> Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu

Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu

Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu
Milan Harvalík, Eva Minářová, Jana Marie Tušková (eds.)

Masarykova univerzita, Brno 2009 (vyšlo 2010)
Monografie Teoretické a komunikační aspekty proprií je věnována životnímu jubileu prof. PhDr.
Rudolfa Šrámka, CSc., významného bohemisty a slavisty a předního představitele české a světové
onomastiky. Publikace prezentuje teoretické i metodologické poznatky a jsou v ní zařazeny
části věnované jak obecným problémům onomastiky, tak i dílčí specifická bádání antroponomastická,
toponomastická, chrématonomastická a texty z literární onomastiky. Monografie ukazuje na
nezbytnost dalšího rozvíjení obecné teorie onomastiky, na potřebu studia vlastních jmen
v komunikaci a na pochopení úlohy onomastiky jakožto nedílné součástí teorie každého národního
jazyka. Autoři jednotlivých částí – 37 předních českých a zahraničních onomastiků  – nejen
prezentují své úspěchy onomastické, ale svým podílem na vzniku této knihy vyjadřují také svůj vztah
k jubilantovi.
 

Obsah


 


Slovo úvodem


 


TEORIE, METODOLOGIE, OBECNÉ PROBLÉMY


 


Thorsten Andersson

Zum Aufbau des Onomastikons

 


Vincent Blanár

Proper Names in Onymic System and in Social Communication

 


Aleksandra Cieślikowa

„Centrum“ we współczesnych badaniach onomastycznych

 


Friedhelm Debus

Deonymisierung

 


Milan Harvalík

Postavení české onomastiky v mezinárodním kontextu

 


Isolde Hausner

Rudolf Šrámek – Namenforschung über Grenzen und Räume hinweg

 


Karlheinz Hengst

Zum Problemkreis der Bedeutung von Namen

 


Pavol Odaloš

Kapitolka k vývinu slovenskej onymie

 


Martin Ološtiak

Some Remarks on the So-Called Onymic Motivation

 


Willy Van Langendonck

Proper Names, Grammaticalization and Lexicalization

 


Pavol Žigo

Konvergencie a divergencie v starším období vývinu slovenčiny a češtiny

 


 


ANTROPONOMASTIKA


 


Naděžda Bayerová

O antroponymech v běžné komunikaci

 


Edward Breza

Russian Hypocoristics in Official Names of Polish Citizens
 

Лиляна Димитрова-Тодорова

Някои аспекти на българската антропонимична система

 


Miloslava Knappová

K evidenci příjmení v Česku v r. 2007

 


Sirkka Paikkala

Processes by Which Family-Name Systems Emerge

 


Svatopluk Pastyřík

K aktuálním proměnám současného českého antroponymického
paradigmatu

 


Jana Pleskalová

K pojmenovacím zvyklostem v období 12.–13. století

 


Alexandra Vasilyevna Superanskaya

Anthroponym vs. Hagionym

 


 


TOPONOMASTIKA


 


Václav Blažek

ABNOBA – horstvo bohaté řekami

 


Pavel Boháč

Problémy standardizace geografických jmen

 


Jaroslav DavidBudovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov
... a

Havířov

(internacionalizační tendence v honorifikačním motivu)

 


Ernst Eichler

Sprachlandschaften in Sachsen und Böhmen in slawischer Zeit

 


Albrecht GreuleDonau
,

Rhein
,

Moldau
und die Indogermanisierung Europas

 


Přemysl Hauser

Původní názvy částí Oslavan

 


Botolv Helleland

Metaphoric Naming in Western Norway

 


Ewa Jakus-Borkowa – Krystyna Nowik

O słowniku a tergo polskich ojkonimów
 

Stanislava Kloferová

Basy a housle v onomastice a dialektologii
(Příspěvek k dialektologii pomístních jmen)

 


Libuše Olivová-Nezbedová

Výklad místního jména Podrážek

 


Heinz-Dieter Pohl

Die bekanntesten österreichischen Landschafts- und Gebietsnamen

 


Milena Šipková

In margine lexikografického zpracování pomístních jmen na Moravě a ve
Slezsku

 


 


Walter Wenzel

Prinzipien der Ortsnamentypologie, -geographie und -stratigraphie Dargestellt an
sorbischen Namen

 


 


CHRÉMATONOMASTIKA


 


Jaroslav Hubáček

K propriím na železnici

 

 

LITERÁRNÍ ONOMASTIKA


 


Fritz Frhr. Lochner von Hüttenbach

Die Personennamengebung in Louise v. François’ Roman „Die letzte Reckenburgerin”

 


Ingeborg Ohnheiser

„Doktor Živago“ und seine Namen – Zur Wiedergabe russischer Namen in
literarischen Übersetzungen

 


Ewa Wolnicz-Pawłowska

Polska onomastyka literacka na tle słowiańskim