> Jaký význam má slovo mimikovat?

Jaký význam má slovo mimikovat?

Odpověď:

Ve výkladových slovnících českého jazyka dané sloveso nenajdeme, jedná se totiž o slovo nově přejaté. Dokládá to i jeho záznam v databázi Neomat, která zachycuje slova dosud neexcerpovaná nebo nezpracovaná ve výkladových slovnících (včetně těch neologických). V Českém národním korpusu (syn v12) pak nacházíme pouhých osm dokladů slovesa a dále po dvou výskytech odvozeného podstatného jména mimikování a přídavného jména mimikující. Naproti tomu na internetu lze u zmíněného slovesa dohledat vyšší stovky užití. Doklady z těchto elektronických zdrojů ukazují, že se sloveso mimikovat i slova od něj odvozená užívají především v odborných textech z přírodních věd a lékařství (jedná se o struktury, které mimikují napadení organismu patogenem; zabývá [se] vývojem instrumentálních metod pro mimikování biochemických systémů; housenka [...] vylučuje látky mimikující feromonovou značku mravenčích larev), mohou se však dostávat i do jiných textů ([generativní modely jako např. ChatGPT] mimikují určité chování, které my považujeme za inteligentní). Z daných užití vyplývá, že toto sloveso nese význam ‚napodobovat, imitovat‘, pravděpodobně tedy bylo přejato z anglického mimic téhož významu. Vedle toho však sloveso mimikovat nacházíme v kontextech, v nichž je užíváno ve významu ‚doprovázet řeč výrazem tváře, tvářit se‘, souvisí tedy též s mimikou (texty herci dostanou od nás autorů, ale jak mimikují, gestikulují, stojí, chodí, dívají se, intonují… to je jejich práce). Doklady tohoto užití však nejsou nijak časté.

 

kd