> Vokabulář webový

Vokabulář webový

Vokabulář webový je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR.

V současné době tvoří Vokabulář webový tyto lexikální zdroje: Malý staročeský slovník (MSS)Slovník staročeský Jana Gebauera (GbSlov)Staročeský slovník, sešit 1–26 (StčS)Slovníček staré češtiny Františka Šimka (ŠimekSlov)Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody (IndexSvob)Elektronický slovník staré češtiny (ESSČ) a digitalizovaná lístková kartotéka Jana Gebauera.


Ve Vokabuláři dále zpřístupňujeme slovníky, které zatím nebylo možné zapojit do jednotného vyhledávání. Jedná se o dvě vydání Česko-německého slovnáře Jana Václava Pohla, jehož elektronické edice vytvořil se svými kolegy prof. Tilman Berger z univerzity v Tubinkách; dalšími nezapojenými zdroji jsou např. Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna od F. L. Čelakovského; Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči Jana Františka Josefa Ryvoly a Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského, Thesaurus Linguae Bohemicae Václava Jana Rosy nebo elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína, jež je propojená s digitalizovanými obrazy původního tisku. Formou digitalizovaných obrazů doplněných o metainformace jsme v modulu digitalizovaných slovníků zveřejnili Slovník česko-německý Josefa Jungmanna – jedná se o fotokopie archivního exempláře, v němž sám autor označoval opravy a doplňky textu.

Na stránky Vokabuláře webového jsme umístili rovněž zdroje, z nichž zájemce získá informace nad rámec jednotlivých lexikálních jednotek. Staročeská textová banka obsahuje texty staročeských literárních památek a zároveň může do určité míry nahradit dokladovou část u těch staročeských lexikografických zdrojů, které ji neobsahují. Do středněčeské textové banky zahrnujeme texty nestaročeské, tj. pocházející z období 16. až začátku 19. století. S bankami je možné pracovat s pomocí původního korpusového manažeru vyvinutého pro Vokabulář webový nebo v aplikaci KonText. V edičním modulu jsou literární texty prezentovány společně se základním komentářem k textu. Díla starší české literatury poskytujeme též ve formě audioknih.


Poučení o historické češtině najde uživatel také v modulu digitalizovaných mluvnic a obdobných příruček z 16.–19. století. Modul slouží nejen ke studiu dobového stavu a proměn českého jazykového systému, ale též k bádání o vývoji českého mluvnictví. V modulu odborné literatury je zveřejněna Historická mluvnice jazyka českého Jana Gebauera a monografie Vývojové postupy slovní zásoby a Rekonstrukce lexikálního vývoje Igora Němce v podobě plného textu.

V sekci nástroje jsou volně k dispozici především pomůcky pro editaci historických textů, a to spolu s certifikovanou metodikou pro jejich používání, a nástroje usnadňující strojovou analýzu textů.

Rozvoj Vokabuláře webového umožnil mj. projekt Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství projektu“, projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI a program Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

předchozí kategorie
Ve slovech