Ve slovech

Stěžejní částí webové stránky Ve slovech je zvukový archiv, jehož obsahem jsou nahrávky odrážející vnímání válečných a jiných krizí českým obyvatelstvem v minulosti i nyní. Nahrávky jsou čerpány z interního Archivu zvukových záznamů nářečních promluv, který je ve vlastnictví dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Jádro archivu tvoří záznamy z 60. a 70. let 20. století; byly pořizovány během sběrů pro Český jazykový atlas, jsou tak ukázkou teritoriálních dialektů v jejich tradiční podobě. Oproti tomu jazyk nahrávek ze současnosti vykazuje znaky nivelizace. Archiv je jedinečný po jazykové i obsahové stránce. Kromě jazykovědy, zvláště dialektologie, může najít využití i v dalších vědních disciplínách, zvláště v historii, etnologii nebo sociální antropologii.

Součástí webových stránek je i menší slovník vojenského slangu, zprávy z terénních výzkumů a podcast. Web je průběžně aktualizován a doplňován.

Web Ve slovech je výstupem aktivity Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, realizované v rámci výzkumného programu Odolná společnost pro 21. století Strategie AV21 Akademie věd v roce 2022. Cílem aktivity bylo zaznamenat a zpřístupnit autentické promluvy příslušníků nejstarší generace.

předchozí kategorie
Staročeský slovník
následující kategorie
Vokabulář webový