> Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině

Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině

Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině
Petr Nejedlý a kol.
Academia, Praha 2019
 
 
Kniha podává přehled slovotvorného vývoje deverbálních podstatných jmen od počátků češtiny do
třetí čtvrtiny 18. století. Metodologicky vychází z funkčně strukturní derivatologické
teorie a těží z dosud nejrozsáhlejších sbírek dobového jazykového materiálu, které jsou
soustředěny v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Základní osnovu výkladu tvoří kapitoly
věnované jednotlivým onomaziologickým kategoriím, které jsou vnitřně uspořádány podle jednotlivých
přípon; ty jsou nahlíženy ve své vývojové dynamice. Kniha přispívá k částečnému zaplnění
prázdného místa v české historické mluvnici, která zatím postrádá ucelený a podrobný
popis tvoření slov zpracovaný na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.