> Černá Alena, PhDr., Ph.D.

Černá Alena, PhDr., Ph.D.

 

Kontakty

e-mail: alenacerna@ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 452


Odborné zaměření

vývoj češtiny období středověku a raného novověku; starší česká lékařská terminologie; jazyk starších českých kronik; diachronní lexikologie a lexikografie; ediční teorie a praxe; osobnost a dílo Daniela Adama z Veleslavína

 

Vzdělání
2006 rigorózní řízení v oboru český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (udělen titul PhDr.);
2000–2005 doktorské studium oboru filologie – český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce Staročeská lékařská terminologie – názvy chorob, jejich příznaků a projevů; udělen titul Ph.D.)
1986–1991 magisterské studium oboru filologie – český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce Komplexní jazykový rozbor Frantových práv; udělen titul Mgr.)

 

Dosažená praxe v ÚJČ
vedoucí vědecký pracovník (oddělení vývoje jazyka)

 

Publikační činnost (výběr)

Slovníky a on-line databáze:
Elektronický slovník staré češtiny, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., 2006–; Dostupné z:  http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.
Staročeský slovník, sešit 24–26, Praha: Academia 2000–2008; členka autorského kolektivu.
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz; členka autorského kolektivu.

 

Monografie:

Černá, Alena M. Čeština Daniela Adama z Veleslavína. Praha: Akropolis, 2022. ISBN 978-80-7470-409-3.

Černá, Alena M., Čornej, Petr, Klosová, Markéta. Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty). Praha: Filosofia, 2018. Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus III, 3. ISBN 978-80-7007-555-5.

Černá, Alena M., Šmahel, František. Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452. Praha: FILOSOFIA, 2017. Archiv český, 42. ISBN 978-80-7007-497-8 (včetně CD).

Černá, Alena M., Lehečka, Boris. Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů. Praha: Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/nastroje/Metodika/Metodika_pripravy_a_zpracovani_elektronickych_edic_DF12P01OVV028.pdf.
Černá, Alena M., ed., Berger, Tilman, ed., Hadravová, Alena, ed., Pořízková, Kateřina, ed., Lehečka, Boris. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2406-0 (včetně CD).
Černá, Alena M. Staročeské názvy chorob. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1485-4.
Černá, Alena M., ed., Staročeské knihy lékařské. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-204-2.
Černá, Alena M., Hadrava, Petr, Hadravová, Alena, Stluka, Martin. Hvězdářství krále Jana. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004. ISBN 80-86496-16-3.

Černá, Alena M., Čornej, Petr, Klosová, Markéta. Staré letopisy české (Texty nejstarší vrstvy). Praha: Filosofia, 2003. Prameny dějin českých., Nová řada., 2. ISBN 80-7007-184-2.

 

Kapitoly v monografiích:

Mor v životě a díle Daniela Adama z Veleslavína. In: Balowski, Mieczysław (ed.): Sytuacje graniczne w języku i w literaturze czeskiej (Mezní situace v českém jazyce a literatuře). Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2023, s. 245–257. ISBN 978-83-63090-61-6.

Lexém zdraví ve staré češtině. In: Bílková, Jana – Kolářová, Ivana – Vondráček, Miloslav (eds.), Lingvistika – korpus – empirie. Praha: Ústav pro jazyk český, 2020, s. 103–110. ISBN 978-80-88211-13-6.
Černá, Alena M. Poznámky k vlastnoručním zápisům Samuela Adama z Veleslavína. In: Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: NLN, 2020, s. 415–429. ISBN: 978-80-7422-767-7.

Černá, Alena M. Slon v renesanční Praze (na základě zpráv z kalendářů Daniela Adama z Veleslavína). In: M. Balowski (ed.), Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2020, s. 203–215. ISBN: 978–83–63090–33–3.

Černá, Alena M. „Žižka, potvora mrzutá“ (K významovým proměnám staročeských lexémů). In: Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej/Cizí a jiný v jazyce a v literatuře české. M. Balowski (ed.). Poznań 2018, s. 185–195. ISBN 978-83-63090-21-0.

