> Je možné v češtině použít zkratku mio pro slovo milion?

Je možné v češtině použít zkratku mio pro slovo milion?

Odpověď:

V posledních letech se začíná především v internetových textech častěji objevovat zkratka slova milion v podobě mio namísto běžné grafické zkratky mil. To dokládají i data z jazykového korpusu ONLINE2_ARCHIVE, který mapuje především českou internetovou žurnalistiku z období od dubna 2021 do cca května 2023. Zkratka mio má v tomto korpusu téměř 100 výskytů, je tedy patrné, že v internetových komunikátech její užití není zcela zanedbatelné. Jak je navíc patrné z korpusů řady SYN, které obsahují psané, převážně publicistické texty, uvedená zkratka začíná již pomalu pronikat i do běžných novinových textů: zatímco 5. verze korpusu SYN z roku 2017 obsahuje pouze 11 výskytů zkratky mio, ve 12. verzi z roku 2023 už nalezneme danou zkratku 23krát. Zkratku mio můžeme dokonce nalézt už i ve Slovníku zkratek z r. 1994, nejedná se tedy o zcela nový jev.

 

Přesto bychom doporučovali užívat tuto zkratku s obezřetností. Na rozdíl od zkratky mil., jejíž podoba vychází z pravidel tvoření grafických zkratek v češtině (tj. obsahuje charakteristickou počáteční skupinu písmen zkracovaného slova, která končí souhláskou a za níž následuje tečka), totiž zkratka mio není utvořena podle obecných zásad zkracování v češtině. Není zakončena tečkou a kromě počáteční slabiky obsahuje zcela neobvykle také samohlásku z poslední slabiky. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že je zkratka mio formálně podobná tzv. kontrakčním zkratkám, není tomu tak – po kontrakčních zkratkách, mezi něž se řadí např. zkratky jako fce, či cca, sice také nepíšeme tečku, jsou ale tvořeny z prvního a posledního písmena, výjimečně z poslední slabiky zkracovaného slova. Jelikož zkratka mio obsahuje naopak první slabiku a poté pouze samohlásku z poslední slabiky, mezi kontrakční zkratky ji řadit nemůžeme.

 

Ustálená zkratka mil. je zachycena jak ve Slovníku zkratek, tak i v rejstříku zkratek Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který variantu mio vůbec nezachycuje. Grafická zkratka mil. navíc i výrazně převažuje v úzu, ve zmiňovaném korpusu ONLINE2_ARCHIVE má okolo 70 000 výskytů. Zkratku mio tedy nelze považovat za dostatečně ustálenou, a proto by mohla být pro některé čtenáře hůře srozumitelná. Doporučujeme tedy minimálně v oficiálnějších textech volit běžnou grafickou zkratku mil.

ep