> Jak se píše slovo kidlit/kydlit ve smyslu ‚zabíjet, pobít nepřítele‘? Používají ho hráči při počí...

Jak se píše slovo kidlit/kydlit ve smyslu ‚zabíjet, pobít nepřítele‘? Používají ho hráči při počítačových hrách (třeba: právě jsem vykidlila/vykydlila kostlivce). Je to od slova kill, ale v češtině se používá podoba kidlit/kydlit. Nemůžeme se dohodnout, jestli se po k píše i, nebo y. Já si myslím, že by se to mělo psát s i, protože je to odvozeno od anglického kill, manžel zase argumentuje tím, že po h, ch, k, r, d, t, n píšeme y. Našla jsem na jedné diskusní stránce doklad na psaní kydlit, ale jinak se mi nedaří nic najít.

Odpověď:
Nejde o běžně užívaný, ale úzce specifický nespisovný výraz vázaný na určitý okruh uživatelů, není proto divu, že jeho zápis není ustálený. Teoreticky se nabízí spíše možnost respektovat původní anglické kill a volit zápis kidlit. Rozhodně však nelze říct, že psaní s y (kydlit) je chybné, přestože poučka o psaní y po h, ch, k, r, d, t, n platí pro domácí slova, např. přejatá slova diktát, kino, mikina píšeme s i. Zápis slov z nespisovné vrstvy české slovní zásoby nemusí být vždy v souladu s doporučeními platnými pro spisovné výrazy, dokladem je např. kolísání pravopisné podoby slov vízo/výzo či stípko/stýpko. Bylo by vhodné dohodnout se v rámci komunity, která tento výraz užívá.

Výkladové slovníky češtiny nám v tomto případě odpověď neposkytnou. Ve Slovníku nespisovné češtiny je výraz zachycen v podobě kydlit. Slovník uvádí více možných významů, pro oblast počítačových her (v nichž znamená ‚zabíjet nepřátele, obvykle hromadně‘) je doplněno „ojediněle psáno kidlit.“ U hesla je uvedeno i vysvětlení, že „jde o slovo ze slangu současné mládeže, údajně z nějakého slangového významu angl. kiddle; běžně známé významy (…) nemají logický vztah k výše uvedeným významům; přesvědčivým důkazem anglického původu není ani občasný způsob psaní kidlit.“ To, že spojitost s angličtinou slovník poněkud zpochybňuje, však nemá na pravopisnou podobu výrazu v češtině vliv. Je možné (ale nelze to dokázat), že pravopis slova kydlit je ovlivněn významově blízkým expresivním výrazem mydlit (mydlili se hlava nehlava).  

Převahu podoby kydlit, resp. předponové odvozeniny vykydlit, potvrzují i nepříliš početné doklady z korpusu – v tomto případě nikoli ze SYN v11 (zde je varianta kydlit doložena pouze jednou, kidlit vůbec), ale z webového korpusu Araneum Bohemicum Maximum. V něm je zachycen 1 doklad zápisu s -i-, a to pokidlit, a 48x zápis s -y- (23× kydlit, 23× vykydlit, 1× prokydlit, 1× ukydlit), např.: byl to pro mne jeden z hlavních motorů celé hry – totálně vykydlit všechny, co ze startu hry kydlili mne; zapíše se k hercům, kteří měli tu čest kydlit protivníky pod taktovkou kultovního režiséra; musíte vykydlit hafo nepřátel pro dosažení žádaného score; stačí vykydlit dva nebo tři nepřátele a hnedle máme další grafické pozadí a změnu nepřátel; stačilo vykydlit draka a bylo vyhráno.  

Pokud budeme pátrat v dalších zdrojích, najdeme jeden doklad předponového vykydlit také v databázi excerpčního materiálu Neomat. Na základě internetových vyhledávek lze ještě doplnit, že se sloveso kydlit využívá nejenom při počítačových hrách, ale také v prostředí larpu. V něm žije i podstatné jméno kydlič (kydliče zajímá, aby uspokojivě kydlil a žárlivě kouká po jiných, aby kydlili srovnatelně a nevystupovali z lajny).

 

ač