> Je správně stát majland, nebo majlant? A proč?

Je správně stát majland, nebo majlant? A proč?

Odpověď:

Majland, MajlantMajlont jsou zastaralé a nespisovné (obecněčeské) výrazy, jimiž se označovalo město Milán (viz Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost). Jak uvádí Český etymologický slovník Jiřího Rejzka, do češtiny se tato jména dostala přes německé Mailand. Z daných pojmenování vznikl přenesením významu výraz pro ‚velké množství, hojnost, zpravidla peněz‘, neboť čeští vojáci za rakousko-italských válek ztotožňovali Milán s blahobytem a bohatstvím.

 

 

Vzhledem k tomu, že majland, majlant majlont jsou slova nespisovná, charakteristická pro neformální, mluvené vyjadřování, je problematické hodnotit je měřítkem jazykové správnosti, neboť kodifikace (pokud jí rozumíme zachycování jazykové normy v příručkách) se vztahuje převážně ke spisovnému jazyku. S poměrnou jistotou však můžeme pomocí databáze Českého národního korpusu zjistit, která z variant se častěji užívá. Z korpusu syn, verze 9, je pak zřejmé, že výrazně převažuje podoba majlant (2455 výskytů), podoba majland se (po odečtení homonymních podob vztahujícím se např. k fotbalovému klubu AC Majland) objevuje spíše zřídka (79 výskytů).

 

hm