> Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí

Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí

Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí
Milena Šipková
H&H, Jinočany 1993
Cílem práce je zachytit a popsat soustavu ustálených syntaktických prostředků, spojení a
konstrukcí, kterých užívají příslušníci středomoravských (hanáckých) nářečí při ztvárňování svých
promluv, a doplnit tak dosavadní popisy nářečí slezských (J. Balhar 1974) a východomoravských (J.
Chloupek 1971 a V. Michálková 1971) monografickým zpracováním skladby třetího základního nářečního
typu na Moravě, které dosud chybělo.
Zachycením koexistujících jevů s důrazem na jevy diferenční v aspektu vertikálním,
tj. směrem k soustavě spisovné, a to jak současné, tak minulé, a horizontálním
(teritoriálním), tj. vzhledem k jiným nářečním oblastem, a snahou odlišit v syntaktickém
systému nářečních mluvčích jevy centrální od periferních měla by však tato práce zároveň posloužit
k dalšímu poznání jak živé jazykové současnosti (zejména syntaxe mluvených projevů vůbec), tak
syntaktického vývoje (historie) národního jazyka.