> Pravdová Markéta, PhDr., Ph.D., MBA

Pravdová Markéta, PhDr., Ph.D., MBA

 

Kontakty

e-mail: pravdova at ujc.cas.cz

tel: +420 225 391 420

 

Odborné zaměření

jazyková kultura; popularizace jazyka; teorie a praxe jazykového poradenství; jazyková norma a kodifikace; jazyk administrativy; mediální studia

 

Vzdělání
1999–2005 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium, obor: mediální studia (PhDr., Ph.D.)
 • disertační práce: Globální kultura a reklama. Případová studie McDonald’s, 2005

1995–1998 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze

 

1992–1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium, obory: filozofie – český jazyk a literatura (Mgr.)
 • diplomová práce: Řeč jako prostor setkání, 1999

1988–1992 Gymnázium ve Žďáře nad Sázavou

 

Dosažená praxe
2017–dosud Akademie věd České republiky

 • členka Akademické rady pověřená koncepčními otázkami akademických médií, prezentace výsledků AV ČR a spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, agendou podpory vědeckých společností a ediční činností AV ČR

2001–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, oddělení jazykové kultury

 • zástupkyně ředitele (2011–2016 statutární zástupkyně, od 2016 zástupkyně pro vnější vztahy a popularizaci)
 • předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR (2012–2017)
 • vedoucí redaktorka časopisu Naše řeč (2009–2017)
 • vedoucí oddělení jazykové kultury (2005–2016)

1999–2001 Donath-Burson-Marsteller, Praha, manažerka PR projektů, mediální analytička

 

1997–1998 Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

Publikační činnost
Monografie a kolektivní publikace

 • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání. Nakladatelství Academia, Praha 2019, 600 s. ISBN 978-80-200-2947-8. Autorství 16 kapitol v oddílech Číslovky (s. 451–455), Zkratky, značky a čísla (s. 511–533), Úprava písemností (s. 535–556), spoluautorství 9 kapitol v oddílu Pravopis (s A. Černou s. 175–179, s J. Chromým s. 179–191) a hlavní edice.
 • PRAVDOVÁ, Markéta In: SVOBODOVÁ, Ivana a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Nakladatelství Academia, Praha 2016, 352 s. ISBN 978-80-200-2513-5. Autorství 5 kapitol: Výsledky dotazníkového šetření (s. 17–30), Zájmena Vy, Váš, Ty, Tvůj, se, svůj (s. 298), Zkratky a značky (s. 299–305), Tituly, hodnosti a funkce (s. 306–309), Velká písmena po interpunkčních znaménkách, v tabulkách, grafech apod. (s. 310–318).
 • PRAVDOVÁ, Markéta (ed.): Čeština nově od A do Ž. Nakladatelství Academia / Lidové noviny, Praha 2016, 148 s.
 • LOZAN, Petr – PRAVDOVÁ, Markéta: Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014) [PDF online]. <http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/otazky-a-odpovedi-k-csn-01-6910_2014_ed1.pdf>. Vydání 1.2, 2014-07-25.
 • LOZAN, Petr – PRAVDOVÁ, Markéta: ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2014, 76 s.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Nakladatelství Academia, Praha 2014, 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8. Autorství 16 kapitol v oddílech Číslovky (s. 386–390), Zkratky, značky a čísla (s. 449–469), Úprava písemností (s. 471–492), spoluautorství 9 kapitol v oddílu Pravopis (s A. Černou s. 124–128, s J. Chromým s. 128–140) a hlavní edice.
 • PRAVDOVÁ, Markéta (ed.): Jsme v češtině doma? Nakladatelství Academia, Praha 2012, 202 s. ISBN 978-80-200-2146-5. Autorství 26 výkladových hesel pod šifrou mpra a edice.
 • Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008 [online] <http://prirucka.ujc.cas.cz/>. Zpracování 8800 slovníkových hesel a autorství 21 výkladových hesel pod šifrou mpra.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: McDonald´s – tak trochu jiná kultura? Karolinum, Praha 2006, 248 s. ISBN 80-246-1178-3.

