> Setkávám se ve své praxi se třemi variantami přídavného jména: judikátní, judikatorní a judikatur...

Setkávám se ve své praxi se třemi variantami přídavného jména: judikátní, judikatorní a judikaturní. Která z nich je správně? A je mezi nimi nějaký rozdíl?

Odpověď:

Je třeba vyjít z toho, že existují dvě podstatná jména uvedená vedle právních slovníků i v Novém akademickém slovníku cizích slov (dále jen NASCS): jednak judikát („rozhodnutý, rozsouzený spor, soudní rozhodnutí“) a od něj odvozené přídavné jméno judikátní (tento výraz uvádí i NASCS); jednak judikatura („rozhodovací činnost soudců, výsledky této činnosti, soubor soudních rozhodnutí“). Přestože odvozené přídavné jméno se v NASCS neuvádí, podle slovotvorných pravidel by to měl být výraz judikaturní (judikatur-ní). Stejně jako se významem liší obě podstatná jména, liší se i od nich odvozená jména přídavná. V případě výrazů judikátní a judikaturní tedy nejde o synonyma: obě přídavná jména mají svůj význam („týkající se judikátu“ a „týkající se judikatury“) a svým tvarem odpovídají českým slovotvorným pravidlům.

Do této celkem přehledné situace ale vstupuje i výraz judikatorní. Ten stejně jako jeho konkurent není uveden v žádném jazykovém zdroji, takže musíme vycházet jen ze slovotvorných zákonitostí. Existence podoby s -o- je ovlivněna anglickým judicatory – odtud patrně počeštěné judikatorní. Pokud se tato podoba v odborných textech vžila a je běžně užívána, pak ji nelze odmítat. Míru vžitosti a přijatelnosti jako právní laici nemůžeme posoudit, ale podobných případů přejetí cizího termínu (někdy i vedle pravidelně tvořené domácí podoby a s významovým rozdílem) je v terminologických soustavách různých vědních oborů víc, např. molekula molekulární (vedle molekulový), struktura strukturální (vedle strukturní) atd. Na základě dostupných dokladů předpokládáme, že se tvar judikatorní používá jako synonymum k judikaturní, nikoli judikátní. Pokud jsou varianty judikaturní judikatorní užívány synonymně, pak je už pouze záležitost odborné terminologie v právní oblasti, která podoba se považuje za oficiální termín, případně zda je možné obě podoby používat rovnocenně. Český národní korpus syn v8 obsahuje 124 dokladů podoby judikatorní (35 z nich je ovšem opakující se název rubriky v Právním rádci) a 47 dokladů podoby judikaturní. Webový korpus Araneum Bohemicum Maximum obsahuje obě podoby v poměru judikatorní 115 výskytů : judikaturní 36 výskytů. Naopak korpus online_archive obsahuje obě varianty v opačném poměru: judikatorní 93 výskytů a judikaturní 156 vyskytů. Je tedy zjevné, že se v úzu používají podoby obě. Nejlepším příkladem je citace z Advokátního deníku, kde pod titulkem Nejvyšší soud vydal Ročenku 2019 o rozhodovací a judikatorní činnosti následuje tento text: Již od roku 2015 vydává Nejvyšší soud pravidelně Ročenku Nejvyššího soudu. Ta vždy poskytuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za předchozí rok.


Zda je v právní terminologické kodifikaci jedna z variant oficiální, preferovaná, nebo jsou možné obě, posoudit nemůžeme, ale z hlediska čistě jazykového jsou obě přijatelné.

 

ks