> Před 200 lety se narodil zakladatel genetiky opat Gregor Johann Mendel. V Brně se pořádají nejrůz...

Před 200 lety se narodil zakladatel genetiky opat Gregor Johann Mendel. V Brně se pořádají nejrůznější akce, které tohoto významného přírodovědce připomínají. Jeden z festivalů se bude konat v polovině července na Mendlově náměstí v Brně. Není v tomto názvu chyba? Nemělo by to být Mendelovo náměstí?

Odpověď:

Mužská osobní jména se zakončením -el se při skloňování (a tudíž i při odvozování tvarů přivlastňovacího přídavného jména) nechovají jednotně. Vypouštění, či nevypouštění -e- je ovlivněno tím, zda je nositelem jména cizinec, nebo Čech, důležitou roli hraje i výslovnost a rodinná tradice.

 

Domácí příjmení, která mají původ v rodných jménech, tzv. pohybné -e- při skloňování vypouštějí: Havel, Pavel – bez Havla, Pavla. U jmen jako Zavřel, Suchomel, Koudel, Chmel je však -e- součástí kmene a zůstává zachováno: bez Zavřela, Suchomela, Koudela, Chmela. Pokud je nositelem jména cizinec, -e- se nevypouští: Nobela, Schlegela.

 

Největší uživatelská nejistota se objevuje při zacházení s příjmeními cizího původu, jejichž nositeli jsou Češi. U nich příručky doporučují respektovat rodinnou tradici. Pokud se ‑e‑ ponechává ve výslovnosti, zachovává se v nepřímých pádech i v grafické podobě. Pokud se nevyslovuje, v grafické podobě ho v nepřímých pádech vypouštíme. Protože však rodinnou tradici leckdy neznáme, je třeba připustit obě možnosti zápisu, např. DemelDemelaDemla, ŠtancelŠtancelaŠtancla, RiegelRiegelaRiegla. Totéž platí i pro jméno Mendel: v pořádku jsou jak tvary Mendela, tak Mendla, tudíž i posesivum vztahující se ke jménu tohoto rakouského přírodovědce moravského původu, který používal němčinu i češtinu, může mít dvojí podobu: Mendelův (Mendelova, Mendelovo) i Mendlův (Mendlova, Mendlovo). Proto na mapách najdeme jak Mendelovu ulici (v Novém Jičíně a v Praze), tak Mendlovu ulici (Opava). Pojmenování Mendlovo náměstí tedy není nesprávné.

 

Je však vhodné doplnit, že názvy institucí hlásících se ke jménu Mendel ukazují jednoznačnou převahu tvarů se zachovaným -e-: Mendelova univerzita v Brně (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita), Mendelovo muzeum v Brně, Mendelova střední škola v Novém Jičíně, Mendelovo gymnázium v Opavě, Gymnázium G. J. Mendela v Brně.

 

ač