> Jak by se mělo v češtině psát přídavné jméno dubenný/dubený, které se vyskytuje např. jako označe...

Jak by se mělo v češtině psát přídavné jméno dubenný/dubený, které se vyskytuje např. jako označení druhu kožichu, obarveného extraktem z duběnek? Úzus je rozkolísaný, v etnografických textech převládá spíše psaní s jedním -n-.

Odpověď:

Doporučujeme psát dubený s jedním -n-, protože toto adjektivum bylo zřejmě odvozeno od slovesa dubit(i), které je obsaženo např. v Příručním slovníku jazyka českého (1935–1957). Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický Františka Štěpána Kotta (1878–1893) pak kromě výrazu dubiti (,kože dubovou korou připravovatiʻ) uvádí dokonce rovněž substantivum dubení. Slovotvorný postup je tedy analogický jako např. u adjektiva červený, které vzniklo z praslovanského slovesa *čьrviti ve významu ,barvit červcemʻ, neboť červené (purpurové) barvivo se dříve běžně získávalo ze speciálního druhu červů; srov. např. Český etymologický slovník J. Rejzka (2015). I z věcného hlediska je logické odvozovat výraz dubený přímo od substantiva dub prostřednictvím slovesa dubit, neboť původcem látky, kterou se barví kůže, je samotný dub, nikoli duběnka, tj. vnější projev přítomnosti žlabatky dubové (k podobě *dubenný by se teoreticky dalo od výrazu duběnka dojít prostřednictvím slovotvorných procesů resufixace a depalatalizace, což nepovažujeme za pravděpodobné).

 

vš