> Potřebujeme do titulků filmu napsat, že oběd byl eňo ňůňo. Dohadujeme se, zda psát eňo, nebo éňo,...

Potřebujeme do titulků filmu napsat, že oběd byl eňo ňůňo. Dohadujeme se, zda psát eňo, nebo éňo, a chceme se ujistit, že ů (s kroužkem) ve slově ňůňo je v pořádku.

Odpověď:
Obdobné expresivní výrazy nebývají ve výkladových slovnících spisovné češtiny zachyceny. Vzhledem k tomu, že jde o neformální výrazový prostředek, jehož uplatnění ve spisovných projevech se nepředpokládá, není jeho pravopisná podoba stanovena závazně a mohou se v ní projevit různé odchylky.
Ve Slovníku nespisovné češtiny jsou pro vyjádření významu ‚vynikající‘ uvedeny varianty eňo něňoeňo ňuňo. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že největší frekvenci má podoba eňo ňuňo, dále pak eňo ňůňo (starší televizní soutěžní pořad s názvem Eňo-ňůňo je záměrně ponechán stranou, přestože možná mohl některé pisatele volící podobu s -ů- ovlivnit). Přestože citoslovečné výrazy píšeme obvykle s ú (cukrú, vrkú, ), je zápis ňúňo doložen jen ojediněle. Rovněž varianta éňo je velmi řídká.
I když u zápisu nekodifikovaných nespisovných slov máte možnost volby, považujeme za vhodné v titulcích užít nejčastěji doloženou podobu, a to eňo ňuňo, popř. eňo ňůňo.
 

ač