> Pokud mám v českém textu výraz greenwashing, budu při skloňování psát v zakončení -k-, tedy green...

Pokud mám v českém textu výraz greenwashing, budu při skloňování psát v zakončení -k-, tedy greenwashinkem? Učili jsme se kdysi, že se -ing mění na -ink. Platí to i zde?

Odpověď:

Zacházení s příponami -ing-ink se netýká různých pádů jednoho výrazu, ale zapojování přejatých slov do češtiny a jejich počešťování. Jestliže píšeme v 1. pádě nějakého slova -g (-ing), není důvod ho v dalších pádech měnit na -k (-ink-).

 

Distribuci variant sufixu -ing/-ink ovlivňuje řada faktorů, např. míra počeštění a ustálenosti určitého výrazu, jeho frekvence, stylová oblast. Některé přejímky z angličtiny s původním zakončením -ing se pravopisně počeštily a mají dnes zakončení -ink (např. mítink, trénink, kempink, strečink, dispečink), jiné nemají ustálenou podobu a je možné je zapsat několika způsoby (brífink/briefing, jachtink/jachting, klírink/klíring/clearing, koučink/koučing/coaching). Značné množství slov stále zachovává původní pravopisnou podobu, tzn. včetně sufixu -ing (jogging, paragliding, snowboarding, bowling, leasing, rating, happening, piercing, loading).

 

Ve Slovníku afixů užívaných v češtině se dočteme, že anglická podoba -ing se pojí jak s původní, tak počeštěnou podobou základu, -ink se vyskytuje jen ve spojení s adaptovaným základem. Složené slovo greenwashing (Oxfordský slovník ho definuje jako ‚dezinformaci šířenou organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe‘) zachovává v českých textech původní pravopis, doporučujeme proto zachovat koncové -ing (a to jak v 1. pádě, tak při skloňování: 2. p. greenwashingu).

 

Nelze vyloučit, že slovo v průběhu času v češtině zdomácní natolik, že se přizpůsobí i jeho pravopis. Zatím tomu však doklady užití nikterak nenasvědčují.

 

ač