> Je mezi slovy dozorový a dozorčí nějaký významový rozdíl?

Je mezi slovy dozorový a dozorčí nějaký významový rozdíl?

Odpověď:

Pokud bychom chtěli hledat odpověď ve výkladových slovnících, ještě donedávna bychom v nich našli jen přídavné jméno dozorčí, druhý výraz, dozorový, byl zaznamenán jen v kartotéce Novočeského lexikálního archivu, která sloužila jako materiálový podklad pro vytváření Příručního slovníku jazyka českého, vydávaného mezi lety 1935–1957. Do něj se však slovo dozorový nedostalo a nenašli bychom ho ani v novějších výkladových slovnících, Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) a Slovníku spisovné češtiny. Všechny uvedené kodexy obsahovaly jen přídavné jméno dozorčí, které SSJČ vykládá jako ‚dohlížitelský, dohlédací, kontrolní, inspekční‘ s příklady: dozorčí funkce, služba, úředník, komise, orgán.

 

Aktuálně budovaný Akademický slovník současné češtiny (ASSČ), který v březnu r. 2024 umožňoval nahlížet do hesel s náslovím A–Ch, zachycuje oba výrazy, dozorčídozorový, a rovněž popisuje jejich významové odstíny. Přídavné jméno dozorčí podle autorů slovníku nese význam ‚vykonávající dozor‘, popř. ‚určený k dozoru, kontrolní, dohledový‘. Jako příklady ASSČ uvádí např. člen dozorčího orgánu nebo dozorčí rada akciové společnosti. Význam slova dozorový je popisován výkladem ‚mající právo nebo povinnost provádět dozor, sloužící k dozoru nad něčím, někým‘. Připojené příklady však svědčí o tom, že v praxi jsou tato přídavná jména obvykle užívána ve spojeních ze stejného významového okruhu jako v případě slova dozorčí: dozorový orgán/instituce/úřad. Že se slova dozorčídozorový užívají ve stejných kontextech, potvrzuje i nahlédnutí do Českého národního korpusu (KonText, řada syn, verze 12), přičemž výskyt přídavného jména dozorčí je v syn v12 asi 16× frekventovanější (má 104 333 výskytů oproti 6 468 výskytům slova dozorový).

 

Jistý rozdíl mezi oběma výrazy, respektive v jejich užívání, je však zřejmý a zmiňuje ho jak ASSČ, tak jej potvrzuje provedená sonda do korpusu: ASSČ stylovou charakteristikou „administrativa, právo“ zařazuje výraz dozorový právě do této komunikační oblasti. Zdroje korpusových textů obsahujících dané slovo jsou skutečně často administrativně a právně zaměřená periodika (např. Bankovnictví, Ekonom, Obchod & finance, Euro aj.). Shrneme-li, v běžné komunikaci převažuje užívání výrazu dozorčí, přídavné jméno dozorový najdeme převážně v textech administrativně-právního charakteru. Ve většině kontextů každodenní komunikace není prohřeškem daná slova chápat jako synonyma, přičemž užitím výrazu dozorový zdůrazňujeme významový odstín „oprávněnosti/povinnosti“ vykonávaného dozoru.

hm