> Příruční slovník jazyka českého (1935–1957)

Příruční slovník jazyka českého (1935–1957)

Příruční slovník jazyka českého je výkladovým slovníkem velkého rozsahu, čítá 8 dílů v 9 svazcích a dodatky, které nakonec nikdy nevyšly. Vznikal v letech 1935–1957. Nejedná se o slovník kodifikační, ale o vědecký deskriptivní (popisný) slovník, který se zaměřoval na upevnění spisovné slovní zásoby.

Slovník přinášel oproti svým předchůdcům dokonalejší lexikografický popis slovní zásoby; zachycoval polysémii hesla, obsahoval propracovanější definici významu, další podstatnou částí hesla byly doklady uváděné formou citátů (proto bývá někdy PSJČ nazýván slovníkem citátovým). Snaha o ujasnění hranic mezi spisovností a nespisovností přispěla také k tomu, že přinesl i první významný pokus o stylistické hodnocení lexikálních jednotek.

Digitalizovaná podoba Příručního slovníku jazyka českého byla zpřístupněna v roce 2007. Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého jsou dostupné pod tímto odkazem.

předchozí kategorie
Neomat