> Jamborová Martina, Mgr.

Jamborová Martina, Mgr.

Kontakty

jamborova@ujc.cas.cz

telefon:  +420 225 391 456

 

Odborné zaměření

dichronní lexikografie a textologie

 

Vzdělání

1998 magisterské studium, obor Český jazyk a literatura s mezioborovým doplňkem Dějiny umění (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha), téma diplomové práce Lexikání archaismy z oblasti odívání v 16. století v díle Zikmunda Wintra

 

Dosažená praxe

od r. 1998 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikace 

Online databáze:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z:
http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.

 

Monografie a kapitoly v monografiích:

Korunovační řád Karla IV. (Jamborová, Martina (ed.) – Jamborová, Martina – Dragoun, Michal – Gaudek, Tomáš – Voleková, Kateřina – Žůrek, Václav), Dolní Břežany, Scriptorium 2019. ISBN 978-80-7649-015-4.
Členka autorského kolektivu knihy Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: Signatura 1 a (Brčák, Marek – Dobiáš, Dalibor – Dragoun, Michal – Jamborová, Martina – Měřička, Matěj – Voleková, Kateřina), Praha, Scriptorium 2014. ISBN 978-80-88013-03-7.

 

Články (výběrově):

List lácí. Jazyková charakteristika specifické středověké písemnosti (In: Varia XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013), Bratislava – Trnava 2020, s. 84-88).

Excerptá k dejinám češtiny (In: Historická revue 6, roč.30, eds. Žeňuch, Petr a kol., Bratislava 2019, s. 44–47).

Barvy všecky jazyka našich předků aneb 50 let Staročeského slovníku (In: Český jazyk a literatura 3, roč. 69, Praha 2019, s. 148–150)

Ke staročeským názvům částí stavby póda, podlaha, strop, ponebie. In: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?), Božena Bednaříková – Pavlína Stůjová (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2018, s. 70–79. ISBN 80-244-5394-1.
Slovní zásoba staročeského překladu Korunovačního řádu Karla IV. In: Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 – (Krušinský, R.), s. 110–114. ISBN 978-80-7053-324-6.
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV. In: Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz. (eds. Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), Praha, Artefactum, 2017. ISBN 978-80-86890-92-0.

Čeština brněnsko-jihlavské sbírky městských právních nálezů. In: Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 27–33. ISSN 1212-5326.
Staročeská adjektiva řádný, přirozený, vlastní v právním kontextu. In: Rara avis 12. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, (eds. Kumorová, Z.; Gregorík, P.), s. 259–264. ISBN 978-80-8105-712-0.
Frazémy súd zahájený a súd zavitý ve staročeské právní terminologii. In: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych.Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 (eds. Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 207–216. ISBN 978-83-231-3279-0.
Staročeské lexémy póvod, jistec a žalobník – příspěvek k synonymii staročeských právních termínů. In: Rara Avis 10. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013 (eds. Palecsková, D.; Kumorová, Z.; Gregorík, P.), s. 76–82. ISBN 978-80-8105-528-7.
Středověký rukopis jako zdroj metajazykových informací?. In: Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 (eds. Bednaříková, B.; Hernandezová, P.), s. 49–57. ISBN 978-80-244-3960-0.
Za hřěbík dánie třiesky vyřězané. In: Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012 (eds. Nejedlý, P.; Vajdlová, M.), s. 94–100. ISBN 978-80-86496-62-7
Staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 169–172. ISBN 978-80-246-2121-0.
Lúpežníci, zloději a podobní škodliví lidé (analýza staročeských substantiv zloděj, lúpežník a dalších lexikálních jednotek z tohoto sémantického okruhu). In: Rara Avis 9. 1. diel – jazykoveda. Zborník z 9. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012 (eds. Palecsková, D.; Kumorová, Z.; Gregorík, P.), s. 94–98. ISBN 978-80-8105-403-7.
Staročeská slovní zásoba a středověká textilní výroba v českých zemích (spřádání, tkaní, valchování a postřihování). In: Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012 – (ed. Múcsková, G.), s. 256–261. ISBN 978-80-970561-3-1.
Kvantita jako významový diferenciační činitel ve středověkém právnickém textu. In: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 (eds. Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 120–134. ISBN 978-80-7294-508-5.

