> Schillova Aksana, Mgr.

Schillova Aksana, Mgr.

Kontakty
e-mail: a.schillova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 431

 

 

Odborné zaměření
Synsémantické slovní druhy, slovnědruhové transpozice, slovnědruhová homonymie, víceslovné lexikální jednotky, korpusová lingvistika, konfrontační slavistika

 

Vzdělání

2012 – 2015, 2020 – dodnes
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
► doktorské studium
► obor: Slovanské filologie
► disertační práce: Předložková spojení s prostorovou sémantikou v ruštině, běloruštině, češtině a slovenštině

 

2008 – 2010
Filologická fakulta Grodněnské státní univerzity Janky Kupaly, Grodno, Bělorusko
► magisterské studium
► obor: Jazykověda
► diplomová práce: Obrazovanie i struktura predložnych sočetanij v russkom i belorusskom jazykach

 

2003 – 2008
Filologická fakulta Grodněnské státní univerzity Janky Kupaly, Grodno, Bělorusko
► pětileté vysokoškolské studium
► obor: Ruský jazyk a literatura
► závěrečná práce: Predložnye sočetanija v russkom i belorusskom jazykach

 

Dosažená praxe

od 2022 výkonná redaktorka časopisu Korpus – gramatika – axiologie

od 2021 odborná pracovnice oddělení gramatiky

 

 

Publikační činnost

Článek v časopise

SCHILLOVÁ, Aksana. Adverbs Derived from Adjectival Present Participles in Polish, Slovak and Czech: A Comparative Corpus-based Study. Jazykovedný časopis, 74 (1), 2023, s. 119–129.

SCHILLOVÁ, Aksana. Korpusnaja gramotnostʹ kak maloizučennaja problema: soderžanie i specifika ponjatija.  Linguistic Studies, 43, 2022, s. 164–185.

SCHILLOVÁ, Aksana. On corpus-driven research of complex adverbial prepositions with spatial meaning in Czech. Jazykovedný časopis, 72 (2), 2021, s. 425–433.

SCHILLOVÁ, Aksana. Homonymní příslovce a předložky a problematika jejich disambiguace v Českém národním korpusu. [nová] Čeština doma & ve světě, 1, 2015, s. 20–30.

 

Příspěvek ve sborníku

SCHILLOVÁ, Aksana. České překladové ekvivalenty běloruských výrazů typu blizka ad (+ Gen) používaných v předložkové funkci (na materiálu bělorusko-české části korpusu InterCorp). In: L. Jasinská (ed.). VARIA XXXI. Zborník príspevkov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Danišovce 30. 11. − 1. 12. 2022). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – ŠafárikPress, 2024, s. 150–156.

SCHILLOVÁ, Aksana. O metodách extrakce deadverbiálních kandidátů prepozicionalizace z korpusu (aplikace na Slovenském národním korpusu). In: K. Gajdošová, N. Kolenčíková (eds.). VARIA XXX. Zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Bratislava 3. − 5. 11. 2021). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2022, s. 279–287.

SCHILLOVÁ, Aksana. K problematike ispolʹzovaniâ korpusov v lingvističeskih issledovaniâh: čto sleduet imetʹ v vidu lingvistu-gumanitariû, pristupaûŝemu k rabote s korpusom. In: A. P. Zagnìtko (red.) Gramatičnì čitannâ – XI: Materìali Mìžnarodnoï naukovo-teoretičnoï konferencìï 13–14 travnâ 2021 roku. Donecʹkij nac. un-t ìmenì Vasilâ Stusa. Vìnnicâ: TOV «Tvori», 2021, s. 159–165.

SCHILLOVÁ, Aksana. Czech deadverbial prepositions used in postposition to a noun (exemplified in corpus SYN 2010). In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography [NLP]: Slovko 2015. Eighth International Conference, Bratislava, Slovakia, 21-22 October 2015. Proceedings. Lüdenscheid: Ram-Verlag, 2015, s. 133140.

MIKALAYENKA, Aksana. Předložková spojení s místním významem v češtině. In: K. Gajdošová, P. Gregorík (eds.). Varia XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020, s. 176–188.

 

Recenze a zprávy

SCHILLOVÁ, Aksana. BOHEMIKON 2023 – Mezinárodní konference mladých bohemistů v Záhřebu již podruhé. Naše řeč, 107 (1), 2024, s. 51–53.

SCHILLOVÁ, Aksana. Oldřich Uličný: Lingvobohemistické analýzy. Praha, 2021. 193 s. Jazykovědné aktuality, 59 (3/4), 2022, s. 108–112.

SCHILLOVÁ, Aksana. O konferenci SLOVKO 2021. Korpus – gramatika – axiologie, 25, 2022, s. 91–94.