2012–2018

Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 13-17435S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2013–2017

Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 15-01298S
Řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová, oddělení vývoje jazyka
Doba řešení: 2015–2017

Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině
Grantová agentura ČR
AnotaceRegistrační číslo: 15-00987S
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., oddělení vývoje jazyka
Doba řešení: 2015–2017

Staročeské biblické prology
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 15-06405S
Řešitelka: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D., oddělení vývoje jazyka (rok 2015), Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., oddělení vývoje jazyka (od roku 2016)
Doba řešení: 2015–2017


Syntax mluvené češtiny

Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 15-01116S
Řešitelka: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., oddělení stylistiky a lingvistiky textu
Doba řešení: 2015–2017

Slovník afixů užívaných v češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 13-07138S
Řešitel: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D., oddělení gramatiky
Doba řešení: 2013–2016


Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny
Ministerstvo kultury ČR; grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Anotace
Registrační číslo: DF13P01OVV011
Řešitelka: PhDr. Pavla Kochová, oddělení současné lexikologie a lexikografie
Doba řešení: 2013–2016
 

Jazyk tradičního vinohradnictví a vinařství ve středoevropském areálu: etymologie a areálová lingvistika
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 14-01768P
Řešitelka: Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D., etymologické oddělení
Doba řešení: 2014–2016

Příprava nových blended learningových a e-learningových kurzů v angličtině se zaměřením na psaní a prezentace
Evropská komise – Program Erasmus+
Anotace
Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000378
Řešitel – koordinátor: Mgr. Jan Kletvík, kabinet studia jazyků
Doba řešení: 2014–2016

Problémy ve fonologii slova v češtině

Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 13-15361P
Řešitel: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D., etymologické oddělení
Doba řešení: 2013–2015

Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 13-00372S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a lingvistiky textu
Doba řešení: 2013–2015

Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)
grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Anotace
Registrační číslo: DF12P01OVV028
Řešitel-koordinátor: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka
Doba řešení: 2012–2015


Slovník nářečí českého jazyka
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: P406/11/1786
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., dialektologické oddělení
Doba řešení: 2011–2015

Projekt LINDAT-CLARIN
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Anotace
Registrační číslo: LM2010013
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2010–2015

Stylistika mluvené a psané češtiny
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/12/1829
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. (2012), prof. Jana Hoffmannová, DrSc. (2013–2014)
Doba řešení: 2012–2014

Nářeční slovník z Podkrkonoší
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/12/1755
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2012–2014

Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/12/P600
Řešitel: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2014

Optimalizace morfologických údajů ve výkladovém slovníku
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., od května 2012 Mgr. Zdeňka Opavská
Za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Mgr. Bronislava Chocholová, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2014

Specifika lexika a slovotvorby slovanských jazyků na počátku XXI. století
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., od května 2012 Mgr. Zdeňka Opavská
Za Instytut Slawistyki PAN: dr. Zofia Rudnik-Karwatowa
Doba řešení: 2012–2014

Jazyková politika, jazyková situace, jazykový management
Koordinátorka: Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Za Ústav slavistiky RAN: prof. Galina P. Něščimenko, DrSc.
Doba řešení: 2012–2014

Diskurz – jeho různé formy v životě společnosti a v literatuře
Koordinátorka: prof. Jana Hoffmannová, DrSc.
Za Ústav literárních studií PAN: prof. Teresa Dobrzyńska-Janusz
Doba řešení: 2012–2014
 

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Anotace
Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Řešitel: PhDr. Petr Peňáz (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU)
Spoluřešitel za ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2012–2014


Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Anotace
Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0039
Řešitelka: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Spoluřešitel za ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2012–2014

Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/2304
Řešitelka: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Doba řešení: 2011–2014

Praslovanština v zrcadle jazykového kontaktu: fonologie a gramatika
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/P670,
Řešitel: Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Doba řešení: 2011–2013

Psaní velkých písmen v češtině
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/2017
Řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová
Doba řešení: 2011–2013

Podstata jazykové kategorizace: diachronní analýza kategoriálně smíšených forem
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/11/2021
Řešitelka: Doc. Mirjam Fried, Ph.D.
Doba řešení: 2011–2013

Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., od května 2012 Mgr. Michaela Lišková
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV: dr. Diana Blagoeva, dr. Jordanka Trifonova
Doba řešení: 2011–2013

Etymologický výzkum slovanské slovní zásoby
Koordinátorka: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
Za Ústav jazykovědy NAN: V. H. Skljarenko
Doba řešení: 2011–2013

Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/10/1140
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.
Doba řešení: 2010–2014

Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/10/1153
Řešitelka: PhDr. Miloslava Vajdlová
Doba řešení: 2010–2014

Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/10/1165
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý
Doba řešení: 2010–2012


Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů
Evropský sociální fond EU
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., UP Olomouc
Hlavní spoluřešitel za ÚJČ: PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Doba řešení: 1. 10. 2010 – 31. 7. 2013 (34 měsíců)

Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: P406/10/1346
Řešitel: Doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Doba řešení: 2010–2012

S počátkem řešení v letech 2000–2009

Konfesní alternativy vývoje spisovné češtiny v 16. století
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/09/0366
Řešitelka: Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.
Doba řešení: 2009–2011


Modulární systém jazykových kurzů pro doktorandy podporovaný internetovou platformou
Evropský sociální fond: Operační program Praha – Adaptabilita
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31322
Řešitelka: koordinátorka: PhDr. Libuše Sýkorová, Kabinet studia jazyků
Doba řešení: 2009–2011

Principy a metody tvorby výkladového slovníku II.
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: Mgr. Edith Čonosová
Za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Doba řešení:2009–2011

Specifika lexika a slovotvorby slovanských jazyků na přelomu XX. a XXI. století
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., Mgr. Eva Podruhová
Za Instytut Slawistyki PAN: dr. Zofia Rudnik-Karwatowa
Doba řešení: 2009–2011

Slovanská etymologie
Koordinátorka: Helena Karlíková
Za Ústav ruského jazyka RAN: A. F. Žuravlev
Doba řešení: 2009–2011

Počítačová lexikologie a výzkum dialogu
Koordinátor: RNDr. Jan Králík, CSc.
Za Jazykovědný ústav Maďarské akademie věd: Dr. Júlia Pajzs, Ph.D.
Doba řešení: 2009–2011


Principy a metody tvorby výkladového slovníku
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: Mgr. Edith Čonosová
Za Jazykovědný ústav L. Štúra SAV : Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Doba řešení: 2009–2011

Pět staročeských veršovaných legend doby lucemburské (komplexní kritická edice)
Registrační číslo: 405/09/1354
Řešitelka: PhDr. Milada Homolková, Ph.D.
Doba řešení: 2009–2011

Neologické procesy v slovanských jazycích
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc., Mgr. Jindra Světlá, PhD.
Za Ústav lingvistických studií RAV:
dr. Taisija Nikolaevna Buceva
Doba řešení:2009–2011

Styl mediálních dialogů
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/09/2028
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2009–2011

Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Reg. číslo: MSM VZ09005
Řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc.
Doba řešení: 2009–2011

Slovník pomístních jmen na Moravě ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty)
Grantová agentura ČR
Reg. číslo 405/08/0703
Řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Doba řešení: 2008–2010

Moderní přístupy a metody v lexikografické praxi
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: PhDr. Zdeňka Tichá
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV:
prof. dr. Emilija Perniška
Koordinátorka: dr. Diana Blagoeva
Doba řešení: 2008–2010

Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti
Vedoucí: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV: prof. dr. Petja Kostadinova
Koordinátor: dr. Milen Tomov
Doba řešení: 2008–2010

Knihy prorocké a Knihy makabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/08/0877
Řešitel: PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc.
Doba řešení: 2008–2009

Právní e-slovník – PES
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 407/07/0679
Řešitel: JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D.
Doba řešení: 2007–2011

Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického etymologického bádání
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/07/1092
Řešitelka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2007–2009

Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: KJB900610701
Řešitel: Mgr. Petr Kaderka
Doba řešení: 2007–2009

Jazykovězeměpisná diferenciace nářeční oblasti středočeské
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA900610701
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2007–2009

Český jazykový atlas – Dodatky
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/06/0293
Řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
Doba řešení: 2006–2007

Slovník pomístních jmen v Čechách V.
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/06/1238
Řešitelka: PhDr. Jana Matúšová, CSc.
Doba řešení: 2006–2008

Principy a metody tvorby výkladového slovníku I.
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: Mgr. Edith Čonosová
Za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV:
Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Doba řešení: 2006–2008

Tříúrovňový lexikálně orientovaný model pro vytváření a hodnocení ústní jazykové kompetence ve slovanských jazycích se zřetelem k potřebám cestovního ruchu řešený v rámci programu EU Leonardo da Vinci II
Registrační číslo: 2006-BG/06/B/F/LA-166036
Vedoucí: Albena Rangelova, CSc.
Koordinátorka: PhDr. Zdeňka Tichá
Partneři: LINT
Doba řešení: 2006–2008

Inovační procesy ve slovanských jazycích
Koordinátorka: Mgr. Zdeňka Opavská
Za Instytut Slawistyki PAN: dr. Zofia Rudnik-Karwatowa
Za Ústav slavistiky RAV: prof. Galina Neščimenko, DrSc.
Doba řešení: 2003–2005, 2006–2008

Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/06/1468
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2006–2008

Kapitoly z české gramatiky
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/06/1057
Řešitelka: doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Doba řešení: 2006–2008

