> Je správně výpustní, nebo výpustné potrubí?

Je správně výpustní, nebo výpustné potrubí?

Odpověď:
Podle výkladových slovníků (SSJČ, PSJČ) jsou slova výpustní výpustný synonyma s významem ‚vypouštěcí‘; podoba výpustní je však podle obou slovníků řidší. SSJČ pak přímo uvádí souslovné technické termíny výpustné potrubí, výpustný kohout, výpustný ventil. Se slovníkovými údaji jsou ovšem v rozporu doklady z databáze Českého národního korpusu SYN v9, a to obecně i konkrétně. Obecně v korpusu SYN v9 lehce převažuje (v poměru 809 : 774) podoba výpustní, kterou slovníky označují za řidší. Ale i konkrétně je v témže korpusu ve spojení s podstatným jménem potrubí častější (v poměru 56 : 26) podoba výpustní, kterou – jak už uvedeno – slovníky označují za řidší. (V případě spojení s podstatným jménem kohout je tomu ale naopak, podoba výpustný tu převažuje nad podobou výpustní v poměru 41 : 13, a stejně je tomu i ve spojení s podstatným jménem ventil – podoba výpustný tu nad podobou výpustní převažuje v poměru 126 : 53). Vzhledem k uvedenému – užívání obou podob důsledně neodpovídá slovníkům, je rozkolísané a závislé na spojení s tím kterým podstatným jménem – je podle našeho názoru ve spojení s podstatným jménem potrubí možné použít obě přídavná jména – jak výpustný (na základě slovníku, zejm. SSJČ), tak výpustní (na základě úzu; doklady v korpusu SYN v9). Správně je tedy jak výpustné potrubí, tak i výpustní potrubí – doporučujeme ovšem v jednom textu vždy používat jen jednu podobu.

mb