> Nemůžeme se shodnout, jestli psát smát se z plna hrdla, nebo smát se zplna hrdla. Nebo je to jedn...

Nemůžeme se shodnout, jestli psát smát se z plna hrdla, nebo smát se zplna hrdla. Nebo je to jedno a obě varianty můžeme užít? I na internetu jsou obě možnosti.

Odpověď:

Obojí způsob zápisu nacházíme i v Českém národním korpusu. Zápis zplna hrdla je v korpusu syn v 12 doložen 332krát, z plna hrdla 1046krát.

 

Spřežku zplna zachycuje už Příruční slovník jazyka českého. Toto příslovce vyjadřuje význam ‚vrcholnou, plnou, vyčerpávající měrou, naplno, úplně, zcela‘. Obdobné definice uvádí i Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) a Slovník spisovné češtiny (SSČ): plně, docela, zcela, plnou, vrchovatou měrou. Nejnovější SSČ připojuje poznámku, že jde o knižní výraz. Spřežka zplna se uplatňuje ve vyjádřeních jako např. být zplna zaujatý prací, zplna se něčemu oddat, zplna se uzdravit. V současných textech běžněji: být zcela zaujatý, naplno se oddat, úplně se uzdravit.

 

Zamyslíme-li se nad uvedeným frazémem, vidíme, že spřežka významově úplně neodpovídá jeho obsahu. Jde sice v jistém smyslu o význam ‚naplno‘, ale při užití spřežky by formulace musela být smát se zplna. Pro vyjádření významu ‚z plného hrdla, celým hrdlem‘ je namístě volit předložkové spojení smát se (křičet, volat, zařvat, zpívat) z plna hrdla.

 

To, že se rozdílným zápisem vyjadřuje rozdílný význam, není v oblasti spřežek nic výjimečného. Rozdíly můžeme sledovat např. u dvojic na večer máme program (= na večerní čas) x přijdeme navečer (= v pozdním odpoledni), stůj na místě (= na určeném místě) x tvoje řeči nejsou namístě (= vhodné), nezapomeň na to (= na tu věc) x hned nato se odstěhovala (= vzápětí).

ač