Česká etymologie v evropském kontextu
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA900610501
Řešitelka: PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
Doba řešení: 2005–2008

Slovní zásoba češtiny doby střední - "editio princeps" (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické formě)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 1QS900610505
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý
Doba řešení: 2005-2009

Centrum komputační lingvistiky II
Identifikační kód: LC 536
Nositel projektu: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Spolunositelé: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Masarykova univerzita Brno / Fakulta informatiky
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Vedoucí v ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2005–2011

Výzkumné centrum staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů až po současný stav)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Registrační číslo: LC546
Koordinátorka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2005–2011

Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů
Národní program výzkumu
Registrační číslo: 1ET101120503
Řešitelka: RNDr. Jaroslava Hlaváčová (Univerzita Karlova v Praze)
Spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2005–2009

Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti
Vedoucí: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV: prof. dr. Emilija Perniška, prof. dr. Petja Kostadinova
Koordinátorka: dr. Svetla Koeva
Doba řešení: 2005–2007

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/05/2065
Řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
Doba řešení: 2005–2007

Nejstarší český překlad bible. Knihy prorocké a Knihy makabejské
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/05/2528
Řešitelka: PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc.
Doba řešení: 2005–2007

Rozvoj českého lexika na přelomu 14. a 15. století
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/05/2084
Řešitel: Mgr. Alena M. Černá, Ph.D.
Doba řešení: 2005–2006

Data a nástroje pro informační systémy
Národní program výzkumu
Registrační číslo: 1ET101120413
Řešitelka: Mgr. Barbora Vidová-Hladká, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Spoluřešitel: RNDr. Jan Králík, CSc.
Doba řešení: 2004–2008

Diagnostické a evaluační nástroje pro lingvistický software
Národní program výzkumu
Registrační číslo: 1ET100610409
Řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2004–2007

Praslovanština a rané etapy slovanských jazyků ve vztahu k sousedním etnikům v evropském areálu
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/04/1179
Řešitelka: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2004–2006

Jazyková poradna na internetu
Projekt Informační společnost
http://prirucka.ujc.cas.cz
Registrační číslo: 1ET200610406
Řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová
Spoluřešitel: doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Fakulta informatiky MU v Brně
Doba řešení: 2004–2008

Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/03/0377
Řešitel: doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Spoluřešitelé:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Doba řešení: 2003–2005

Slovní poklad češtiny v informační společnosti
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/03/0086
Řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Doba řešení: 2003–2005

Slovník pomístních jmen v Čechách IV
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/03/0106
Řešitelka: PhDr. Jana Matúšová, CSc.
Doba řešení: 2003–2005

Slovanská etymologie
Vedoucí projektu za AV ČR: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Vedoucí projektu za RAV: A. F. Žuravlev
Doba řešení: 2003–2005

Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky)
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: E9061305
Řešitel: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Doba řešení: 2003

Jazyk a diskurz
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GD405/03/H053
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Spoluřešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2003–2007

Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (jako součást mezigeneračního dialogu)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/03/0133
Řešitelka: doc. PhDr. Olga Müllerová, CSc.
Doba řešení: 2003–2005

Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA9061303
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2003–2005

Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: KJB9061304
Řešitelka: Mgr. Lucie Hašová (2003–2004) / Mgr. Zdeňka Svobodová (2004–2005)
Doba řešení: 2003–2005


Jazykovězeměpisná diferenciace Čech se zvláštním zřetelem k oblasti severovýchodočeské
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo A9061301
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2003–2005

Šlechtické tituly v germánských, slovanských a baltských jazycích
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/02/P032
Řešitel: Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Doba řešení: 2002–2004

Onomastická gramatika češtiny
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/02/D028/A
Řešitel: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Doba řešení: 2002–2005

Tendence k internacionalizaci a k zachování identičnosti národního jazyka
Vedoucí: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV:
Vedoucí: prof. dr. Emilija Perniška
Koordinátorka: dr. Cvetanka Avramova
Doba řešení: 2002–2004


Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (nářeční systémy, jejich pružnost a stability, vzájemná provázanost, závěry)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/01/0110
Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Doba řešení: 2001–2003

Vývoj praslovanské slovní zásoby od pozdněindoevropské fáze až po začátky formování jednotlivých slovanských jazyků
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/01/0109
Řešitel: Prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc., v roce 2003 PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Doba řešení: 2001–2003

Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: B9061101
Řešitelka: PhDr. Zdeňka Tichá
Doba řešení: 2001–2003

Obraz cizinců v českých médiích
Ministerstvo vnitra ČR
Řešitelé: Mgr. Kamila Karhanová, Mgr. Petr Kaderka
Doba řešení: 2001, 2002, 2003

Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Registrační číslo: LN00A023
Nositel projektu: Masarykova univerzita v Brně
Spolunositelé: Ústav pro jazyk český AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, POINT, s. r. o.
Vedoucí v Ústavu pro jazyk český AV ČR: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Doba řešení: 2000–2004

