> Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích

Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích

Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích
Vít Boček
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010
Studia etymologica Brunensia 9
Kniha podává etymologickou analýzu vybrané skupiny nejstarších románských výpůjček ve
slovanských jazycích. První kapitola pojednává o hlavních otázkách, kterými je třeba se při
zkoumání nejstarších romanismů ve slovanských jazycích zabývat. Nejprve je vymezen materiál, kterým
se práce zabývá, a shrnuje se dosavadní literatura k tomuto tématu. Dále je celá problematika
zasazena do mimojazykového, totiž historického rámce, a to v podobě krátkého pojednání o
kontaktu románských a slovanských etnik v době, kdy byly nejstarší romanismy na slovanskou
půdu přejímány. Řeší se také otázka, o jaké jazykové útvary se v této době jednalo. Poukazuje
se i na fenomén mezi­slovanských výpůjček, jejichž určení je nutnou podmínkou ke správné
rekonstrukci původních slovanských tvarů. Následně je věnována pozornost právě otázce rekonstrukce
slovanského tvaru a otázkám spojeným s rekonstrukcí předpokládaného románského pramene. Nakonec je
obrácena pozornost od výrazové stránky slov ke stránce významové. Druhá kapitola je jádrem celé
knihy, podávajíc zevrubnou etymologickou analýzu konkrétních výpůjček. Jde o řadu samostatných
studií věnovaných jednotlivým slovům, vystavěných ovšem co nejjednotnějším způsobem a sledujících
většinu otázek obecně popsaných v první kapitole. Každá studie také vyčerpávajícím způsobem
uvádí a zhodnocuje dosavadní výklady daného slova. Třetí kapitola obsahuje závěry, které je
možno z provedené analýzy učinit. Jsou zde shrnuty dílčí výsledky a alespoň načrtnuty některé
jejich obecné dů­sledky.
Kniha vyšla za podpory Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (LC546), financovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 

Ukázka a možnost objednání:
zde  


Obsah knihy