> Staročeské biblické předmluvy

Staročeské biblické předmluvy

Staročeské biblické předmluvy
Kateřina Voleková – Andrea Svobodová (eds.)
Scriptorium, Praha 2019
 
Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí
latinské Vulgáty. Autorem většiny těchto výkladových či obranných textů je církevní spisovatel
Eusebius Sophronius Hieronymus (sv. Jeroným, kolem 347–420). V omezeném počtu se
předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny, jehož vznik je kladen do
počátku 50. let 14. století. V souvislosti se zpracováním nové verze staročeského
překladu bible byl zřejmě kolem roku 1400 pořízen souborný překlad více než stovky předmluv.
V průběhu 15. století se tyto předmluvy výběrově zařazovaly do opisů staročeské bible
a spolu s jejím textem podléhaly nejen písařským chybám, ale také záměrným úpravám;
některé předmluvy byly překládány opakovaně.

Publikace přináší kritickou edici 124 staročeských biblických předmluv, a to jak
textů přeložených z latiny, tak i několika původních staročeských předmluv, které složili
neznámí učenci podílející se ve 14. a 15. století na překladu bible do češtiny.
Každé předmluvě předcházejí informace o jejím doložení ve staročeských pramenech
a o latinské předloze. Vlastní text je opatřen poznámkovým aparátem včetně určení citátů
z bible i z dalších autorit a včetně různočtení ze všech zjištěných opisů dané
přemluvy. Edici je předeslána obsáhlá studie o staročeském překladu biblických prologů
a výklad o výzdobě předmluv v staročeských biblických rukopisech, dokumentovaný
vybranými obrazovými ukázkami. Podstatnou součástí knihy jsou rejstříky a přílohy, které kromě
soupisů latinských a českých prologů obsahují mj. zatím nejúplnější seznam staročeských
biblických pramenů.