> Píše se Československý stát, nebo československý stát?

Píše se Československý stát, nebo československý stát?

Odpověď:
Poprvé byl oficiální název naší republiky uveden v ústavě z r. 1920, a to Československá republika. Ze syntaktického hlediska je zajímavé, že v jednotlivých paragrafech této ústavy se převážnou měrou užívá obrácený slovosled, a to republika Československá. Tato pravopisná podoba odpovídala tehdejším pravopisným zásadám. Změna nastala až v Pravidlech českého pravopisu z r. 1957; od té doby je náležitá podoba Republika československá. Dnes je obrácený slovosled již výjimečný.


V r. 1960 byl tento název změněn na podobu Československá socialistická republika. Od r. 1969, kdy bylo uzákoněno federativní uspořádání, se začaly užívat ještě názvy Česká socialistická republika Slovenská socialistická republika.


Po r. 1989 se o nový název republiky vedly spory. Nakonec byl přijat název Česká a Slovenská Federativní republika. Tento způsob psaní byl v rozporu s tehdejšími (i dnešními) zásadami psaní velkých písmen. Náležitá pravopisná podoba by byla Česká a slovenská federativní republika. Tu však odmítali Slováci a vyžadovali zápis Česká a Slovenská federativní republika. Jeho nevýhodou je, že může vzbuzovat dojem, že jde o republiky dvě, a proto byla zcela záměrně zavedena podoba, v níž se všechny výrazy, vyjma spojky a, píšou s velkými písmeny a kterou i Slováci akceptovali. Je třeba zdůraznit, že tento způsob psaní se týká výlučně tohoto názvu.


Z krátkého přehledu o vývoji názvu naší republiky od jejího vzniku do r. 1992 je zřejmé, že spojení československý stát nebylo nikdy oficiálním názvem, a proto je namístě psát u přídavného jména československý malé písmeno.

 

is