Černá, Alena M. Aleš Knobloch z Pirnsdorfu a jeho Regiment zprávy ovčího dobytku. In: Stluka, Martin, Škrabal, Michal, eds. Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 36–41. ISBN 978-80-7422-563-5.

Černá, Alena M. Čeština nejstarší městské knihy táborské. In: Uličný, O., ed. Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 151–159. ISBN 978-80-7494-365-2.
Černá, Alena M. Jídlo v nouzi. In: Jedličková, B., Lenderová, M., Kouba, M., Říha, I., eds. Krajiny prostřených i prázdných stolů II. Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 51–61. ISBN 978-80-7560-087-5.

Černá, Alena M. Lexikografický chaos: slovník versus rejstřík. In: Balowski, M., ed. Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016, s. 385-399. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2.
Černá, Alena M. Slovesa války. In: Jaluška, Matouš, Soukup, Daniel, eds. Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 64–73. ISBN 978-80-88069-16-4.
Čornej, Petr, Černá, Alena M. Žižkovo tažení do Uher a související texty. In: Doležalová, E., Sommer, P, eds. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou: věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 454–494. ISBN 978-80-7422-355-6.
Černá, Alena M., Lehečka, Boris. Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. In: Piorecký, K., ed. Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016, s. 21–24. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf.

Černá, Alena M. Hájkova kronika a Staré letopisy české. In: Linka, J., ed. Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015, s. 37–54. Studia Hageciana. ISBN 978-80-200-2432-9.
Černá, Alena M. Elektronické edice starší české literatury. In: Pořízková, L., Navrátilová, M., eds. Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2015, s.121–128. ISBN 978-80-87895-49-8.
Černá, Alena M. Přípisky písaře Pinvičky. In: Chýlová, H., Viktora, V., eds. Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015, s. 68–79. ISBN 978-80-261-0452-0.

Černá, Alena M. Styl středověkých lékařských knih. In: Klímová, K., Kolářová, I., Tušková, J. M., eds. Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 81–88. ISBN 978-80-210-6114-9.

Černá, Alena M. Starý a mladý ? generační střet ve staročeské slovní zásobě. In: Balowski, M., ed. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012, s. 385–393. ISBN 978-83-63090-24-1.

Černá, Alena M. Žižka po Žižkovi. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 299–305. ISBN 978-80-7432-099-6.

Černá, Alena M. Knihtisk a jeho vliv na starší české lexikum. In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut filologii słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, s. 51–60. ISBN 978-83-926152-7-9.

Černá, Alena M. Vztah teologického díla Jana Štelcara ze Želetavy a kroniky Marka Bydžovského z Florentina. In: Hanzová, B., Sichálek, J., Lehečka, B., eds. Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, s. 126-136. ISBN 978-80-85778-65-6.

Černá, Alena M. Názvy částí lidského těla (nejen) ve staré češtině. In: Čornejová, M., Kosek, P., eds. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 37–44. ISBN 978-80-7294-301-2.

Černá, Alena M. Pojmenování učence u mistra Vavřince. In: Čmejrková, S., Svobodová, I., eds. Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ  AV ČR, 2005, s. 71–76. ISBN 80-86496-23-6.

 

Edice:

Černá, Alena M. Daniel Vetter: Islandia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/2b8cd790-c628-436f-90b9-535673b07c47/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Berger, Tilman, Černá, Alena M., Koupil, Ondřej, Nejedlý, Petr, Šimek, Štěpán, Vajdlová, Miloslava, Valenta, Petr, Zdeňková, Jana. Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. Praha: Ústav pro jazyk český, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=VelNomT&o=nezapojeneZdroje.
Černá, Alena M. Václav Hájek z Libočan: o nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň…. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5c0453c1-9d2e-48bf-a887-3cd4a67e799b/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M. Eucharius Rösslin ml., Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/3f7ada01-4e13-4657-b478-fc2235c4d5eb/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

