> Vodrážková Veronika, Mgr.

Vodrážková Veronika, Mgr.

Kontakty:

 • e-mail: vodrazkova at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 408
 • ResearchGate

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání:

 • od 2011 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • doktorské studium, obor: český jazyk, školitelka: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 • 2005–2011 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • magisterské studium, obor: český jazyk a literatura (titul Mgr.)

 

Dosažená praxe:

 • od 2014 – odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Publikace:

Monografie, kapitola v monografii:

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím a- (2017), b- (2019), c-, č- (2020); d-, ď- (2022), e- (2022), f- (v přípravě)
 • VAŇKOVÁ, Irena – VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2019): Svoboda v českém jazykovém obrazu světa. In: M. Abramowicz – J. Bartmiński (eds.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 4 – WOLNOŚĆ. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, s. 245–304. ISBN: 978-83-227-9163-9.
 • VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2017): Představové schéma CESTA v české somatické frazeologii. In: I. Vaňková – V. Vodrážková – R. Zbořilová (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, s. 19–27. ISBN 978-80-7308-727-2.
 • VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2016): Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty). In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK,  s. 51–60. ISBN 978-80-7308-703-6.
 • ČURDOVÁ, Veronika (2016): Zpracování sloves v ASSČ (s M. Kroupovou); Antonymie; Názvy jazyků. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 114–119, 150–153, 203–205. ISBN 978-80-86496-89-4. pdf

Články v časopisech:

 • KOSEM, Iztok – LEW, Robert – MÜLLER-SPITZER, Carolin – RIBEIRO SILVEIRA, Maria – WOLFER, Sascha – DORN, Amelie – GURRUTXAGA, Antton – CEBERIO, Klara – ETXEBERRIA, Elixabete – LEFER, Marie-Aude – GEERAERTS, Dirk – ŠTRKALJ DESPOT, Kristina – STOJANOV, Tomislav – LJUBEŠIĆ, Nikola – ŠKRABAL, Michal – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VODRÁŽKOVÁ, Veronika et al. (2019): The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography, 32, 1, s. 92–114. ISSN 1477-4577; ISSN 0950-3846. odkaz
 • ČURDOVÁ, Veronika (2015): Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině. Jazykovědné aktuality, roč. 52, č. 1–2, s. 4–13. ISSN 1212-5326.
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika (2015): Merlin: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně. Časopis pro moderní filologii, roč. 97, č. 2, s. 190–200. ISSN 0008-7386. pdf
 • VAŇKOVÁ, Irena – ČURDOVÁ, Veronika (2014): Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. Didaktické studie, roč. 6, č. 1, s. 66–78. ISSN 1804-1221. pdf
 • ČURDOVÁ, Veronika (2014): Pohyb po cestě prostřednictvím nohou jako zdrojová oblast metafor času v češtině. Prace Filologiczne, roč. LXIV, č. 2, s. 55–68. ISSN 0138-0567.

 

Příspěvky ve sbornících:

 • KROUPOVÁ, Magdalena – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2018): The Sounds of a Dictionary: Description of Onomatopoeic Words in the Academic Dictionary of Contemporary Czech. In: J. Čibej – V. Gorjanc – I. Kosem – S. Krek (eds.), Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 149–157. ISBN 978-961-06-0097-8. pdf
 • ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena (2018): Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě. In: B. Niševa, – D. Blažek – I. Krejčířová – K. Skwarska, – E. Šlaufová – M. Vašíček (eds.), Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., s. 287–294. ISBN 978-80-86420-65-3.
 • KROUPOVÁ, Magdalena – ČURDOVÁ, Veronika (2018): Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves manipulace. In: B. Niševa, – D. Blažek – I. Krejčířová – K. Skwarska, – E. Šlaufová – M. Vašíček (eds.), Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., s. 327–333. ISBN 978-80-86420-65-3.
 • ČURDOVÁ, Veronika (2016): Cesta jako primární představové schéma pro konceptualizaci procesů trvajících v čase (Na příkladu sloves s předponou do- ve sportovní publicistice). In: M. Veselka – D. Nowicka – N. Czemplik – C. Neumann (eds.), Vícejazyčnost: Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Praha: FF UK, s. 107–119. ISBN 978-80-7308-692-3.
 • ČURDOVÁ, Veronika (2015): Významové profily nohy / nohou v češtině. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, s. 41–46. ISBN 978-80-7465-130-4.
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika – KLIMEŠOVÁ, Petra – LEVOROVÁ, Eva (2014): Žákovský korpus MERLIN: Jazykové úrovně a trojjazyčná chybová anotace. In: Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Sborník z mezinárodní konference Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Praha, ÚJOP UK, s. 140–148. ISBN 978-80-87238-10-3. pdf
 • ČURDOVÁ, Veronika (2012): Pohyb po nohou jako zdrojová oblast metafor v odborných textech (Představové schéma cesta v češtině). In: I. Vaňková – J. Wiendl (eds.), Tělo, smysly a emoce v jazyce a literatuře. Praha, FF UK, s. 88–96. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • ČURDOVÁ, Veronika (v tisku): Svoboda v českém jazyce (K možnostem lexikografického zpracování pojmů). In: J. L. Vorotnikov – E. Šlaufová (eds.), Современная славянская лексикология и лексикография / Současná slovanská lexikologie a lexikografie. Praha.

