> Jak se má psát název studené zeleninové polévky: gazpacho, nebo gaspacho? Setkávám se v praxi s o...

Jak se má psát název studené zeleninové polévky: gazpacho, nebo gaspacho? Setkávám se v praxi s oběma podobami.

Odpověď:

Máte pravdu, že se v českých textech název tohoto pokrmu vyskytuje v obou uvedených podobách, přičemž v datech Českého národního korpusu (konkrétně v korpusu syn v9) je varianta gazpacho přibližně 7× častější než gaspacho. Z jazykového hlediska mají oba zápisy své opodstatnění: pravopisná podoba gazpacho vychází ze španělštiny, varianta gaspacho pak z portugalštiny. Pokud však chceme tematizovat např. kulinářské speciality ve Španělsku, nebyl by výběr portugalského způsobu zápisu příliš logický. V tomto ohledu je nutno doplnit, že zatímco se v příručkách z oboru gastronomie setkáváme spíše s grafickou podobou gazpacho (srov. např. Labužníkův lexikon od V. Poštulky, Paseka 2004), Nový akademický slovník cizích slov obsahuje pouze heslo gaspacho, u nějž ovšem nenáležitě uvádí, že je daný výraz španělského původu. Domníváme se, že jde v tomto případě spíše než o autorský záměr o omyl, který napravuje Internetová jazyková příručka. Tam se uživatelům češtiny dostane patřičného vysvětlení ohledně obou pravopisných variant, jakož i informace, že dubleta existuje rovněž ve zvukové rovině, kde kolísá samohlásková délka, tj. vyslovujeme [gaspačo] i [gaspáčo] (rozdíl s/z se zde díky pravidelné asimilaci znělosti neprojevuje).