Slovník pomístních jmen v Čechách III
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/00/0367
Řešitelka: PhDr. Jana Matúšová, CSc.
Doba řešení: 2000–2002

Zvukové záznamy českých nářečí (jejich archivace a další využití) 2
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo A0061001
Řešitelka: PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Doba řešení: 2000–2002

Poskytování informací o starším českém jazyce (zejména o staročeském lexiku) prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/00/1732
Řešitel: Dalibor Lehečka
Doba řešení: 2000–2001

S počátkem řešení v letech 1990–1999


Lexikografické zpracování vazebnosti slov v současné češtině

(Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/99/1549
Řešitelka: PhDr. Naďa Svozilová, CSc.
Doba řešení: 1999–2001

Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/99/0540
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý
Doba řešení: 1999–2001


Dynamika a inovace v bulharském a českém lexiku během 90. let 20. století jako odraz obdobných společenských změn
Vedoucí projektu: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Koordinátorka: Albena Rangelova, CSc.
Za Ústav pro bulharský jazyk BAV:
Vedoucí: prof. dr. Emilija Perniška
Koordinátorka: dr. Diana Blagoeva
Doba řešení: 1999–2001

Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: AA0061803
Řešitelka: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Doba řešení: 1998–2003

Czech and Slovak Public Oral Speech in the 1990s
Research Support Scheme of the Open Society Foundations
Registrační číslo: 1616 / 186 / 1998
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, CSc.
Doba řešení: 1998–2000


Sociologie jazyka a jazykové poradenství v éře elektronických médií
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/98/0030
Řešitelka: PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr. h. c.
Doba řešení: 1998–2000

Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/98/0024
Řešitel: Prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.
Doba řešení: 1998–2000

Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/98/0211
Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Doba řešení: 1998–2000

Slovník pomístních jmen v Čechách II
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/97/0748
Řešitelka: PhDr. Libuše Olivová-Nezbedová, CSc.
Doba řešení: 1997–1999

Sociolingvistické aspekty výkladového slovníku
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: A0061702
Řešitelka: Albena Rangelova, CSc.
Doba řešení:1997–1999

Příprava kritické edice první redakce Starých letopisů českých
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: A9103701
Řešitelé: prof. PhDr. P. Čornej, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze), Mgr. Alena M. Černá
Doba řešení: 1997–1998

Dialog ve světě lidí a strojů
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GV405/96/K096
Řešitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Doba řešení: 1996–2001

Český jazyk na přelomu tisíciletí: Čeština 90. let: stav a perspektivy
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAE0061601
Řešitel: prof. PhDr. František Daneš, DrSc.
Doba řešení: 1996

Mluvená čeština v Čechách a na Moravě
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/95/0009
Řešitelka: PhDr. Olga Müllerová, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

Český odborný diskurz v multikulturním kontextu
Normy odborné komunikace v různých jazykových a kulturních společenstvích a jejich osvojování
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/95/0712
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

Institucionální diskurz: jazyková realizace komunikačních strategií v interakci mezi institucemi a veřejností
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IAA0061501
Řešitelka: PhDr. Olga Müllerová, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

Morfologický systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie)
Grantová agentura ČR
Registrační číslo 405/95/0013
Řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
Doba řešení: 1995–1997

Slovní zásoba Velké Moravy
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/0896
Řešitelka: PhDr. Eva Havlová, CSc.
Doba řešení: 1994–1996

Systém staročeských částic a jeho lexikografický popis
Registrační číslo: 405/94/1089
Řešitelka: PhDr. Milada Homolková
Doba řešení: 1994–1996

Sémantické modely staročeských předponových sloves
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/1367
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý
Doba řešení: 1994–1996

Slovník pomístních jmen v Čechách I
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/0894
Řešitelka: PhDr. Libuše Olivová-Nezbedová, CSc.
Doba řešení: 1994–1996

Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 405/94/0552
Řešitelka: PhDr. Olga Martincová, CSc.
Doba řešení: 1994–1996

Český jazyk v Evropě na přelomu tisíciletí: Jazyková situace 90. let: stav a perspektivy
Grantová agentura ČR
Registrační číslo: GA405/93/1223
Řešitel: prof. PhDr. František Daneš, DrSc.
Doba řešení: 1993–1995

Styl a text v systému sémiotických kategorií
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IA96152
Řešitel: PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Doba řešení: 1992–1994

Mluvená čeština v současné komunikaci
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IA96110
Řešitelka: PhDr. Olga Mullerová, CSc.
Doba řešení: 1991–1993

Stylové postupy produkce a interpretace odborného textu (z pohledu mezijazykové konfrontace)
Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: IA96114
Řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, CSc.
Doba řešení: 1991–1993