Černá, Alena M. Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/37cde9c3-32c0-4fdf-920b-6927b19a49b4/plny-text/s-aparatem/folio/M3r.
Černá, Alena M. Ludovicus Bonaciolus: Slovútného lékaře Ludvíka Bonaciole z Ferrarie některá lékařství. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z:>http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/872ce3c3-8a5b-4dde-a1e2-c1ba14d7ee9f/plny-text/s-aparatem/folio/M7v.
Černá, Alena M. Eucharius Rösslin (přeložil Mikuláš Klaudyán): Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2017. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5f16412d-a13d-4f80-9722-72a5c7cb9028/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, G., Špínová, A., Batka, Ondřej. Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení…. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/0bdb57d1-c8ce-4cb1-91f9-f5ac035b9518/plny-text/s-aparatem/folio/E4r.
Černá, Alena M. Knobloch z Pirnsdorfu, Aleš: Regiment zprávy ovčího dobytku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/1ea1e5e5-3351-4ad1-92a7-ee083f100b32/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M. Veršované Staré letopisy české. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/849309ea-1624-4a58-8e5a-d71d77479ad2/plny-text/s-aparatem/folio/222r.
Černá, Alena M. Petr z Mladoňovic: Pašije mistra Jana Husi. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/fc127a10-2554-4d4e-a483-8abf1c341d5a/plny-text/s-aparatem/folio/159r.
Černá, Alena M. Jan Berka Chocenský: O krvi pouštění žilami i baňkami. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d7b9e652-2ce5-4ee6-8a6e-64a7bf6a4d21/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M., Boček, Miroslav, Fuková, Irena, Hanzová, Barbora, Hořejší, Michal L., Jamborová, Martina, Janosik-Bielski, Marek, Koupilová, Marcela, Pečírková, Jaroslava, Svobodová, Andrea, Šimek, Štěpán, Voleková, Kateřina, Zápotocká, Pavlína, Lehečka, Boris. Výbor ze starší české literatury (školní vydání). Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-86496-93-1. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html.
Černá, Alena M. Aleš Knobloch z Pirnsdorfu: Písně dvě nové o tom hanebném a nekřesťanském trunkopolství. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/6357c3f0-7f9f-44e1-ac9c-36e4c69e8bd1/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M. Kšaft mistra Daniele Adama z Veleslavína. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015.
Černá, Alena M. Mistr Albrant, Koňské lékařství. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-86496-83-2.
Černá, Alena M. Jan Černý: Spis o nemocech morních (starý tisk Litomyšl 1506). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z:http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/a853699b-3251-451b-8370-75963fdd9150/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M. Jan Vočehovský: Krátkej spis o morové nemoci (starý tisk Prostějov 1522). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/df8b447a-89f6-469e-8fb4-962f44da98bf/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M. Mistr Albrant: Koňské lékařství (Knihovna Národního muzea v Praze,rukopis IV H 28). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/af10f4bb-f97b-4ec3-83ad-5078d77446b2/plny-text/s-aparatem/folio/319r>.
Černá, Alena M. Zpráva, kterak se každý zachovati má v té nové engličské pocené nemoci (starý tisk Praha 1529). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5a6e5f16-0f0e-4daa-b95f-1fd1d3ce5bdb/plny-text/s-aparatem/folio/A2r.
Černá, Alena M. Cordus, Euricius: Lékařství proti angelskému potu (starý tisk Prachatice 1529). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/0c0a84ac-444b-4d57-b902-20bb6c666aa3/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M., Boček, Miroslav, Fuková, Irena, Hanzová, Barbora, Jamborová, Martina, Janosik-Bielski, Marek, Pečírková, Jaroslava, Svobodová, Andrea, Šimek, Štěpán, Voleková, Kateřina, Zápotocká, Pavlína, Lehečka, Boris. Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-86496-74-0
Černá, Alena M. Lékařský sborník z knihovny knížat Czartoryských. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/fe3004d3-0ccf-4582-911d-5946c90fe154/plny-text/s-aparatem/folio/19.
Černá, Alena M. Chirurgické lékařství. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-86496-58-0.
Boček, Miroslav, Černá, Alena M. Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-86496-60-3
Černá, Alena M., Voleková, Kateřina. Rostlinář strahovský. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c7831e30-c2d1-4b40-b8db-c89c25561f5b/plny-text/s-aparatem/folio/79.
Černá, Alena M. Chirurgické lékařství. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011. Dostupné z: >http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d122aa8e-be32-4eaf-b274-011cbbd2a01b/plny-text/s-aparatem/folio/1v.
Černá, Alena M. Herbář se zdravovědou z rukopisu Vodňanského. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2011. Dostupné z:http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/1c50e040-5397-4ee0-bb45-31970e9f5f35/plny-text/s-aparatem/folio/259r.
Černá, Alena M. Povídka o Štilfrídovi, text U. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/25bf6407-b23f-4d87-8a95-b9bcf0474fe2/plny-text/s-aparatem/folio/197v.
Černá, Alena M. Staročeská kuchařka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c17b7b49-5aec-435d-a1d0-3b05acfb0e3f/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Černá, Alena M. Povídka o Bruncvíkovi, text Baworowský. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009. Dostupné z: >http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/828677e3-f22b-4729-bd93-012706f0696a/plny-text/s-aparatem/folio/1r>.
Černá, Alena M. Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, čeledínu krále Vácslava. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5c0be294-e218-4a3e-a2bc-681fec591e4b/plny-text/s-aparatem/folio/156r.
Černá, Alena M. Knihy lékařské. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008; dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/db31f937-74b1-45a9-b976-8672fa1dc8c7/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Černá, Alena M. Hus, Jan: Zrcadlo člověka hříšného, tzv. větší. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/db31f937-74b1-45a9-b976-8672fa1dc8c7/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Hynek z Poděbrad, Neuberský sborník. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/419b0290-a40d-484f-a847-6166e51774ff/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Černá, Alena M. Rhazes: Ranné lékařství. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z:http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/618c6bca-072e-4e64-b1a0-4ae05486b8e5/plny-text/s-aparatem/folio/1.
Černá, Alena M. Jan Hus: Knížky proti knězi kuchmistrovi. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: >http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b0b6fef9-fa7d-48b6-949d-831ca4a9819d/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Černá, Alena M. Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/bb208921-fe77-4dbf-a8e0-f6bb6af9eb3b/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Zitová, Anna, Černá, Alena M. Sbírka přísloví připisovaná Smilu Flaškovi z Pardubic. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/6d79cb4b-4ad9-442e-a6a6-130152ac20d2/plny-text/s-aparatem/folio/42r.
Černá, Alena M., Hanzová, Barbora. Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=Vocabularium.

