> Píše se správně čúrek, nebo čůrek? A jak lze první či druhou variantu obhájit?

Píše se správně čúrek, nebo čůrek? A jak lze první či druhou variantu obhájit?

Odpověď:

Uvedené podstatné jméno je ve starším Slovníku spisovného jazyka českého uvedeno pouze v podobě čúrek (příp. řidčeji čurka). Důvodem je etymologie, tedy původ slova: Samohláska zapisovaná jako ů vznikla hláskovou změnou ó > uo > ů v průběhu 14. až 16. století. Čúrek je ale odvozen od slovesa čurat onomatopoického původu, jež se v českém jazyce objevilo až v 19. století. Přesto současné zdroje, například Internetová jazyková příručkaAkademický slovník současné češtiny, vedle podoby čúrek připouštějí též podobu čůrek (a stejně tak vedle čuratčúrat též čůrat) s vysvětlením, že je tato varianta následkem zvyklosti psát uvnitř domácích slov grafém ů s kroužkem.

 

bm