> Naše agentura se zabývá online marketingem, tedy propagací značek, produktů a služeb na internetu...

Naše agentura se zabývá online marketingem, tedy propagací značek, produktů a služeb na internetu. Jaká agentura tedy jsme – onlinemarketingová, online marketingová, nebo online-marketingová? Nebo to takhle vůbec napsat nejde?

Odpověď:

Agentura zabývající se online (případně též onlinovým) marketingem je zhuštěně řečeno agentura onlinemarketingová. Zápis se řídí pravidly pro složená přídavná jména, tedy taková, která se skládají aspoň ze dvou původně samostatných složek – v našem případě jsou to složky online a marketing. Pravopis závisí na syntaktickém vztahu mezi těmito složkami. Mezi výrazy online a marketing je vztah podřadný, protože první závisí na druhém, je mu podřazen – online je tu přívlastek, který významově blíže určuje řídící marketing. V takovém případě píšeme obě složky dohromady, bez spojovníku. Běžná sklonná přídavná jména do výsledného složeného přídavného jména vstupují bez své pádové koncovky a spojují se s druhou složkou pomocí spojovacího morfému -o- (např. lingvistická pragmatika > lingvistickopragmatický) nebo -ě- (např. diskurzní analýza > diskurzněanalytický). Nesklonná přídavná jména ovšem žádnou koncovku nemají a připojují se bez spojovacího morfému.

 

Kdybychom celek zapsali jako online marketingová agentura, byla by to vlastně jakákoli marketingová agentura, která je online. Zápis by tedy signalizoval, že výraz online rozvíjí celou jmennou skupinu marketingová agentura (tj. že online marketingový je postupně rozvíjející přívlastek), přestože věcně má rozvíjet pouze marketing a tyto dva výrazy pak dohromady ve formě složeného přídavného jména mají rozvíjet agenturu.

 

Poslední varianta, tedy online-marketingová agentura, je podoba zápisu, která vlastně vůbec nepřichází v úvahu. Spojovník se u složených přídavných jmen používá jen v případě souřadných spojení, tj. takových, jejichž složky jsou na stejné úrovni, např. architektonický + urbanistický = architektonicko-urbanistický, a to navíc jen těch, jejichž první složka je zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. I kdyby význam takového složeného přídavného jména skutečně byl ‚týkající se online prostředí a marketingu‘, výraz online stejně nesplňuje podmínku jednoho ze čtyř jmenovaných zakončení.

 

od