> Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V. díl

Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V. díl

Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V. díl
Vladimír Kyas, Jaroslava Pečírková, Hana Sobalíková, Markéta Pytlíková, Milada Homolková (eds.)
Praha, Academia 2009utorský kolektiv obdržel Cenu Akademie věd ČR za rok 2010
Sv. 1: Izaiáš – Daniel; sv. 2: Ozeáš – 2. Makabejská
Pátý, závěrečný díl kritické edice Staročeská Bible drážďanská a olomoucká. Kritické vydání
nejstaršího českého překladu bible ze 14. století přináší ve dvou svazcích texty knih prorockých
a knih Makabejských. Jedná se o dlouho očekávané završení monumentálního edičního díla,
jehož předchozí čtyři části zpracoval Vladimír Kyas. Po jeho smrti se dokončení edice ujal tým
z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR pod vedením dr. Jaroslavy
Pečírkové. Text nejstaršího českého překladu bible se tak konečně ve své úplnosti otevírá vědecké
obci k dalšímu bádání a zároveň se zpřístupňuje všem zájemcům o dějiny české bible,
kteří chtějí hlouběji poznávat českou literární a biblickou tradici. Vydání knihy bylo
podpořeno granty Grantové agentury ČR č. 405/05/2528 a 405/08/0877 a projektem Výzkumné
centrum vývoje staré a střední češtiny (LC 546) Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR