> Setkala jsem se s názorem, že vyjádření typu pocházím od Uherského Hradiště není spisovné, protož...

Setkala jsem se s názorem, že vyjádření typu pocházím od Uherského Hradiště není spisovné, protože je v něm špatně užitá předložka. Je to tak?

Odpověď:

Užití předložky od při sdělování místa původu je zcela v pořádku. Spojení slovesa pocházet s danou předložkou zachycuje například Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (2005) či online valenční slovník Vallex (verze 4.5), o jeho aktuálním užívání pak vypovídají výskyty v Českém národním korpusu (syn v12): manželka pocházela od Prahy; rodiče otce pocházejí od Olomouce, ze Slatinek; pocházel od Plzně, ze Zbůchu. Poslední dva příklady naznačují a výkladové slovníky češtiny (Příruční slovník jazyka českého, Slovník spisovného jazyka českého i Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) potvrzují, že ve spojení s názvem obce nese předložka od význam ‚z okolí‘. Pokud nám tedy někdo sdělí, že pochází od Uherského Hradiště, pravděpodobně pochází z některé z okolních vesnic či z některého z (menších) okolních měst. Totéž lze vyjádřit spojením slovesa být s danou předložkou: je od Uherského Hradiště. Obdobně mohou fungovat i jiná vyjádření, např.: dobrý den, tady posluchač od Tábora. Slovníky zachycující užití předložky od ve výše popsaném významu ho nedoprovázejí žádným stylovým kvalifikátorem, jedná se tedy o neutrální a zcela spisovný jazykový prostředek.

kd