> Řešíme zápis složeného přídavného jména. Autoři textů mají stejný výraz psaný třemi způsoby: zvlá...

Řešíme zápis složeného přídavného jména. Autoři textů mají stejný výraz psaný třemi způsoby: zvlášť, se spojovníkem i dohromady. Jde o to, jestli se má psát prevence sociálně patologických jevů, sociálně-patologických jevů, nebo sociálněpatologických jevů. Podle oslovených odborníků se má prevence týkat sociální patologie, má prý jít o patologické jevy, které se objevují v sociální oblasti.

Odpověď:
Zápis dvou samostatných slov (sociálně patologické jevy) je podle dokladů v ČNK a na internetu značně frekventovaný. Formulace je chápána jako volné spojení příslovce (sociálně) a přídavného jména (patologický). Takovéto pojetí je běžné např. ve spojeních průmyslově vyspělý, časově ohraničený, prostorově úsporný, brčálově zelený. Ve spojení s příslovcem sociálně je obvyklé psát zvlášť např. výrazy sociálně přizpůsobivý, sociálně znevýhodněný, sociálně slabý, sociálně prospěšný.

 

Podle platných jazykových doporučení bychom měli složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově psát buď dohromady, nebo se spojovníkem. Způsob zápisu vychází z věcné znalosti a signalizuje východisko, z něhož je určité pojmenování odvozeno, vztah jednotlivých členů složeného adjektiva.

 

Jak jste sami potvrdili, zmiňované jevy se týkají termínu sociální patologie. Podle Velkého sociologického slovníku (Karolinum 1996) je sociální patologie „shrnující pojem pro nezdravé, nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankcionované formy deviantního chování, ale hlavně pro studium příčin jejich vzniku a existence.“ Slovník sociologických pojmů (Grada 2012) uvádí, že sociální patologie je „dřívější označení pro negativní jevy ve společnosti, které naznačovalo analogii s patologií postihující biologický organismus. Dnes se místo o sociální patologii hovoří o sociální deviaci nebo sociální dezorganizaci.“ Jestliže odvozujeme složené přídavné jméno od ustáleného slovního spojení, které má strukturu podřadného spojení – v tomto případě je podstatné jméno patologie rozvíjeno přídavným jménem sociální –, pak by se složené přídavné jméno mělo psát dohromady jako jedno slovo: sociálněpatologický. Obdobě trestní právotrestněprávní, zahraniční politikazahraničněpolitický, speciální pedagogikaspeciálněpedagogický, sociální vědysociálněvědní apod.

 

Třetí možnost, kterou uvádíte, a to psaní se spojovníkem (sociálně-patologické jevy), je vzhledem k významu nejméně pravděpodobná. Spojovník totiž signalizuje, že přídavné jméno tvoří dvě rovnocenné souřadně spojené složky, které by mohly být spojeny spojkou a, např. mechanicko-biologická čistírna, zemědělsko-potravinářský sektor. Muselo by tedy jít o prevenci sociálních a patologických jevů.

 

Psaní dvou samostatných slov (sociálně patologické jevy) nelze vyloučit, avšak jestliže jde o jev z oblasti sociální patologie, pak by měl zápis být sociálněpatologické jevy.

 

ač