> Myslím si, že správně by se mělo užívat spojení manifestovat za něco, ale demonstrovat proti něče...

Myslím si, že správně by se mělo užívat spojení manifestovat za něco, ale demonstrovat proti něčemu. Často se setkávám s tím, že lidé tyto vazby zaměňují a říkají či píšou také manifestovat proti něčemu a demonstrovat za něco. Jaké jsou tedy prosím správné vazby těchto dvou sloves?

Odpověď:

Pokud jde o sloveso manifestovat, ve významu ‚(z)účastnit se manifestace, projevovat, projevit kolektivní smýšlení‘ považují slovníky vazeb za jediné náležité předložkové spojení pouze vazbu manifestovat za něco (např. manifestovat za zrušení KSČ). Vedle toho lze toto sloveso užívat ve významu ‚projevovat, projevit, osvědčovat, osvědčit‘ i s bezpředložkovým 4. pádem, tedy manifestovat něco (manifestovat svou nespokojenost). U slovesa demonstrovat ve významu ‚(z)účastnit se demonstrace, manifestovat souhlas/nesouhlas‘ se ovšem připouští jak spojení s předložkou proti (demonstrovat proti vládním opatřením), tak s předložkou za (demonstrovat za svobodu slova). V praxi se toto sloveso užívá s oběma předložkami, byť je u něj předložka proti frekventovanější – v Českém národním korpusu SYN v9 se spojení demonstrovat proti nečemu vyskytuje 3718×, zatímco demonstrovat za něco pouze 1983×. Ještě bychom doplnili, že u slovesa demonstrovat ve významu ‚dát/dávat najevo‘ i ‚názorně předvést/předvádět‘ je náležitá bezpředložková vazba se 4. pádem (demonstrovat svůj nesouhlas; demonstrovat průběh pokusu).

jr