 

Ediční činnost

 • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání. Nakladatelství Academia, Praha 2019, 600 s. ISBN 978-80-200-2947-8.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Nakladatelství Academia, Praha 2014, 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8.
 • PRAVDOVÁ, Markéta (ed.): Jsme v češtině doma? Nakladatelství Academia, Praha 2012, 202 s. ISBN 978-80-200-2146-5.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SATURKOVÁ, Jitka (eds.): O češtině 3. Edice ČT, Praha 2010, 188 s. ISBN 978-80-7404-044-3.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SATURKOVÁ, Jitka (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s. ISBN 978-80-7404-011-5.

 

Software

 • HLAVÁČKOVÁ, Dana – ŽIŽKOVÁ, Hana – KOVÁŘ, Vojtěch – MACHURA, Jakub – ŠIKULOVÁ, Ludmila – MRKÝVKA, Vojtěch – AUDY MASOPUSTOVÁ, Markéta – BLAHUŠ, Marek – MEDKOVÁ, Helena – MICHÁLEK, Zbyněk – PRAVDOVÁ, Markéta – NZIMBA, Sylva – LOZAN, Petr – DVOŘÁKOVÁ, Klára – PETKEVIČ, Vladimír – JELÍNEK, Tomáš – SKOUMALOVÁ, Hana: Opravidlo 1.0, 2022 [software].
 • ŠMERK, Pavel – PALA, Karel – PRAVDOVÁ, Markéta: Internetová jazyková příručka. 2010 [software], RIV/00216224:14330/10:00040688.

 

Studie

 • HLAVÁČKOVÁ, Dana – ŽIŽKOVÁ, Hana – DVOŘÁKOVÁ, Klára – PRAVDOVÁ, Markéta: Developing Online Czech Proofreader Tool: Achievements, Limitations and Pitfalls. Bohemistyka, 1/2022, s. 122–134. ISSN 1642-9893.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: K teorii a praxi jazykové kultury – současná česká situace. In: Jazyková kultúra a terminológia. Veda, Bratislava 2015 (ed. Mislovičová), s. 17–26. ISBN 978-80-224-1497-5.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Umíme psát velká písmena? Český jazyk a literatura, 2014–2015, č. 1, s. 1–8. ISSN 0009-0786.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Velká písmena v češtině – první výsledky dotazníkového šetření. In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Veda, Bratislava 2014 (ed. Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 256–269. ISBN 978-80-224-1416-6.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Jazykové poradenství na internetu – současnost a vize. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Veda, Bratislava 2013 (ed. Ondrejovič, S.), s. 216–224. ISBN 978-80-224-1334-3.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření. Naše řeč, 96, 2013, č. 1, s. 1–16. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Elektronizace jazykových dat – nové výzvy pro jazykovou kulturu. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Karolinum, Praha 2012 (ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 819–823. ISBN 978-80-246-2121-0.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Internetová jazyková příručka – příspěvek k elektronizaci jazykového poradenství. Český jazyk a literatura, 2011–2012, č. 4, s. 179–183. ISSN 0009-0786.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Ústav pro jazyk český jubilejní. Naše řeč, 94, 2011, č. 5, s. 225–230. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Projekt internetové příručky. In: Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.–10. septembra 2004 v Bratislave. Veda, Bratislava 2009 (ed. Považaj, M.), s. 199–201. ISBN 978-80-224-1052-6.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Tak trochu jiný korpus. (Kvantitativní analýza audiovizuální reklamy). In: Čeština v mluveném korpusu, 7. sv. řady Studie z korpusové lingvistiky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008 (ed. Kopřivová, M.; Waclawičová, M.), s. 190–198. ISBN 978-80-7106-982-9.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Jazyková poradna: radíme v médiích i médiím. In: Jazykovědné aktuality, XLV, 2008, č. 3–4, s. 74–79. ISSN 1212-5326.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: (Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny. Naše řeč, 89, 2006, č. 5, s. 225–233. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Globalizace a demokratizace v jazyce reklamy. Případová studie McDonald’s. In: Południowosłowiańskie zeszyty naukowe, 2006, č. 2, s. 1–8. ISSN 1733-4802.
 • UHLÍŘOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – PRAVDOVÁ, M.: Současný stav a perspektivy jazykové poradny. Naše řeč, 88, 2005, č. 3, s. 113–127. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Infotainment aneb Role zábavy v (multi)mediálním diskurzu. In: Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Univerzita Palackého, Olomouc 2005 (ed. Pořízka, P.; Polách, V.), s. 241–246. ISBN 80-244-1027-3.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Jazyk televizní reklamy McDonald´s. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2005 (ed. Srpová, H.), s. 171–175. ISBN 80-7368-101-3.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: O kultuře mcdonaldovské a mcdonaldizující. In: Oratio et ratio. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005 (ed. Čmejrková, S.; Svobodová, I.), s. 289–297. ISBN 80-86496-23-6.
 • MLEJNECKÁ, J. – PRAVDOVÁ, M. – PROŠEK, M. – SMEJKALOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – UHLÍŘOVÁ, L.: Pražská jazyková poradna dnes a zítra. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. MU, Brno 2004 (ed. Minářová, E.; Ondrášková, K.), s. 130–136. ISBN 80-210-3568-4.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Reklama jako zvláštní typ sdělování. In: Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Univerzita Palackého, Olomouc 2004 (ed. Pořízka, P.; Polách, V.), s. 248–253. ISBN 80-244-0838-4.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: K způsobům persvaze v reklamních projevech. In: Polyslav 7. Beiträge der Europäischen Slavistischen Lingvistik. Otto Sagner, München 2004 (ed. Bayer, M.; Betsch, M.; Błaszczak, J.), s. 131–136. ISBN 3-87690-882-5.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií. Naše řeč,86, 2003, č. 4, s. 206–217. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Propan-butan, nebo LPG? Naše řeč, 86, 2003, č. 2, s. 110–111. ISSN 0027-8203. (drobnost)
 • PRAVDOVÁ, Markéta: K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč, 85, 2002, č. 4, s. 177–189. ISSN 0027-8203.

