> Syntax mluvené češtiny

Syntax mluvené češtiny

Syntax mluvené češtiny
Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.)
Academia, Praha 2019
 
Autorský tým monografie vycházel z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteristiky
běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné „nepravidelnosti“ či „odchylky“ na pozadí textů
psaných. Při zkoumání syntaktické a textové výstavby mluvených projevů se zaměřil mj. na vztah
výpovědních jednotek (s jejich neostrými hranicemi) k dialogickým replikám, na některé
prozodické prostředky nebo na rozsáhlou kategorii „diskurzních markerů“. Data pro výzkum byla
čerpána hlavně z korpusů mluvené češtiny, ale i dalších zdrojů.