Články a studie:

Černá, Alena M. Dedikační list Václava Píseckého Řehoři Hrubému z Jelení. In: Černá, Alena M. –> Hejdová, Tereza – Šimek, Štěpán – Vajdlová, Miloslava (eds.): Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. Dolní Břežany 2023, s. 37–49. ISBN 978-80-7649-051-2.
Černá, Alena M. Názory Daniela Adama z Veleslavína na český jazyk. Korpus – gramatika – axiologie 2023, č. 27, s. 3-21. ISSN 1804-137X.

Černá, Alena M. Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína. In: Bibliotheca Antiqua 2022. Sborník z 30. konference 8.–9. listopadu 2022 Olomouc. Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR 2022, s. 7–16. ISBN 978-80-7053-337-6.

Černá, Alena M. K jednomu frazeologismu z Veleslavínových slovníků. In: Bibliotheca Antiqua 2019. Sborník z 28. konference 13.–14. listopadu 2019 Olomouc. Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR 2019, s. 36–42. ISBN 978-80-7053-324-6.

Černá, Alena M. Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. B. Niševa, D. Blažek, I. Krejčířová, K. Skwarska, E. Šlaufová, M. Vašíček (eds.), Praha 2018, s. 407–414. ISBN 978-80-86420-65-3.

Černá, Alena M. O slovníkových transmisích. In: Krušinský, R., ed. Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018, s. 97–104. ISBN 978-80-7053-324-6.
Černá, Alena M. Thámův Veleslavínův nomenklátor. Naše řeč. 2018, 101(3), 158–175. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Porod bídný i veselý (K lexiku humanistického porodnického spisu). Korpus – gramatika – axiologie. 2018, (18), 3–21. ISSN 1804-137X.
Černá, Alena M. Osudy Starých letopisů českých (text F). Poznańskie studia slawistyczne. 2018, Č. 14, 53–64. ISSN 2084-3011.
Černá, Alena M. Kronikářovy emoce. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, 20(1), 227–240. ISSN 0862-979X.
Černá, Alena M. Zprávy o smrti Jana Husa ve Starých letopisech českých. Theologická revue. 2016, 87(1), 45–61. ISSN 1211-7617.
Černá, Alena M. Chocenského spis o pouštění krve a jeho lékařská terminologie. Listy filologické. 2016, 139(3/4), 315–337. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Čtyřjazyčný nomenklátor Daniela Adama z Veleslavína. Český jazyk a literatura. 2016, 67(1), 46–49. ISSN 0009-0786.
Černá, Alena M., Lehečka, Boris, Nejedlý, Petr, Šimek, Štěpán, Vajdlová, Miloslava. Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i. In: Hlaváčová, J., ed. Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 52–59. ISBN 978-80-904571-9-5. Dostupné z: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf.
Černá, Alena M. Lexikum dvou protialkoholních písní z období humanismu. Naše řeč. 2015, 98(3), 139–146. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Vokalická kvantita v rukopise T Starých letopisů českých. Listy filologické. 2015, 138(3/4), 269–298. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Čeština lékařských knih. Jazykovědné aktuality. 2015, 52(1/2), 34–40. ISSN 1212-5326.
Černá, Alena M. Etymologický slovník češtiny v novém vydání. Český jazyk a literatura. 2015, 66(2), 101–103. ISSN 0009-0786.
Černá, Alena M. České překlady Albrantova (Albrechtova) koňského lékařství. Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), 176–197. ISSN 0300-4414.
Černá, Alena M. Staročeské lexémy nemoc, neduh a nedostatek – jejich sémantická a gramatická charakteristika. Korpus –  gramatika –  axiologie. 2014, 5(10), 8–22. ISSN 1804-137X.
Černá, Alena M. Synonymie v tzv. vodňanském lékařství. Naše řeč. 2013, 96(2), 85–94. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. „B“ texty Starých letopisů českých. Husitský Tábor. 2013, (18), 37–67. ISSN 0231-6080.
Černá, Alena M. Daniel Adam z Veleslavína a jeho nomenklátory. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 201–206. ISBN 978-80-246-2121-0.
Černá, Alena M. Spanilá jízda po internetu. Naše řeč. 2012, 95(3), 113–121. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Letopis na cestě ke kronice. Počátky beletrizace analistického textu. Studia Mediaevalia Bohemica. 2012, 4(2), 259–270. ISSN 1804-0977.
Černá, Alena M. Slovo se špatnou pověstí. In: Mitter, P., ed. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Část 1 – jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, s. 200–206. ISBN 978-80-7414-362-5.
Černá, Alena M. První redakce Starých letopisů českých z pohledu lingvisty. Studia Mediaevalia Bohemica. 2011, 3(1), 95–105. ISSN 1804-0977.
Černá, Alena M. Diachronnite izslegvanija v Sekcijata po istorija na ezika kăm Instituta za češki ezik. Homo bohemicus. 2011, -(2/4), 29–38. ISSN 1312-9252.
Černá, Alena M. Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století. In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J., eds. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010, s. 224–234. ISBN 978-80-7294-508-5.
Černá, Alena M. Spřežkové výrazy typu zvíci. Korpus –  gramatika –  axiologie. 2010, 1(1), 9–15. ISSN 1804-137X.
Černá, Alena M. Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských. Slovo a slovesnost. 2009, 70(2), 113–127. ISSN 0037-7031.
Černá, Alena M. „Nechutná“ léčiva ve staročeském lékařství. Dějiny věd a techniky. 2009, 42(1), 17–28. ISSN 0300-4414.
Černá, Alena M., Lehečka, Boris. Elektronický slovník staré češtiny a jeho webová prezentace. In: Sarnowski, M., Wysoczański, W., eds. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja i przekład. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 79–84. Slavica Wratislaviensia, 147. ISBN 978-83-229-2925-4.
Černá, Alena M. Čeština středověkých lékařských knih. In: Balowski, M., Svoboda, J., eds. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: Państwowa wyższa szkoła zawodowa, 2008, s. 41–48. ISBN 978-83-60730-15-7.
Černá, Alena M., Mařanová, E., Oliva jr., Karel. Lexicum symphonum Zikmunda Hrubého z Jelení. Listy filologické. 2008, 131(1/2), 105–169. ISSN 0024-4457.
Čechura, Jaroslav, Černá, Alena M. 1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice 2. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2008, 177(3/4), 125–141. ISSN 0139-9543.
Černá, Alena M. Hloupý jako sádlo a stydlavý jako skopový lůj. Sonda lingvistická i kulturně-historická. Naše řeč. 2007, 90(2), 81–93. ISSN 0027-8203.
Čechura, J., Černá, Alena M. Stavy kontra Popel z Lobkovic – letní spor roku 1609. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2007, 176(3/4), 194–216. ISSN 0139-9543.
Černá, Alena M. Ze staročeského lékařského názvosloví – zimnicě. In: Balowski, M., Svoboda, J., eds. Język i literatura czeska w interakcji. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, s. 23–31. ISBN 83-920312-7-X.
Černá, Alena M. Vyjadřování množství léčiv ve staročeských lékařských textech. Naše řeč. 2006, 89(4), 180–190. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Voda ve staročeském lékařství a ve staročeském lexiku. Dějiny věd a techniky. 2006, 39(-), 99–110. ISSN 0300-4414.