 

Recenze, zprávy a ostatní drobné žánry

 • PRAVDOVÁ, M. – CHROMÝ, J. – DUFEK, O.: Narozeninové dárky Naší řeči. Naše řeč, 100, 2017, č. 3, s. 113. ISSN 1210-9525.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Sto let Naší řeči. Živa, 2017, č. 1, s. VIII–IX. ISSN 0044–4812.
 • PRAVDOVÁ, M. – CHROMÝ, J. – DUFEK, O.: Naše řeč stoletá a co dál? Naše řeč, 99, 2016, č. 5, s. 256–268. ISSN 1210-9525.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Internetová jazyková příručka. In: Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Středisko společných činností AV ČR, Edice Strategie AV21, Praha 2016 (ed. Piorecký, K.), s. 6–10. ISBN 978-80-200-2642-2.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Jak se mluví mezi živly. Středisko společných činností AV ČR, Edice Věda kolem nás, č. 30, Praha 2015, 20 s. ISSN 2464-5245 (brožura)
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Jazyková poradna. Středisko společných činností AV ČR, Edice Věda kolem nás, č. 18, Praha 2015, 20 s. ISSN 2464-5245 (brožura)
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Abychom se v češtině měli jako doma. Akademický bulletin, 2014, č. 4, s. 2–4. ISSN 1210-9525.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Ludmila Uhlířová a nová éra jazykového poradenství. Naše řeč, 93, 2010, č. 2, s. 101–105. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, M. – CHROMÝ, J. – DŘÍMAL, J.: Výhledy Naší řeči. Naše řeč, 92, 2009, č. 1, s. 1–2. ISSN 0027-8203.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Naše řeč, 89, 2006, č. 3, s. 152–157. ISSN 0027-8203. (recenze)
 • PRAVDOVÁ, M. – MLEJNECKÁ, J. – SMEJKALOVÁ, K.: Aktuální problémy v jazykové poradně, 5. symposium Čeština – univerzália a specifika, 13.–15. 11. 2003, Brno (poster).

 

Projekty, granty

 • 2019–2022 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk, grant TA ČR, reg. č. TL02000146 (spoluřešitelka za ÚJČ)
 • 2016–2019 LINDAT/CLARIN – Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice, grant MSM/LM, reg. č. LM2015071, spoluřešitel za ÚJČ K. Oliva, od 2016 M. Prošek (členka řešitelského týmu, vedení prací na Internetové jazykové příručce)
 • 2016–2017 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, grant MK/NAKI, reg. č. DG16P02B009, řešitel: M. Prošek (členka řešitelského týmu)
 • 2011–2013 Psaní velkých písmen v češtině, grant AV ČR, reg. č.: P406/11/2017, řešitelka I. Svobodová (členka řešitelského týmu)
 • 2010–2015 LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, grant MSM/LM, reg. č. LM2010013, spoluřešitel za ÚJČ K. Oliva (členka řešitelského týmu, vedení prací na Internetové jazykové příručce)
 • 2008–2010 Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti, projekt bilaterální spolupráce AV ČR (vedení projektu)
 • 2004–2008 Jazyková poradna na internetu, grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406, řešitelka I. Svobodová (členka řešitelského týmu, vedení prací na Internetové jazykové příručce, architektura webu)
 • 2001–2004 Centrum komputační lingvistiky, grant MŠMT, reg. č.: LN00A063, spoluřešitelé za ÚJČ L. Uhlířová, F. Štícha (členka řešitelského týmu)

 

Členství v orgánech Akademie věd ČR

 • 2006–2010, 2014–dosud členka Akademického sněmu AV ČR
 • 2007–dosud členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR (2012–2017 předsedkyně)
 • 2013–dosud členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR (od 2017 předsedkyně)
 • 2017–dosud předsedkyně Kolegia popularizátorů a pracovníků PR
 • 2017–dosud předsedkyně Ediční rady AV ČR
 • 2017–dosud předsedkyně Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi

 

Členství v redakčních radách

 • 2007–dosud členka redakční rady časopisu Naše řeč (2009–2017 vedoucí redaktorka)
 • 2017–dosud předsedkyně redakční rady časopisu A / Věda a výzkum
 • 2017–dosud předsedkyně redakční rady časopisu AB / Akademický bulletin
 • 2017–dosud předsedkyně redakční rady časopisu AΩ / Věda pro každého
 • 2017–dosud členka mezinárodní ediční a redakční rady The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) za Českou republiku

 

Výuka na VŠ

 • 2011–2015 Filozofická fakulta UK Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, vedení semináře Čeština v reklamě, PR a marketingové komunikaci
 • 2010–2013 Filozofická fakulta UK Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, školitelka pro doktorské studium
 • 2010–2011 Fakulta sociálních věd UK Praha, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, vedení semináře Úvod do studia českého jazyka
 • 2001, 2002 VŠE Praha, Akademie PR
 • vedení a oponentura disertačních a diplomových prací

 

Popularizace (výběrová)