 

Ediční činnost (výběrově):
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Janosikem-Bielským, M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, Š. Šimkem, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury (školní vydání). Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-86496-93-1. Dostupné z:
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html.
s A. M. Černou, M. Bočkem, I. Fukovou, B. Hanzovou, M. Hořejším, M. Janosikem-Bielským, M. Koupilovou, J. Pečírkovou, A. Svobodovou, Š. Šimkem, K. Volekovou, P. Zápotockou, B. Lehečkou. Výbor ze starší české literatury. 2. , doplněné vydání. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-86496-74-0. Dostupné z:
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-druhe-doplnene-vydani-1.html.
Staročeský překlad Švábského zrcadla, rukopis PrávŠvábC.
[textový soubor]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 
Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen.
[textový soubor]. – Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: 
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c7d29af2-ed0b-4456-8ea9-948d7e423198/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Zpráva přísahy.
[textový soubor]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z:
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/11bcc74a-9a32-4e51-91b2-58ee7974a1d0/plny-text/s-aparatem/folio/196r.
Zřízení o ručnicích.
[textový soubor]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009. Dostupné z:
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d47e439c-fdb0-4653-9ce2-3a0ae8c584dc/plny-text/s-aparatem/folio/1v.
rukopisy staročeského překladu Korunovačního řádu Karla IV..: např. Řád korunování krále českého a královny. (e-kniha).
Praha : Academia, 2013. ISBN 978-80-86496-72-6.
zlomky Neuberského sborníku aj.: Hynek z Poděbrad, Neuberský sborník – zlomky. [textový soubor].
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z:
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/419b0290-a40d-484f-a847-6166e51774ff/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

 

 

 

Projekty a granty

2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140, členka týmu.
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, členka týmu.

 

Popularizace

Myslivý myslivec. In: Svět myslivosti, roč. 15, č. 4, 2014, s. 52.
Roh lovecký nebo lesní? Pohled jazykovědný. In: Svět myslivosti, roč. 14, č. 5, 2013, s. 42–43.
Není kút jako kút. In: Čeština doma a ve světě, 2003, roč. 11, 3/4, s. 114–115.
Pozor na padúchy! In: Čeština doma a ve světě, 2003, roč. 11, 3/4, s. 93–94.
Tkáčě. Paměť slov. In: Naše rodina, 2002, roč. 34, č. 20, s. 17.
Čarodějnice, nebo vědmy? Paměť slov. In: Naše rodina, 2001, roč. 33, č. 21, s. 17.
Přěsnicě. Paměť slov. In: Naše rodina, 2001, roč. 33, č. 15/16, s. 17.
Šlojíř. Paměť slov. In: Naše rodina, 2000, roč. 32, č. 40, s. 17.
Vrkoče. Paměť slov. In: Naše rodina, 2000, roč. 32, č. 28, s. 17.

 

 

Konference (výběrově)

Bibliotheca Antiqua. Olomouc, 28.11.2018 – 29.11.2018, 04.11.2015 – 05.11.2015.
Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha, 05.10.2016 – 06.10.2016.
Na kus reči (Rara avis). Trnava, Slovensko, 22.04.2015, 23.04.2014 – 24.04.2014, 02.05.2013-03.05.2013.
Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň. Polsko, 05.09.2013 – 06.09.2013.
Od slova k modelu jazyka. Setkání mladých lingvistů. Olomouc, 07.05.2012 – 09.05.2012 aj.
Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno, 23.09.2010 – 25.09.2010.