Černá, Alena M. Hvězdářství krále Jana – pozoruhodný rukopis z Knihovny Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2006, 175(1/2), 23–40. ISSN 0139-9543.
Černá, Alena M. Lékařský sborník o chirurgii – mimořádný zdroj ke studiu staročeského jazyka. In: Nejedlý, P., Vajdlová, M., eds. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český, 2005, s. 41–47. ISBN 80-86496-20-1.
Černá, Alena M., Stluka, Martin. Lexém vetech ve staré češtině. Naše řeč. 2005, 88(2), 105–108. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Slovník Jana Františka Josefa Ryvoly (Rivoly) z roku 1705. Listy filologické. 2005, 128(1–2), 97–113. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Herbář z kodexu vodňanského a jeho ortografické zvláštnosti. Naše řeč. 2005, 88(2), 71–82. ISSN 0027-8203.
Chládková, Věra, Černá, Alena M. Dvaasedmdesát jmen božích ve staročeských literárních památkách. Listy filologické. 2005, 128(3/4), 267–294. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Středověký písař – opisovač, tvůrce, mystifikátor? Jazykový rozbor lékařského pojednání o ženských tajemstvích. Naše řeč. 2004, 87(1), 1–13. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Nectný Matěj Lauda z Piesku. Naše řeč. 2004, 87(1), 51–52. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Fragment středověkého lékařského spisu z doby kolem roku 1400. Listy filologické. 2004, 127(1/2), 93–101. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. František Ladislav Čelakovský – lexikograf. („Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna“ z roku 1851). In: Tarajlo-Lipowska, Z., Malicki, J., eds. Wroclaw w Czechach – Czesi we Wroclawiu. Literatura – jazyk – kultura. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2003, s. 132–141. ISBN 83-89247-61-5.
Černá, Alena M. Možnosti a meze využití kontextu při sémantické analýze staročeských lexikálních jednotek. (Poznámka ke středověkým antikoncepčním prostředkům). Naše řeč. 2003, 86(3), 133–138. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Prolínání vývojových rovin v jazyce Pamětí Mikuláše Dačického. Listy filologické. 2003, 126(1–2), 20–31. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Pan tovaryš i pan baba. Čeština doma a ve světě. 2003, 11(3/4), 105–108. ISSN 1210-9339.
Černá, Alena M. Stejnokořenné synonymní názvy chorob ve staré češtině. Čeština doma a ve světě. 2003, 11(3/4), 116–124. ISSN 1210-9339.
Černá, Alena M. Tajemství kolofonu. Naše řeč. 2002, 85(1), 28–31. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Slovní okruh lékařský v Rešelově slovníku. Jazykovědné aktuality. 2001, 38(3), 7–13. ISSN 1212-5326.
Černá, Alena M. o názvosloví chiromantickém. Naše řeč. 2000, 83(3), 140–151. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Staročeská adjektiva s prefixem přě-. Listy filologické. 2000, 123(3/4), 237–250. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Homolková, Milada, Hadravová, Alena, Hadrava, Petr. Replika M. Křišťana z Prachatic k proroctví M. Jana Pařížského. Listy filologické. 2000, 123(1/2), 40–51. ISSN 0024-4457.
Černá, Alena M. Nejstarší české názvy prstů. Naše řeč. 1998, 81(4), 189–196. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Kalostudnek a ti druzí (K počátkům české terminologie psychologické). Naše řeč. 1996, 79(3), 124–128. ISSN 0027-8203.
Černá, Alena M. Tendence k stylové diferenciaci v textu Frantových práv. Listy filologické 115. Supplementum II. Palaeobohemica Immanueli Michálek Septuagenario Oblata. Praha 1992, s. 38–42. ISSN 0024-4457.

 

editorská činnost:

Černá, Alena M., Hejdová, Tereza, Šimek, Štěpán, Vajdlová, Miloslava. Inspirace slovy. Dolní Břežany: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-051-2.

Projekty, granty

2022 řešitelka aktivity „Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti“ v rámci programu Strategie AV21 „Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita“

2019–2021 řešitelka grantového projektu GA ČR 19-05654S „Čeština Daniela Adama z Veleslavína“
2016–2019 členka řešitelského týmu projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS)“ (s M. Klímou – FEL ČVUT)
2012–2018 spoluřešitelka grantového projektu v rámci programu center excelence GA ČR P405/12/G148 „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“ (s F. Šmahelem – FLÚ AV ČR a J. Kuthanem – KTF UK)
2015–2017 členka řešitelského týmu grantového projektu GA ČR 15-01298S „Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína“
2012–2015 spoluřešitelka projektu v rámci programu NAKI Ministerstva kultury ČR DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“ (s M. Klímou – FEL ČVUT)
2010–2014 řešitelka grantového projektu GA ČR P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“
2005–2009 členka řešitelského týmu projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR LC 456 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)“
2005–2006 řešitelka grantového projektu GA ČR 405/05/2084 „Rozvoj českého lexika na přelomu 14. a 15. století“
1999–2001 členka řešitelského týmu grantového projektu GA ČR 405/99/0540 „Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku)“
1997–1998 spoluřešitelka grantového projektu GA AV A9103701 „Příprava kritické edice první redakce Starých letopisů českých“ (s P. Čornejem – PedF UK)
1994–1996 členka řešitelského týmu grantového projektu GA ČR 405/94/1367 „Sémantické modely staročeských předponových sloves“

Výuka
od 1996 vedení seminářů z historické mluvnice češtiny, později výběrových seminářů z vývoje českého jazyka při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze