> Jsem zvyklý psát výraz odnepaměti dohromady. Překvapilo mě, že jsem tuto spřežku nenašel ve slovn...

Jsem zvyklý psát výraz odnepaměti dohromady. Překvapilo mě, že jsem tuto spřežku nenašel ve slovníku. Mělo by se tedy psát zvlášť od nepaměti?

Odpověď:

Podstatné jméno nepaměť s významem ‚nepamatování, zapomenutí‘ je už ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) z 60. let minulého století hodnoceno jako zastaralé. Slovník uvádí, že se výraz objevuje už jen v ustáleném spojení od nepaměti s významem odedávna (od nepaměti tak bývalo). Původní význam substantiva nepaměť je v současné době natolik zastřený, že ho mnozí nejspíše nepovažují za samostatné slovo. Lze rovněž přepokládat, že pisatelé jsou v tomto případě ovlivněni synonymními příslovci odedávnaodpradávna, které jako spřežku zaznamenává už SSJČ, proto volí psaní dohromady i u výrazu odnepaměti.

 

Doklady z Českého národního korpusu (syn v 12) ukazují, že se chápání výrazu jako spřežky prosazuje v uživatelské praxi poměrně výrazně. Psaní zvlášť od nepaměti má 11 508 dokladů; spřežka odnepaměti je zaznamenána 4304krát, tedy v podstatě ve třetině případů užití (poměr je cca 2,7 : 1).

 

Zápisy od nepamětiodnepaměti se v textech užívají bez jakéhokoli významového rozlišení; spřežka vyjadřuje stejný význam a plní ve větě tytéž funkce jako její dvouslovný protějšek. Dvojice od nepaměti – odnepaměti se v současnosti připojila k výrazům typu například –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ na příklad, zpočátku –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ z počátku; na čase – načase, na jemno – najemno, k večeru – kvečeru apod., tedy k výrazům se dvěma rovnocennými variantami. Domníváme se, že psaní dohromady je přijatelné. Je velice pravděpodobné, že se spřežka odnepaměti v dohledné době objeví i v některé z jazykových příruček.

ač