 • Nedělní Blesk, Češtinářský speciál: Česky hezky, autorská spolupráce na tvorbě mimořádných příloh (10. 3. 2019, 17. 3. 2019, 24. 3. 2019, 31. 3. 2017, celkem 27 stran).
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Strach z infiltrace (rozhovor J. Hlaváče). In: Očima elity. Historie, jazyk a literatura. Empresa Media, Praha 2017, s. 36–43.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Vážený pane prezidente… In: Sedláček, T. a hosté: Jak budeme žít za 20 let? 65. pole, Praha 2016, s. 160–167. ISBN 978-80-87506-81-3.
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9. Autorství 29 kapitol: Kdy, kde a v kolik? Jak psát kalendářní data a časové údaje v dopisech a v dalších dokumentech (s. 17–18), Kolik čeho a kolikrát? Jak psát značky, čísla a výrazy složené z číslic a značek nebo jiných slov (s. 21–22), Kolik a za kolik? Jak psát čísla, peněžní částky a značky měn (25–26), Zkrátka o zkratkách poprvé. Jak psát zkratky p., mil., mld., v. r., v. z., tzn., s. r. o., fa atd. (29–30), Zkrátka o zkratkách podruhé. Jak psát iniciálové zkratky a zkratková slova (s. 33–34), V labyrintu titulů. Jak psát akademické tituly, vojenské a policejní hodnosti, profesní tituly a další (s. 37–38), Vážený pane Nováku… Jak správně oslovovat a na závěr pozdravit v dopise a v e-mailu (s. 41–42), Písemná elektronická komunikace. Co je důležité vědět při psaní pracovních e-mailů a SMS (s. 45–46), Aby byl text upravený. Jak správně zvýrazňovat, členit text a označovat části textu (s. 49–70), Ach, ty konce… Co nepatří na konec řádku a jak se správně dělí slova (s. 53–54), Kam s nimi? Tečka, čárka, dvojtečka… Jak psát správně interpunkční znaménka (s. 57–58), Spojovník versus pomlčka. Jak je psát správně v administrativních textech (s. 61–62), Interpunkční znaménka do třetice. Jak psát správně uvozovky, závorky a lomítko (65–66), Orientace ve výčtech. Jak si poradit s velkými a malými písmeny a interpunkcí ve výčtech (69–70), Komu, kam a jak? Jak psát správně poštovní adresy na obálce a v textu (s. 73–74), Píšete dopis za organizaci? Jak upravit úřední a obchodní dopis podle normy (s. 77–78), Píšete dopis na úřad nebo do firmy? Jak upravit dopis občana organizaci podle normy (s. 81–82), Jak má vypadat dopis šéfa? Jak upravit osobní dopisy vedoucích pracovníků podle normy (s. 85–86), Píšete poptávku? Jak v poptávce projevit zájem o koupi zboží a služeb (s. 97–98), Jak psát a skloňovat číslovky (s. 100–101), Píšete nabídku? Jak napsat nabídku vyžádanou a nevyžádanou (s. 101–102), Píšete urgenci? Jak napsat urgenci a jak na ni odpovědět (s. 109–110), Píšete objednávku? Jak napsat objednávku, jak ji potvrdit nebo zrušit (s. 105–106), Píšete reklamaci? Jak napsat reklamaci a jak na ni odpovědět (s. 113–114), Píšete upomínku? Jak napsat upomínku a jak na ni odpovědět (s. 117–118), Píšete plnou moc? Kdo je zmocněnec a kdo zmocnitel (s. 121–122), Komunikace uvnitř podniku. Jak správně psát příkazy, směrnice, oběžníky a pokyny (s. 125–126), Zveme Vás … a jednejme! Jak psát pozvánky a zápisy z jednání (s. 129–130), Pár slov o nás samých. Jak napsat životopis a žádost o místo (s. 133–134) a edice.
 • Český rozhlas Dvojka: Slovo nad zlato (společně s J. Rosákem), pravidelná rubrika pořadu Dopoledne s Dvojkou, 2015–2016, 256 dílů.
 • Lidové noviny: jazykové sloupky Novodobí mučedníci (5. 6. 2015), Šel Obama s Obamou a Obamaty… (26. 6. 2015), O zdvořilosti a společenské lži (3. 7. 2015), Pověste ho vejš, ať se houpá (17. 7. 2015).
 • Lidové noviny: seriál Čeština nově A–Ž (6. 2. – 13. 3. 2015), autorství 29 textů, tvorba koncepce, supervize projektu.
 • Nedělní Blesk Speciál, Nedělní škola: Hezky česky, autorská spolupráce na tvorbě tří mimořádných příloh (8. 2. 2015, 15. 2. 2015, 22. 2. 2015, 3× 12 stran).
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Jak správně nadávat a vyhrožovat. Naučte se mluvit sprostě jako zločinec. Technet.iDnes.cz, 10. 11. 2014 [online].
 • Pravdová, Markéta: Termobuk, pytložvejk, marcela. Naučte se, co vás čeká ve vězení. Technet.iDnes.cz, 9. 10. 2014 [online].
 • PRAVDOVÁ, Markéta: Zaražený prdy, křapíček a elpíčko. Jak se mluví mezi zločinci. Technet.iDnes.cz, 1. 9. 2014 [online].
 • Nedělní Blesk Speciál, Průvodce nástrahami českého jazyka, autorská spolupráce na tvorbě mimořádné přílohy (23. 2. 2014, 12 stran).
 • Mladá fronta DNES: kurz Nová čeština (únor–duben 2014, září 2014), autorská spolupráce na tvorbě čtyř mimořádných příloh (celkem 21 stran).
 • Český rozhlas České Budějovice: Veselý mezigenerační slovník (společně s H. Soukupovou), 2013, 10 dílů.
 • CIBULKA, A. – PRAVDOVÁ, M.: O tom, jak jsme vás několikrát proklepli z jazyka českého. In: Cibulka, A., Žertová, Y.: Cibulka na Toboganu, XYZ, Praha 2010, s. 25–32. ISBN 978-80-7388-436-9.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SATURKOVÁ, Jitka (eds.): O češtině 3. Edice ČT, Praha 2010, 188 s. ISBN 978-80-7404-044-3. Autorství 4 kapitol: Zmatený sbor soudruhů ztěžka snášel sžíravé stížnosti zpupných zbohatlíků aneb O psaní s a z (s. 18–22), Zejména o zájmenech osobních (s. 66–71), Přemysl Oráč, děd Vševěd, Marťani, zelení a indiáni aneb Velká a malá písmena ve jménech živých bytostí (s. 92–96), Mám vás strašně rád aneb Protiklady se přitahují (s. 146–150), 10 odpověden a edice.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SATURKOVÁ, Jitka (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s. ISBN 978-80-7404-011-5. Autorství 6 kapitol: Není titul jako titul aneb Jak nezabloudit v labyrintu titulů (s. 26–31), Slova vyjmenovaná, vybraná či vyňatá (s. 54–59), Zkrátka o zkratkách (s. 64–68), I slova mají své háčky aneb O diakritických znaménkách (s. 90–94), Jak souvětí stavěti a na interpunkci vyzráti (s. 106–110), Psaní velkých písmen v názvech významných dnů a svátků (s. 150–154), 7 odpověden a edice.
 • PRAVDOVÁ, Markéta in SATURKOVÁ, Jitka (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007, 198 s. ISBN 978-80-85005-83-7. Autorství 3 kapitol: Nekonvenční čeština mladých (s. 84–89), Rozmarné přechodníky (s. 124–129), O češtině nejen úřední (s. 156–160) a 8 odpověden.
 • Lidové noviny: kurz Čeština v práci (5. 11.– 9. 12. 2007), autorství 26 textů, supervize projektu.
 • Česká televize: seriál O češtině, 2006–2012, autorství několika desítek scénářů a námětů na scénář.

