> Nenašel jsem ve slovníku, zda se může psát slovo třičtvrtěhodina dohromady? Nebo to musí být zvlá...

Nenašel jsem ve slovníku, zda se může psát slovo třičtvrtěhodina dohromady? Nebo to musí být zvlášť? Pokud ano, tak třičtvrtě hodina, nebo tři čtvrtě hodina?

Odpověď:

Výkladové slovníky češtiny přímo tento výraz nezachycují; ve Slovníku spisovné češtiny je uvedeno přídavné jméno třičtvrtěhodinový (s variantou třičtvrtihodinový) a ve Slovníku spisovného jazyka českého najdeme heslo třičtvrtě-, třičtvrti- s vysvětlením, že jde o „první část složených slov spojující část druhou s číselným významem výrazu tři čtvrtě, tři čtvrti (třičtvrtěhodinový).“ Na základě dokladů z Českého národního korpusu a internetu je vhodné doplnit, že podoby s -i- (třičtvrti-tři čtvrti) jsou v současné češtině spíše ojedinělé, zcela jednoznačně převažují zápisy s -ě-.

 

Přestože slovníky zachycují pouze přídavné jméno, není důvod podstatné jméno třičtvrtěhodina odmítat. Je tvořeno systémově, stejně jako běžněji užívaná substantiva půlhodina a čtvrthodina. Slovo se používá, jeho pravopisnou podobu je možné ověřit v Internetové jazykové příručce.

 

Časový úsek trvající 45 minut tedy můžeme vyjádřit jednoslovným výrazem třičtvrtěhodina, popř. slovním spojením tři čtvrtě hodiny (podstatné jméno hodina je ve 2. pádě). Např.: Poslední třičtvrtěhodina byla k nesnesení dlouhá. / Poslední tři čtvrtě hodiny byly k nesnesení dlouhé. Za třičtvrtěhodinu to stihneš. / Za tři čtvrtě hodiny to stihneš. Psaní zvlášť je v praxi doloženo výrazně častěji – není vyloučené, že to může být i kvůli nejistotě pisatelů, jak psát třičtvrtěhodinu.

 

ač