 

Abstrakty:

 • ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena (v tisku): Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIV. Zborník abstraktov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Praha, 9.–11. 9. 2015).
 • MACHÁLKOVÁ, Lucie – VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2016): Využití Českého národního korpusu při tvorbě ASSČ. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 53–54. ISBN 987-80-88211-02-0. pdf
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika (2014): Merlin: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně. In: Abstrakty. Korpusová lingvistika Praha 2014: 20 let mapování češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, s. 208–211. ISBN 978-80-7106-600-2. odkaz

 

Recenze:

 • LIŠKOVÁ, Michaela – ČURDOVÁ, Veronika (2015): XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Jazykovědné aktuality, roč. 52, č. 1–2, s. 66–67. ISSN 1212-5326.

Projekty, granty:

 • od 2014 – členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2013–2014 – hlavní řešitelka projektu pro rozvoj a inovaci výuky na FF UK Praha (Elektronické kompendium textů z kognitivní lingvistiky)

Členství v organizacích:

 • od 2014 – členka Jazykovědného sdružení ČR
  • od 2015 – členka Lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR

 

Výuka:

 • od 2015 – spolu s Michaelou Liškovou výuka předmětu Lexikografické praktikum, FF UK, Praha
 • 2013 – výuka lexikografického semináře Slovník jako jazykový obraz světa, FF UK, Praha
 • od 2012 – výuka semináře Současný český jazyk – lexikologie, FF UK, Praha
 • od 2012 – výuka předmětu Jazyk, kognice a kognitivní lingvistika, FF ZČU, Plzeň

 

Popularizace:

 • VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2019): O nespisovnosti ve výkladovém slovníku češtiny aneb Příhoda s auťákem. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: NLN, s. 181–191.
 • od 2017 spoluautorka rubriky Slovo Magazínu Pátek Lidových novin
 • 2016 spoluautorka Kurzu slovenštiny pro Čechy v Lidových novinách
  • ČURDOVÁ, Veronika (2016): Když to ladí… Domluvte se slovensky; Lidové noviny, 1. 4. 2016, s. 17.
  • ČURDOVÁ, Veronika (2016): Hlava zadebnená! Lidové noviny, 2. 4. 2016, s. 36.
 • od 2015 spoluautorka rubriky Jazykový koutek v časopise Vesmír
  • VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2020): Cykly. Vesmír, roč. 99, č. 4 (v tisku).
  • VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2018): Jak vejděříte? Vesmír, roč. 97, č. 11, s. 676.
  • VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2016): Rozezvučený slovník. Vesmír, roč. 95, č. 5, s. 668.
  • ČURDOVÁ, Veronika (2015): Slovník pro labužníky. Vesmír, roč. 94, č. 145, s. 364.
 • 12. 11. 2015 – seminář Vytvoř si své slovníkové heslo pro Týden vědy a techniky.

 

Přednášky:

 • 24. 6. 2017 – přednáška Schéma CESTA a jeho metaforické realizace v uměleckém textu (Obyčejný život Karla Čapka), Dny kulturní lingvistiky, FF UK, Praha
 • 17. 3. 2016 – spolu s Michaelou Liškovou přednáška Akademický slovník současné češtiny, Teoreticko-metodologický seminář, FF UK, Praha
 • 24. 11. 2015 – přednáška Akademický slovník současné češtiny, Lexikologický proseminář doc. PhDr. Ireny Vaňkové, CSc., Ph.D., Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha
 • 1. 4. 2014 – přednáška pro olomouckou pobočku Jazykovědného sdružení ČR Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině, FF UP, Olomouc
 • 10. 10. 2012 – spolu s doc. PhDr. Irenou Vaňkovou, CSc., Ph.D., přednáška v Kruhu přátel českého jazyka Antropologická lingvistika a tělesnost, FF UK, Praha
 • 17. 5. 2012 – spolu s Natálií Zaněginou odborná přednáška Somatismy a možnosti jejich zkoumání (lexikografická perspektiva), Teoreticko-metodologický seminář, FF UK, Praha
 • březen 2012, duben 2013 – odborné přednášky v rámci Univerzity třetího věku: Vědecký versus naivní obraz světa, Jazykový obraz částí těla v češtině, Svoboda a volnost v českém jazyce, FF UK, Praha

 

Jiné:

Organizační činnost:

 • 2016 – spoluorganizace workshopu Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu (29.–30. 11. 2016)
 • 2016 – členka organizačního týmu konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty, FF UK, Praha
 • 2015 – podíl na přípravě Lexikologicko-lexikografického odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce, 5. 2. 2015, Jazykovědné sdružení ČR
 • 2014–2017 – členka organizačního týmu konference Dny kognitivní lingvistiky, FF a PedF UK, Praha
 • 2012–2014 – koordinace mezinárodního projektu Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně Výzkum jazyka studentů v kontextu) (ÚJOP UK Praha)

 

Software:

 • LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – ČERMÁKOVÁ, Alena – DĚNGEOVÁ, Zuzana – HOLCOVÁ, Martina – JANDA, Lukáš – JARÝ, Vladimír – KOCHOVÁ, Pavla – KROUPOVÁ, Magdalena – LIŠKOVÁ, Michaela – MACHÁLKOVÁ, Lucie – MICHALEC, Vít – MŽOURKOVÁ, Hana – NEPRAŠOVÁ, Renáta – NOVÁ, Jana – NOVÝ, Josef – OPAVSKÁ, Zdeňka – PERNICOVÁ, Helena – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – SVĚTLÁ, Jindra – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VESELÝ, Vojtěch – VIRIUS, Miroslav – VODRÁŽKOVÁ, Veronika (2016): ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.