> Praktické informace k evidenci zaměstnaneckých děl podle směrnice č. 17
Zobrazit menu

Praktické informace k evidenci zaměstnaneckých děl podle směrnice č. 17

(kompletní znění směrnice č. 17, Pravidla pro nakládání s výsledky duševní činnosti, je k dispozici ve OneDrivu ÚJČ)


1) Všechna vědecká díla (např. monografie, kapitoly v knihách či sbornících, odborné články či recenze, souborná díla, jako jsou např. slovníky, počítačové programy, elektronické dokumenty, databáze, specializované mapy atd.), která zaměstnanec ÚJČ vytvoří v rámci svého pracovního úvazku, jsou díly zaměstnaneckými a ÚJČ je má podle platné legislativy povinnost evidovat.
2) Každý autor (zaměstnanec ÚJČ) je povinen v díle uvést (A) patřičnou afiliaci(B) zdroj financování a případně (C) využití výzkumné infrastruktury.
 

(A) afiliace
v češtině:
a) var. 1: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
b) var. 2: Ústav pro jazyk český AV ČR, veřejná výzkumná instituce
c) var. 3: Ústav pro jazyk český AV ČR
d) var. 4: ÚJČ AV ČR
v angličtině:
a) var. 1: Czech Academy of Sciences, Czech Language Institute
b) var. 2: Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences
c) zkrácená forma: Czech Acad Sci, Czech Language Inst


(B) zdroj, z něhož bylo dílo financováno
a) v případě účelových prostředků: GA ČR/TA ČR/MŠMT apod. + číslo projektu
b) v případě institucionálních prostředků
v češtině:
Publikace (příp. uveďte jiný typ výsledku) vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.
v angličtině:
The preparation of this article was financed within the statutory activity of the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences (RVO No. 68378092).

(C) označení výzkumné infrastruktury, pokud byla při tvorbě díla využita; v ÚJČ jsou Internetová jazyková příručka, Český jazykový atlas a Vokabulář webový aktuálně zapojeny do výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, č. LM2023062; v tomto případě autor uvede
a) v češtině:
Práce používá [také]* [data/nástroje/služby]*, které poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).
b) v angličtině:
The work described herein has [also]* used [data/tools/services]* provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2023062).

Použití výzkumné infrastruktury se od r. 2020 zapisuje i do databáze vědeckých výsledků RIV.


3) Povinností každého zaměstnance ÚJČ, který vytvoří jakékoli zaměstnanecké dílo, je takové dílo nahlásit do systému ASEP. Pracovníkem zodpovědným za vkládání děl do systému ASEP je v ÚJČ Yvona Tesařová (tesarova@ujc.cas.cz). Autor díla (zaměstnanec ÚJČ) jí ihned po vydání díla zašle elektronicky v editovatelném formátu (např. doc, docx) název díla a abstrakt v jazyce díla a v angličtině a klíčová slova v angličtině a současně jí zapůjčí výtisk díla (monografie, sborník, časopis apod.). Pokud dílo vyšlo pouze elektronicky, zašle jí příslušný odkaz. Na vyžádání je povinen poskytnout i další relevantní údaje.
4) Po vydání knihy (monografie, editovaný svazek, knižní překlad) musí autor (disponuje-li autorskými výtisky) rovněž fyzicky předat jeden výtisk knihovně ÚJČ a jeden výtisk Knihovně AV ČR.
5) V případě vydávání monografií musí být ve smlouvě s nakladatelem výslovně uvedeno, že autor díla je zaměstnancem ÚJČ (a jde tedy o tzv. zaměstnanecké dílo). Jediným subjektem, který je oprávněn k podpisu této smlouvy, je statutární zástupce Ústavu pro jazyk český AV ČR. V případě, že je nakladateli hrazena část nákladů na vydání publikace a částka přesáhne 50 tis. Kč bez DPH, musí autor díla smlouvu v editovatelném formátu zaslat do sekretariátu ředitele ÚJČ (ujc@ujc.cas.cz) z důvodu povinného uveřejnění v registru smluv. Nebude-li k danému dílu dodána smlouva, dílo nebude zařazeno do databáze RIV.
6) Pokud autor (zaměstnanec ÚJČ) bude vydávat např. kapitolu v zahraniční knize nebo článek v zahraničním periodiku, jehož vydavatel trvá na uzavření smlouvy s autorem, smlouva musí kromě jména autora obsahovat rovněž oficiální adresu ÚJČ (příklad: Jan Novák, Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences, Letenská 4, 118 51 Prague).