 

Expertní činnost

 • 2001–dosud lektorská činnost v oblasti českého jazyka
 • odborná lektorace učebnice A. Kocourková, I. Hochová: Písemná a elektronická komunikace pro střední školy, úřady a veřejnost. EDUKO nakladatelství, Praha 2016, 144 s., ISBN 978-80-88057-22-2.
 • 2013–2016 členka ex-post validační komise pro státní maturitní zkoušku ze zkušebního oboru Český jazyk a literatura
 • 2013–2014 zpracovatelka ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (společně s P. Lozanem)
 • 2006–2007 účast v připomínkovém řízení k ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory – Český normalizační institut

 

Organizační činnost

 • 2012–dosud organizace Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy (ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR)
 • organizace konference Sto let Naší řeči (9.–11. 1. 2017)

 

Profesní vzdělání, odborné kurzy, certifikace, akreditace

 • 2013–2015 – Business Institut EDU, MBA – Public Relations a komunikace
 • 2002 – MASS Training & Media (certifikát školitele)
 • 2000 – London School of Public Relations
 • státní zkouška z kancelářského psaní
 • odborný garant a lektor akreditovaného kurzu Písemná komunikace – normy a úprava písemností v úředním styku – akreditováno společností Edupol, v. o. s., u MV ČR pod č. AK/PV-78/2008 a AK/PV-1272/2012
 • odborný garant a lektor akreditovaného kurzu Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy – akreditováno SSČ AV ČR, v. v. i., u MŠMT pod č. MSMT-6238/2012-25155

 

Zvané přednášky v zahraničí

 • Council of the European Union, General Secretariat, Translation Service – Czech Language Unit, Bruxelles/Brussel, 22. 2. 2016 (Belgie)
 • Parlement européen, Coordination de la formation linguistique, Unité de traduction tchèque, Luxembourg, 15. 6. 2015 (Lucembursko)

 

Ocenění a vyznamenání

 • 2015 – Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • 2015 – Cena nakladatelství Academia Nejprodávanější kniha roku 2014 (s kolektivem autorů Akademické příručky českého jazyka)
 • 2015 – Český bestseller 2014 v kategorii Odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé (s kolektivem autorů Akademické příručky českého jazyka)
 • 2009 – Medaile MŠMT I. stupně (s kolektivem autorů Internetové jazykové příručky)
 • 2009 – Prémie Otto Wichterleho
 • 2009 – Čestné uznání Kolegia generálního ředitele České televize 2006–2009 (s kolektivem autorů televizního cyklu O češtině)